ITPP1/4512-438/16/BS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizacje projektu.
ITPP1/4512-438/16/BSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 12 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółdzielnia) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT oraz działalność zwolnioną z VAT w zakresie czynności o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 11.

W dniu 13 września 2011 r. Wnioskodawca rozpoczął realizację projektu pn.: „E.”. Finansowe zakończenie projektu nastąpiło 9 października 2013 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie w związku z zaliczeniem VAT do kosztów kwalifikowanych Spółdzielnia ma obowiązek dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego pisemnej interpretacji właściwej Izby Skarbowej, że nie miała prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu usług objętych projektem. Interpretacja powinna być złożona na zakończenie realizacji projektu, którą Spółdzielnia Mieszkaniowa przedłożyła w Urzędzie Marszałkowskim (interpretacja indywidualna ...) oraz na koniec okresu trwałości projektu. Zatem koniecznym stało się ponowne wystąpienie z wnioskiem o interpretację. Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji budynku, w ramach którego m.in. docieplono ściany, wykonano remont loggi, nastąpiła wymiana stolarki okiennej i dźwigów osobowych.

W nieruchomości objętej projektem znajdują się lokale mieszkalne o pow. 9962,71 m2 oraz lokale przeznaczone pod wynajem o łącznej pow. 28,2 m2.

Spółdzielnia od wydatków dotyczących lokali mieszkalnych nie dokonała odliczenia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 11 ustawy. Od pozostałych wydatków również nie dokonano obniżenia podatku należnego.

Wnioskodawca wskazał, że wejścia do wynajmowanych lokali znajdują się od strony zewnętrznej budynku, poza wejściem do klatek schodowych i nie korzystają one z dźwigów osobowych znajdujących się wewnątrz budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy i usługi związane z realizacją projektu dotyczącego nieruchomości dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej ...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy zwolnieniu podlegają czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wnioskodawca uważa, że w związku ze zwolnieniem przez ustawodawcę czynności, o których mowa wyżej nie ma podstawy prawnej do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na rzecz lokali mieszkalnych realizowanych w ramach projektu dofinansowanego środkami Unii Europejskiej.

Odliczenie nie przysługuje również w odniesieniu do wydatków związanych z wymianą wind, gdyż z tych korzystają mieszkańcy budynku objętego projektem, a nie najemcy lokali użytkowych.

Natomiast Spółdzielni przysługuje tylko częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na rzecz lokali użytkowych w części odpowiadającej sprzedaży opodatkowanej w zakresie wydatków, których na wprost nie można przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży.

Wydatki związane z przedmiotowym projektem, które da się w sposób bezpośredni przyporządkować do określonego rodzaju sprzedaży korzystają z prawa do odliczenia na zasadach oznaczonych w art. 86 ust. 1 i art. 90 ust.1 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że w stosunku do zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje (m.in. od wydatków na remont loggi, dźwigów osobowych, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku – dotyczą lokali mieszkalnych). Natomiast w stosunku do zakupów, których na wprost nie można przyporządkować do sprzedaży opodatkowanej (najem pomieszczeń) i sprzedaży zwolnionej zastosowanie znajdzie metoda określona w art. 90 ust. 2 ustawy z uwzględnieniem wskaźnika proporcji sprzedaży dla całego podmiotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. Nr 710 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to w myśl art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Szczegółowe zasady ustalania proporcji zostały określone w art. 90 ust. 4-10 ustawy.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn.. „E.”. Projekt dotyczy docieplenia ścian budynków, remontu loggi, wymiany stolarki okiennej i dźwigów osobowych. Inwestycja służy działalności zwolnionej od podatku, a także w części działalności opodatkowanej. Wnioskodawca świadczy zarówno czynności zwolnione od podatku (czynności, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy), jak i prowadzi działalność opodatkowaną (wynajem lokali użytkowych).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa wskazać należy, że w przedstawionym stanie faktycznym słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że w niniejszej sprawie przy realizacji prawa do odliczenia należy kierować się zapisem art. 86 i 90 ustawy. W stosunku do wydatków, które da się w sposób bezpośredni przyporządkować do określonego rodzaju sprzedaży, tj. np. wymiana stolarki okiennej czy remont loggii w lokalach mieszkalnych służące realizowanej sprzedaży zwolnionej, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Natomiast w zakresie, w jakim wydatków związanych z realizacją projektu nie da się jednoznacznie przyporządkować do konkretnego rodzaju sprzedaży (opodatkowanej czy zwolnionej) prawo do odliczenia przysługuje na zasadach określonych w art. 90 ust. 2-10 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, iż prawidłowe wyliczenie zakresu prawa do odliczenia należy do obowiązków podatnika.

Nadmienia się, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP1/4512-299/16/AL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.