ITPP1/443-1029/14/BS | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP1/443-1029/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „R.”.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „R.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ł. realizuje działalność statutową polegającą na prowadzeniu przedszkola niepublicznego pod nazwą „Małe przedszkole”. W PKD jest to działalność sklasyfikowana w sekcji P-edukacja pod grupą 85.10.Z „wychowanie przedszkolne” oraz sekcja Q-Pomoc społeczna pod grupą 88.91.Z „opieka dzienna nad dziećmi”. Zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Wydział Oświaty Stowarzyszenie realizuje zadania oświatowe. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w § 1 pkt 1 określają podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono cele wychowania przedszkolnego oraz zawarto wytyczne, w jakich obszarach należy wspomagać, wychowywać i kształcić dzieci, by te cele osiągnąć.

Obszary te obejmują:

  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
  2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
  3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
  4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
  6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
  7. wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
  8. wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
  9. wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
  10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
  11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
  12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
  13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
  14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
  15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

  W ramach działalności Stowarzyszenia członkowie Zarządu piszą projekty, na pozyskanie środków między innymi na doposażenie przedszkola i placu zabaw. W styczniu 2014 r. Stowarzyszenie podjęło realizację zadań w ramach projektu: Radość zabawy- doposażenie placu zbaw dla Małego Przedszkola w Ł. Środki otrzymane w ramach tego projektu są przeznaczone na doposażenie placu zabaw służącego dzieciom uczęszczającym do „Małego Przedszkola”.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

  Czy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ł. ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupów dokonywanych zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym...

  Mając na uwadze przedstawione okoliczności Stowarzyszenie uważa, że świadczone usługi w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w prowadzonym przez siebie przedszkolu - jednostce utworzonej i prowadzonej na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przy czym dla usług w zakresie kształcenia i wychowania dzieci powyżej 3 lat zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Natomiast dla usług opieki nad dziećmi do 3 lat znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Mając na uwadze powyższe przepisy prawa, należy stwierdzić, że świadczone przez Stowarzyszenie usługi podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług świadczonych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, natomiast w odniesieniu do usług świadczonych w zakresie kształcenia i wychowania dzieci od 3 roku życia, to czynności te podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ł. uważa, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ działalność Stowarzyszenia polegająca na prowadzeniu przedszkola podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

  Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

  Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt „R.”. Realizowany projekt – jak wskazano we wniosku – nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem będzie służył wyłącznie wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku.

  Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że o ile projekt nie posłuży sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego działania.

  Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie kwestii będącej przedmiotem zapytania, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii opisanych we wniosku, w szczególności podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług, bowiem nie były one przedmiotem zapytania.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  odliczenia
  ILPP1/443-435/14-6/HW | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.