ITPP1/4512-340/16/BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług, niewliczanie świadczonych usług do limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy oraz brak prawa do odliczenia podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 18 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług, niewliczania świadczonych usług do limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy oraz braku prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 1 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług, niewliczania świadczonych usług do limitu obrotu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy oraz braku prawa do odliczenia podatku.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Fundacja) będzie realizować projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, jakim jest sieć żłobków. W żłobkach tych prowadzona będzie opieka nad dziećmi od 20-go tygodnia do 3-go roku życia. Rodzice będą uiszczać opłatę za pobyt dziecka w żłobku. Wpłaty będą stanowić wkład własny Fundacji do projektu i w całości zostaną przeznaczone na pokrycie części czynszu za najem lokalu, pozostała część Fundacja otrzyma ze środków europejskich. Projekt przewiduje również otrzymanie środków z funduszy europejskich na przystosowanie lokali na potrzeby żłobków oraz na prowadzenie tj. m.in. wynagrodzenia opiekunek, wyżywienie, środki czystości. Projekt zakłada, że Wnioskodawca nie osiągnie żadnych przychodów w związku z prowadzeniem żłobków. Wszystkie koszty będą finansowane z funduszy unijnych, również wynajem lokali, ale tylko do wysokości 55%, pozostałą część zgodnie z projektem pokrywa Wnioskodawca. Fundacja na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT nie wlicza tych wpłat do limitu VAT 150.000,00 zł. Wnioskodawca wskazał, że nie osiąga przychodu w ramach projektu, ponieważ wpłaty rodziców są wkładem własnym. W ocenie Wnioskodawcy, wkład ten nie powinien być wliczony do limitu VAT 150.000,00 zł i jest zwolniony przedmiotowo na podstawie ww. artykułu.

Prowadzenie żłobków nie jest jedyną działalnością Fundacji, dodatkowo Fundacja prowadzi kilka niepublicznych przedszkoli oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Fundacja jest jednostką objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, ponieważ prowadzi kilka punktów przedszkolnych.

Fundacja prowadzi działalności w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty, ponieważ zajmuje się punktami przedszkolnymi. Jednak system oświaty nie obejmuje żłobków, w związku z tym zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Fundacja nie będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie zrealizowała projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego nabędzie usługi i towary, które nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Projekt będzie finansowany w ramach działania 8.1 „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ... na lata 2014-2020. W ramach tego zadania zostanie zrealizowana operacja pt. „Z.”. Wnioskodawca stwierdza, że nie będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabyte towary i usługi nie mają związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wpłaty rodziców za dzieci, które przebywają w żłobku prowadzonym przez Fundację podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług...
  2. Czy w związku ze zwolnieniem od podatku działalności Fundacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 należy wliczać wpłaty rodziców za dzieci, które przebywają w żłobku prowadzonym przez Fundację do limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli stanowią one wkład własny Fundacji w projektach finansowanych przez Unię Europejską przeznaczony na konkretne koszty...
  3. Czy Fundacja ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabyciem w/w materiałów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.1

Tak, gdyż wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobku prowadzonym przez Fundację stanowią zapłatę za dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, o której stanowi art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Nie, gdyż stanowią one zapłatę za dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, o której stanowi art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak również stanowią one wkład własny Fundacji w projektach finansowych przez Unię Europejską przeznaczony na konkretne koszty, co oznacza że nie jest to żadna z usług albo dostawy towarów, o których mowa w art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ad. 3

Na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie jest prowadzona sprzedaż opodatkowana.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki : odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca stwierdza, że nie będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabyte towary i usługi nie mają związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

  1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
  2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Przepis art. 43 ust. 17 ustawy przewiduje, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22 24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z treści wniosku wynika, że Fundacja realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, dotyczący sieci żłobków. Dzieci objęte opieką w żłobkach mają od 20 tygodni do 3 lat. Fundacja jest jednostką objętą systemem oświaty, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania ze względu na fakt, że prowadzi przedszkola, jednak żłobki wyłączone są z systemu oświaty. Wkład własny rodziców za opiekę nad dziećmi w opisanym projekcie zostanie przeznaczony na częściowe pokrycie opłat wynajmu lokalu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy na tle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że usługi opieki nad dziećmi do lat 3, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Tym samym kwoty wnoszone przez rodziców jako wkład własny projektu, tytułem opłaty za opiekę dzieci przebywających w żłobkach, korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu.

Odnosząc się natomiast do kwestii wliczania wpłat rodziców do wartości sprzedaży opodatkowanej zauważyć należy, co następuje:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. , z wyjątkiem:

  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy, to wpłat tych nie wlicza się do limitu wartości sprzedaży opodatkowanej, o którym mowa w powołanym wyżej art. 113 ust. 1 ustawy.

Z kolei w odniesieniu do możliwości odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru i usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Tym samym stwierdzić należy, że słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do odliczenia podatku, gdyż nabywane towary i usługi mają związek z czynnościami zwolnionymi od podatku.

Wskazania wymaga, że w niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestie objęte pytaniami, natomiast organ nie oceniał innych kwestii zawartych we wniosku, w tym wpływu otrzymanych dotacji na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 To