ITPP1/4512-1012/15/BS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP1/4512-1012/15/BSinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. proporcja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „E.” w ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „E. .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ośrodek zrealizował projekt pn. „E.” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli, Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013. Ośrodek w okresie trwałości Projektu, jest zobowiązany do corocznego występowania do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania VAT w zakresie realizowanego projektu, który uznany był w całości za wydatek kwalifikowany.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz zbudowany zintegrowany system informacyjny, co umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, współpracę z elektroniczną platformą usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, dwustronną komunikację z pacjentami Ośrodka, lepsze zarządzanie zasobami jednostki. Ośrodek świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Ośrodek jest podatnikiem VAT czynnym i składa deklaracje VAT-7 gdyż zgodnie ze statutem wykonuje również czynności opodatkowane (objęte stawką 23%).

Wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego (określonego zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy) nie przekracza 2%. Wyliczenie proporcji udziału rocznego obrotu Ośrodka zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy:

  1. 2013 r. - 0,09%,
  2. 2014 r. - 0,04%

Nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi są wykorzystywane zarówno do sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Ośrodek nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Jak wynika z art. 90 ust. 10 powyższej ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z art. 90 ust. 2-8:

  1. przekracza 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowanej proporcji w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,
  2. nie przekracza 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Wyliczona, po zakończonych latach poprzednich, proporcja sprzedaży za 2013 r. i 2014 r. nie przekroczyła 2%. Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy Ośrodek uznał, że proporcja ta wynosi 0%, wobec powyższego nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów na realizację projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek, na podstawie wyliczonej proporcji sprzedaży za 2013 r. i 2014 r. nieprzekraczającej 2% (zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług uznał, że proporcja ta wynosi 0%), nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz czynności opodatkowanych. Wysokość sprzedaży opodatkowanej tym podatkiem w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego, określonego zgodnie z art. 90 ust. 2–8, nie przekracza 2% - Ośrodek uznał, że proporcja ta wynosi 0% i wobec tego nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, ze niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.