ITPP1/443-1468/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Z.”
ITPP1/443-1468/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Z.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „Z.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital w dniu 27 listopada 2013 r. podpisał z Zarządem Województwa reprezentowanym przez Wicemarszałka województwa umowę dotyczącą dofinansowania projektu pod nazwą: „Z.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 .

Niniejszy projekt polega na budowie infrastruktury B+R z użyciem, której powstaną nowe produkty, z których korzystać będą przedsiębiorcy z ... wykonujący zawody medyczne, a w szczególności lekarze stomatolodzy, chirurdzy szczękowi, ortodonci, endoskopiści, radiolodzy, gastrolodzy i gastroenterolodzy. Dzięki infrastrukturze zakupionej w ramach projektu prowadzone będą badania nad nowym technikami diagnostycznymi i leczniczymi, utworzeniem nowych algorytmów postępowania w przypadkach zaburzeń drożności dróg oddechowych związanych z nieprawidłową budową szkieletu twarzoczaszki. Działania służące do realizacji tego projektu obejmują nie tylko profilaktykę i promocję zdrowia, a także wysokospecjalistyczną opiekę zdrowotną.

Korzystanie z powstałej infrastruktury będzie nieodpłatne (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w ... nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat za korzystanie z wybudowanej infrastruktury B+R).

Projekt obejmuje koszty przygotowania i opracowania studium wykonalności, promocji, audytu, zarządzania projektem, instalację, konfigurację, dostarczenie sprzętu medycznego w postaci m.in.:

  -
 • zestawu narzędzi chirurgicznych do przesuwania masywu twarzowo-szczękowego,
 • pletyzmografu do pomiarów wentylacji,
 • urządzenia do monitorowania nerwu twarzowego,
 • stanowiska oceny górnego odcinka drogi oddechowej i pokarmowej,
 • zestawu urządzeń do badania i podtrzymywania dodatniego ciśnienia w górnych drogach oddechowych,
 • tomografu stożkowego,
 • oprogramowania do automatycznego pomiaru szkieletu twarzoczaszki i części miękkich wraz z symulacją j przemieszczania masywu szczękowo-twarzowego.

Przyznane środki w ramach RPO 2007-2013 pokrywają 85% wydatków kwalifikowanych, pozostałą część kosztów tj. 15% szpital pokrywa ze środków własnych.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na „Z.”.

Umowa na ww. zadanie z firmą L Sp. z o.o. została podpisana w dniu 18 czerwca 2014 r. Szpital jako Samodzielny Publiczny ZOZ działający w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) świadczy usługi dla pacjentów na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z póź zm.).

Zważywszy na powyższe, odliczenia podatkowe, o których mowa w art. 86 ust. l cytowanej ustawy nie są dokonywane. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i co miesiąc składa do urzędu skarbowego deklaracje VAT-7. Czynności opodatkowane wynikają ze sprzedaży usług najmu lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą osób fizycznych i zużyte media.

Realizacja projektu, o którym mowa, będzie wykorzystywana wyłącznie do podstawowej działalności Szpitala rozszerzonej o możliwość „podglądania” przez zainteresowane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, po uprzednim uzyskaniu zgody pacjenta, za pomocą sieci telemedycznej nowych technik pomiarów w obrębie twarzoczaszki i jej rekonstrukcji. Prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast usprzętowienie szpitala będzie miało bezpośredni związek z usługami medycznymi świadczonymi pacjentom.

Reasumując: Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, lecz wykonane zadanie nie upoważnia go do odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy – w świetle stanu faktycznego opisanego w pkt 68 – Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przez sprzedawcę, skoro świadczy on usługi zwolnione z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ działalność jaką prowadzi, zgodnie ze statutem jest zwolniona z tego opodatkowania. Usługi z zakresu opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez Zakład Opieki Zdrowotnej są zwolnione zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro faktycznie – jak wskazano we wniosku –zrealizowana w ramach projektu inwestycja służy wyłącznie wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku, to nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.