ITPB3/4510-619/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Czy po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki naukowej Wnioskodawcy w rozliczeniu CIT będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT?
ITPB3/4510-619/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. nowe technologie
 2. odliczenia
 3. oprogramowanie
 4. ulga
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki naukowej Wnioskodawcy w rozliczeniu CIT będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Rok podatkowy Spółki jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Obecnie trwający rok podatkowy zakończy się 31 grudnia 2015 r. Spółka zajmuje się projektowaniem, badaniem i wytwarzaniem elementów automatyki, urządzeń pomiarowych oraz systemów sterowania ruchem. Znajdują one zastosowanie w kolejnictwie, przemyśle zbrojeniowym oraz infrastrukturze drogowej w aglomeracjach.

W dniu 28 maja 2015 r. Spółka dokonała zakupu od zewnętrznych podmiotów (dalej: „Licencjodawcy”) licencji na korzystanie z wybranych modułów systemu informatycznego SAP Business One 9.0 oraz zakupiła kompatybilne z nim systemy SPUMA 9.0 w dniu 28 maja 2015 r. i enova 365 w dniu 29 lipca 2015 r.. (dalej: „Oprogramowanie”). Oprogramowanie to stanowi systemem klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Wszystkie zakupione przez Spółkę moduły oraz funkcjonalności Oprogramowania stanowią jedną funkcjonalną całość.

Powyższe nabycie Oprogramowania ma na celu zasadnicze usprawnienie szeroko rozumianych procesów biznesowych wewnątrz Spółki m.in. poprzez redukcję ryzyk, a więc poprawienie bezpieczeństwa świadczenia usług, poprawę zarządzania zasobami, czy usprawnienie analizy danych i raportowania. Oprogramowanie, poprzez możliwość wygenerowania z systemu wielu niezbędnych do sprawozdawczości analiz, sprawozdań i raportów pozwoli na bieżące analizowanie, planowanie i kontrolowanie przebiegu procesów takich jak: zakupy, produkcja, stany magazynowe, serwis i realizowane projekty.

Zakupione Oprogramowanie da Spółce szerokie możliwości udoskonalenia świadczonych usług. Kontrahenci Spółki, którymi są podmioty z branży kolejnictwa i przemysłu zbrojeniowego są bardzo wymagającymi kontrahentami. W szczególności dotyczy to jakości i terminowości dostaw. Oprogramowanie, dzięki temu że jest zintegrowanym system, umożliwi bieżące śledzenie procesów projektowych, planowanie zakupów (poprzez system planowania zasobów MRP- materials requirement planning) oraz przebiegu realizacji zleceń produkcyjnych. Pozwoli na ustalenie na jakim etapie jest realizacja zleceń produkcyjnych oraz na którym etapie powstają ewentualne opóźnienia, co umożliwia usunięcie opóźnień lub nadanie niektórym etapom wyższego priorytetu zlecenia w celu przyspieszenia zakończenia realizacji zleceń.

Aktualnie Spółka jest w trakcie wdrożenia Oprogramowania, które planuje zakończyć przed końcem bieżącego roku kalendarzowego. Po zakończeniu wdrożenia Oprogramowanie zostanie zidentyfikowane jako wartość niematerialna i prawna (dalej: „WNiP”). która zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „Ewidencja”) w miesiącu rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania.

Na wartość początkową licencji stanowiącej WNiP złożą się wydatki na nabycie licencji oraz jej wdrożenie (w tym konsultacje i prace rozwojowe), składające się na cenę nabycia WNiP w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy o CIT. Wydatki odniesione na wartość początkową licencji, zostaną poniesione (zapłacone) przez Spółkę w całości w roku wdrożenia Oprogramowania tj. 2015 r.

Spółka zamierza wystąpić do niezależnej od siebie jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm.) o potwierdzenie, że Oprogramowanie jest wiedzą technologiczną, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług Spółki i nie jest stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Spółka oczekuje potwierdzenia przez tę jednostkę naukową, w formie opinii, innowacyjności Oprogramowania w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT. Z uwagi na fakt, że wszystkie zakupione przez Spółkę moduły oraz funkcjonalności Oprogramowania stanowią jedną funkcjonalną całość potwierdzenie będzie wydane w formie jednej opinii („Pozytywna Opinia”).

Po uzyskaniu Pozytywnej Opinii Spółka, na podstawie art. 18b ustawy CIT, zamierza pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT za 2015 r. o 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii w postaci Oprogramowania, zaliczonych do wartości początkowej nabytej licencji (WNiP). Za podstawę do kalkulacji wysokości odliczenia Spółka zamierza przyjąć wartość początkową licencji stanowiącej WNiP, na którą składają się zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i wydatki na jej wdrożenie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów art. 18b ustawy CIT, poniesione (zapłacone) w 2015 r.

Spółka nie udziela ani nie zamierza udzielać w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Wydatki na nabycie i wdrożenie Oprogramowania, składające się na jego wartość początkową nie zostały i nie zostaną zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie. Ponadto, Spółka wskazuje, że nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po uzyskaniu Pozytywnej Opinii jednostki naukowej Wnioskodawcy w rozliczeniu CIT będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie technologii w postaci Oprogramowania, zaliczonych do wartości początkowej WNiP wprowadzonej do Ewidencji Spółki w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT...

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Po uzyskaniu Pozytywnej Opinii jednostki naukowej Wnioskodawcy w rozliczeniu CIT będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie technologii w postaci Oprogramowania, zaliczonych do wartości początkowej WNiP wprowadzonej do Ewidencji Spółki w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT.

Spółka będzie miała prawo dokonać odliczenia w zeznaniu CIT za rok 2015, a w sytuacji gdy osiągnie za rok 2015 stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności Spółki będzie niższa od kwoty przysługującej jej odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części będzie mogła dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku 2015.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy CIT, od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw (art. 18b ust. 2a ustawy CIT). Z kolei na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną, w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, ze zm.). Zgodnie z art. 18b ust. 7 ustawy CIT, odliczenie związane z nabyciem nowych technologii nie może przekroczyć 50% wydatków na jej nabycie, zaliczonych do wartości początkowej WNiP.

Jak zatem wynika z przytoczonych regulacji, podatnik będzie uprawniony odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie nowej technologii w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące pozytywne przesłanki:

 1. prawa do wiedzy technologicznej stanowiącej nową technologię w rozumieniu ustawy CIT, zostaną nabyte na podstawie umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw,
 2. wiedza ta stanowi wartość niematerialną i prawną, oraz
 3. umożliwia ona wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, a ponadto nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co jest potwierdzone przez opinie niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia umowy o przeniesienie oraz korzystanie z praw dla celów zastosowania ulgi na nowe technologie. Zdaniem Spółki, taką umowę może jednak stanowić umowa rozporządzająca prawami do nowej technologii, podlegająca ochronie gwarantowanej przez Prawo własności przemysłowej lub ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc m.in. umowa licencyjna. Zatem należy uznać, że wskazana w opisie stanu faktycznego umowa sprzedaży licencji na użytkowanie Oprogramowania SAP Business One i SPUMA dnia 28 maja 2015 r., oraz enova 365 dnia 29 lipca 2015 r., spełnia przesłankę z art. 18b ust. 2a ustawy CIT, jako umowy na podstawie której zostają nabyte prawa do wiedzy technologicznej.

Druga z przytoczonych przesłanek, w ocenie Spółki, również zostaje spełniona, bowiem jak stanowi art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy CIT, amortyzacji podlegają licencje, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę zaprezentowany stan faktyczny można jednoznacznie stwierdzić, że nabyte przez Spółkę Oprogramowanie będzie stanowiło wartość niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów ustawy CIT. Spółka bowiem będzie wykorzystywała zakupione Oprogramowanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez okres przekraczający rok, a co za tym idzie Oprogramowanie to może być przez Spółkę amortyzowane jako WNiP.

Ponadto Oprogramowanie nabyte przez Spółkę stanowi wiedzę technologiczną, przyczyniającą się do polepszenia i przyspieszenia procesów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę. Co więcej, wpłynie ono na zmodyfikowanie świadczonych usług oraz w znacznej mierze nowy - niemożliwy do osiągnięcia bez Oprogramowania - sposób funkcjonowania Spółki, m.in. poprzez zasadnicze usprawnienie szeroko rozumianych procesów biznesowych wewnątrz Spółki, m.in. poprzez redukcję ryzyk, a więc poprawienie bezpieczeństwa świadczenia usług, poprawę zarządzania zasobami, czy usprawnienie analizy danych i raportowania. Oprogramowanie, poprzez możliwość wygenerowania z systemu wielu niezbędnych do sprawozdawczości analiz, sprawozdań i raportów pozwoli na bieżące analizowanie, planowanie i kontrolowanie przebiegu procesów takich jak: zakupy, produkcja, stany magazynowe, serwis i realizowane projekty.

Zakupione Oprogramowanie da Spółce szerokie możliwości udoskonalenia świadczonych usług. Kontrahenci Spółki, którymi są podmioty z branży kolejnictwa i przemysłu zbrojeniowego są bardzo wymagającymi kontrahentami. W szczególności dotyczy to jakości i terminowości dostaw. Oprogramowanie dzięki temu, że jest zintegrowanym system, umożliwi bieżące śledzenie procesów projektowych, planowanie zakupów (poprzez system planowania zasobów MRP- materials requirement planning) oraz przebiegu realizacji zleceń produkcyjnych. Pozwoli na ustalenie na jakim etapie jest realizacja zleceń produkcyjnych oraz na którym etapie powstają ewentualne opóźnienia, co umożliwia usuniecie opóźnień lub nadanie niektórym etapom wyższego priorytetu zlecenia w celu przyspieszenia zakończenia realizacji zleceń.

Okoliczność ta, podobnie jak fakt niestosowania takiej nowej technologii na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, zgodnie z założeniem Spółki, zostanie potwierdzona Pozytywną Opinią.

Natomiast odnośnie samej możliwości uznania za nową technologię systemów typu ERP, który stanowi wdrożone przez Spółkę Oprogramowanie, to była ona potwierdzana wielokrotnie w pismach organów podatkowych. Przykładowo, takie stanowisko zostało zaakceptowane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2014 r. Znak: ILPB4/423-502/13-4/ŁM,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2013 r.. Znak: ITPB3/423-69b/13/PS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 marca 2013 r., Znak: IPPB5/423-1241/12-4/MW.

Odnośnie samej kwoty odliczenia, to zgodnie z art. 18b ust. 7 ustawy CIT, odliczenie związane z nabyciem nowych technologii nie może przekroczyć 50% wydatków na jej nabycie, określonej zgodnie z ust. 4 i 5 powołanego przepisu. Z kolei, zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy CIT, podstawą do ustalenia wielkości odliczenia wydatków na nabycie nowej technologii jest kwota wydatków poniesionych na jej nabycie uwzględnionych w wartości początkowej WNiP w części, w jakiej:

 • została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji lub w roku po nim następnym, z tym że przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków poniesionych na jej nabycie dokonane w roku poprzedzającym rok wprowadzenia nowej technologii do ewidencji uznaje się za poniesione w roku wprowadzenia jej do ewidencji, oraz
 • nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz WNiP uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Wartość początkowa WNiP w postaci licencji na programy komputerowe powinna więc obejmować całokształt kosztów związanych z ich wdrożeniem. Dotyczy to w szczególności wydatków na przygotowanie analiz i środowisk programowych, migrację danych, testy, a także wszelkich innych czynności warunkujących właściwą konfigurację oraz uruchomienie nabytego Oprogramowania (powyższe potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-33/15/APO oraz postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 23 lutego 2007 r., Znak: PB1/423-23/06/KW).

Spółka planuje zaliczyć do wartości początkowej licencji na Oprogramowanie stanowiącej WNiP koszty jej nabycia oraz związane z tym nabyciem koszty wdrożenia. Jednocześnie, jak wskazała Spółka, WNiP zostaną wprowadzone do Ewidencji przed końcem 2015 r. Wydatki składające się na wartość początkową WNiP (nowej technologii) były i będą ponoszone w roku 2015. W konsekwencji, biorąc pod uwagę art. 18b ust. 4 i 5 ustawy CIT Spółka, przy kalkulacji podstawy odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy CIT, będzie mogła uwzględnić wydatki na nabycie licencji na Oprogramowanie, jak również koszty wdrożenia Oprogramowania składające się na wartość początkową Oprogramowania stanowiącego WNiP, w stosunku do całości, ponieważ wydatki te zostały i zostaną poniesione (zapłacone) w 2015 r.

Spółka wskazała również, że w odniesieniu do nabytej licencji na Oprogramowanie, nie znajdą zastosowania przewidziane w art. 18b ustawy CIT negatywne przesłanki, uniemożliwiające podatnikowi skorzystanie z ulgi na nowe technologie. Jak bowiem zostało wskazane, Spółka nie prowadziła oraz nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak również wydatki na nabycie nowej technologii, nie zostały oraz nie zostaną jej zwrócone w jakiejkolwiek formie. Co więcej, od momentu wprowadzenia licencji na Oprogramowanie do Ewidencji, Spółka nie udzieli do niej prawa w jakiejkolwiek formie innym podmiotom.

Reasumując, po uzyskaniu Pozytywnych Opinii jednostki naukowej, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT, poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania CIT za 2015 r. o 50% kwoty wydatków na nabycie technologii w postaci Oprogramowania, zaliczonych do wartości początkowej WNiP wprowadzonych do Ewidencji Spółki, a w sytuacji gdy osiągnie za rok 2015 stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności Spółki będzie niższa od kwoty przysługującej jej odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części będzie mogła dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku 2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego, Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.