ITPP1/443-1045/14/JP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej.
ITPP1/443-1045/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. gmina
  3. odliczenia
  4. podatnik
  5. status
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nadany numer NIP. Zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej realizuje P. Sp. z o.o., którego Gmina jest udziałowcem. Gmina opracowuje projekt budowlany kanalizacji deszczowej z przyłączami deszczowymi w ulicy F. W ramach projektowanej przebudowy ulicy projektuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni w sposób zorganizowany wpustami deszczowymi. Ścieki deszczowe z projektowanej drogi zatok parkingowych i chodników odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy O. (dz. Nr 80/1), będącej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Po zakończeniu inwestycji Gmina zamierza oddać kanalizację deszczową wraz z przyłączami deszczowymi odpłatnie w dzierżawę P. Spółki z o.o., której Gmina jest udziałowcem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Gmina będzie miała prawo odzyskać VAT z faktur dotyczących tego projektu... Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek VAT w całości z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, dotyczących całej inwestycji, czy tylko z faktur dotyczących kanalizacji deszczowej, a pozostałe prace przygotowawcze, takie jak: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni chodników, przestawienie krawężników, odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej, przepusty wykonane wykopem nie będą mogły zostać odliczone... A może całość inwestycji należałoby rozliczyć zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatkowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego ze wszystkich faktur podatku VAT, ponieważ projekt zakłada przebudowę ulic w celu wykonania kanalizacji deszczowej z przyłączami deszczowymi w ulicy F. Przekazanie odpłatnie w dzierżawę tej inwestycji daje możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, dotyczących całej inwestycji, bez rozdzielania na faktury dotyczące kanalizacji deszczowej i pozostałych robót, takich jak: rozebranie nawierzchni chodników, przestawienie krawężników, odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej, przepusty wykonane wykopem, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina realizuje inwestycję, polegającą na przebudowie ulicy w celu wykonania w niej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami deszczowymi. Po wykonaniu tej inwestycji Gmina zamierza przekazać odpłatnie powstałą infrastrukturę w dzierżawę P. Sp. z o.o. Z treści wniosku wynika, że zakupy towarów i usług dokonane, w związku z realizacją niniejszej inwestycji będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Gminy dotyczą możliwości odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, dotyczących całej inwestycji, w tym możliwości odliczenia podatku z faktur dotyczących prac przygotowawczych, takich jak: roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni chodników, przestawienie krawężników, odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej, przepusty wykonane wykopem.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe na tle powołanych wyżej przepisów, stwierdzić należy, że skoro wszystkie wymienione we wniosku wydatki związane z pracami pomiarowymi, rozebraniem nawierzchni chodników, przestawieniem krawężników, odtworzeniem nawierzchni z kostki kamiennej oraz wykonaniem przepustów, zostały poniesione w celach realizowanego projektu w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami deszczowymi, a powstała w ten sposób infrastruktura zostanie w całości oddana w dzierżawę Spółce, to w tak przedstawionym stanie faktycznym Gminie, jako zarejestrowanemu podatnikowi VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione na ten cel wydatki, zgodnie z powołanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zaistnieją przesłanki negatywne wynikające z art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.