ITPP1/4512-443/16/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielni przysługiwało prawo od częściowego odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług od faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze sprzedażą na rzecz lokali mieszkalnych i użytkowych (jeżeli nie było możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego), a w stosunku do których przysługiwało Spółdzielni prawo do obniżenia podatku należnego?
ITPP1/4512-443/16/MSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT (np. w zakresie wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów) oraz działalność zwolnioną od podatku VAT w zakresie dokonywania czynności, o których mowa w art. 43 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie do projektu dotyczącego wdrożenia nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych, w ramach Osi priorytetowej 7 – „........”. W dniu 23 grudnia 2011 r. Spółdzielnia podpisała umowę, a w dniu 28 sierpnia 2012 r. aneks do umowy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .....na lata 2007-2013. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 26 września 2013 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT (w wysokości 96%) jako koszt kwalifikowany Spółdzielnia ma obowiązek dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego - Instytucji Zarządzającej RPO - pisemnej interpretacji właściwej Izby Skarbowej. Interpretacja taka powinna być złożona na zakończenie realizacji projektu, którą Spółdzielnia złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w sierpniu 2013 r. oraz na zakończenie trwałości projektu, tj. na 12 września 2016 r. Zatem Spółdzielnia występuje z wnioskiem o interpretację.

W ramach projektu, zgodnie z zawartą umową dofinansowany został remont pomieszczenia serwerowni, zakup sprzętu informatycznego, Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz jego wdrożenie. Pierwotnie we wniosku o dofinansowanie Spółdzielnia zadeklarowała, iż w ramach całego projektu podatek VAT w 100% będzie kosztem kwalifikowanym. Deklaracja ta wynikała z wcześniejszych doświadczeń, gdyż zgodnie z zapisami ustawy o podatku VAT czynności związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi są co do zasady zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. W trakcie realizacji projektu zauważono, iż wdrażany program ZSI służyć będzie obsłudze zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych. Spółdzielnia dokonała korekty kwot podatku VAT w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim oraz w deklaracjach do Urzędu Skarbowego poprzez częściowe (w wysokości 4%) pomniejszenie kwoty podatku należnego o tę część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których Spółdzielni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - zgodnie z art. 90 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielni przysługiwało prawo od częściowego odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług od faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze sprzedażą na rzecz lokali mieszkalnych i użytkowych (jeżeli nie było możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego), a w stosunku do których przysługiwało Spółdzielni prawo do obniżenia podatku należnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy - zwolnieniu podlegają czynności wykonywane na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W odniesieniu do zakupów związanych z lokalami mieszkalnymi Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Spółdzielni przysługuje tylko częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych zarówno z lokalami mieszkalnymi, jak i użytkowymi.

Spółdzielni przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, zgodnie z art. 90 ustawy o podatku VAT.

Na podstawie przepisu art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT Spółdzielnia ustaliła proporcję udziału rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi Spółdzielni nie przysługiwało takie prawo. Proporcję taką Spółdzielnia określiła procentowo (4%) na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana była proporcja, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. Nr 710 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Szczegółowe zasady ustalania proporcji zostały określone w art. 90 ust. 4-10 ustawy.

Zauważyć należy, że kwota podatku naliczonego do odliczenia, ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu powyższych zasad, nie jest jednak ostateczna. Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonywania korekty, zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „........”. W ramach ww. projektu, zgodnie z zawartą umową dofinansowany został remont pomieszczenia serwerowni, zakup sprzętu informatycznego, Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz jego wdrożenie. Inwestycja służy działalności zwolnionej od podatku, a także w części działalności opodatkowanej. Wnioskodawca świadczy zarówno czynności zwolnione od podatku (czynności, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy), jak i prowadzi działalność opodatkowaną (wynajem lokali użytkowych).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa wskazać należy, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi służyły do czynności opodatkowanych. Skoro, nie jest możliwe wyodrębnienie kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, należy stwierdzić, że Spółdzielnia w związku z przedmiotowymi zakupami, miała prawo do korzystania z odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej części, jaka wynika z wyliczonego wskaźnika proporcji, (przy założeniu, że wskazana proporcja została określona prawidłowo, na podstawie powołanego art. 90 ust. 3 i 4 ustawy), mając jednocześnie na uwadze zasady dotyczące korekt podatku naliczonego, które zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, iż prawidłowe wyliczenie zakresu prawa do odliczenia należy do obowiązków podatnika, natomiast ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Nadmienia się, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
1462-IPPB5.4510.941.2016.1.MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.