ITPP1/443-1503/14/BS | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją chodników i alejek na cmentarzach komunalnych, budową kolumbarium, budową kaplicy?
ITPP1/443-1503/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i modernizacją chodników i alejek na cmentarzach komunalnych, budową kolumbarium i budową kaplicy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i modernizacją chodników i alejek na cmentarzach komunalnych, budową kolumbarium i budową kaplicy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina jest zobowiązana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz w oparciu o ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem cmentarzy. Gmina ponosiła w latach 2012-2014 wydatki inwestycyjne na cmentarzach komunalnych polegające na budowie chodników, alejek i kolumbarium oraz ich modernizacji, a także poniosła wydatki na przyszłą inwestycję - budowę kaplicy na cmentarzu komunalnym (dokumentacja projektowa i dokumentacja dotycząca rozbiórki starej kaplicy). Realizacja inwestycji była dokumentowana fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Na cmentarzach Gmina świadczy usługi, za które pobiera opłaty z tytułu:

 1. pogrzebu,
 2. za miejsce pod grób,
 3. za wykupienie miejsca rezerwowego,
 4. przedłużenia ważności grobu,
 5. za miejsce pod grób murowany,
 6. za niszę urnową w kolumbarium,
 7. za wynajęcie kaplicy cmentarnej do ceremonii pogrzebowej,
 8. za ekshumację.

Usługi te są sklasyfikowane do grupy PKWiU 96.03 tj. usługi pogrzebowe i pokrewne i opodatkowane stawką VAT 8%. Na administrowanie cmentarzy Gmina podpisała umowę z podmiotem zewnętrznym. Podmiot ten wykonuje dane czynności w imieniu i na rzecz Gminy. Niemniej jednak to Gmina dokumentuje powyższe czynności wystawianymi fakturami VAT na podstawie paragonów z kasy fiskalnej, wykazuje w swoich rejestrach sprzedaży oraz deklaracjach VAT-7 i rozlicza z tego tytułu podatek należny. Za administrowanie podmiot wystawia Gminie fakturę, z której podatek naliczony jest na bieżąco rozliczany z podatkiem należnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od ponoszonych wydatków inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją chodników i alejek na cmentarzach komunalnych, budową kolumbarium, budową kaplicy...

Gmina stoi na stanowisku, że ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją chodników i alejek na cmentarzach komunalnych, budową kolumbarium i budową kaplicy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina wskazuje, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Gminy, stosownie do przytoczonego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od poniesionych wydatków poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IPTPP3/4512-82/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.