ITPB2/4511-399/16/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy za rok podatkowy 2016 przysługuje prawo do odliczenia od podatku 50% kwoty określonej w art. 27f ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 5 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 5 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego małżeństwo Wnioskodawcy, z którego pochodzi dwoje małoletnich dzieci – córka Martyna ur. 27 marca 2004 r., syn –Piotr ur. 15 stycznia 2006 r. – zostało rozwiązane. Od dnia rozwodu wspólnie z matką dzieci Wnioskodawca sprawuje władzę rodzicielską nad dziećmi, w tym m.in.:

 • uczestniczy w zebraniach szkolnych,
 • uczestniczy w odrabianiu lekcji,
 • sprawuje bezpośrednią opiekę nad dziećmi w dwa weekendy w miesiącu oraz dodatkowo w czasie ustalonym z matką dzieci,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci (słabe oceny, uwagi od nauczycieli),
 • podejmuje inicjatywy korzystne dla rozwoju dzieci (samodzielne wyjścia dzieci z domu, samodzielne zakupy, przejazdy komunikacją miejską, uczestnictwo dzieci w drużynie harcerskiej),
 • uzyskał dla dzieci karty dużej rodziny oraz karty rodzinnej, dzięki którym dzieci korzystają z szeregu udogodnień,
 • monitoruje aktywność dzieci w Internecie w celu ochrony ich przed negatywnym wpływem zagrożeń z tym związanych dla ich bezpieczeństwa.

Ponadto, Wnioskodawca terminowo wykonuje obowiązek alimentacyjny, ponosi koszty utrzymania dzieci w czasie sprawowania opieki nad nimi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnikowi będącemu ojcem dwojga małoletnich dzieci z małżeństwa rozwiązanego rozwodem, w którym wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi Sąd powierzył obojga rodzicom, który:

 • w ciągu roku podatkowego wykonuje władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi,
 • zgodnie z wyrokiem rozwodowym terminowo wykonuje obowiązek alimentacyjny,
 • w wyniku odmiennego stanowiska matki dzieci nie może z Nią ustalić zasad podziału kwoty odliczenia od podatku na każde małoletnie dziecko określonej w art. 27f ustawy
  z mocy ustawy za rok podatkowy 2016 przysługuje prawo do odliczenia od podatku 50% kwoty określonej w art. 27f ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że:

 • sąd orzekając rozwód powierzył obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką –Martyną (obecnie 12 lat) i synem – Piotrem (obecnie 10 lat),
 • wykonuje władzę rodzicielską nad dziećmi poprzez bezpośrednią opiekę nad Nimi przez okres minimum 50 dni w roku oraz współdziała w podejmowaniu ważnych z punktu widzenia interesu dzieci decyzji,
 • terminowo realizuje obowiązek alimentacyjny, ponosi dodatkowe wydatki wynikające z faktycznego sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi
  z mocy ustawy przysługuje Mu prawo odliczenia od podatku 50% kwoty określonej w art. 27f ustawy, bez względu na stanowisko zajmowane przez matkę dzieci w tej sprawie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

 1. jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
 2. dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:
  1. 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  2. 166,67 zł na trzecie dziecko,
  3. 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Stosownie do art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka (art. 27f ust. 2b ww. ustawy).

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy).

Z przepisu art. 27 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak wynika z art. 27f ust. 7 cyt. ustawy podatkowej, przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6.

Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnikom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską, przysługuje ulga na dzieci małoletnie.

Władza rodzicielska, co wynika z treści art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Podkreślenia przy tym wymaga, iż separacja bądź rozwód rodziców nie są równoznaczne z utratą przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia tego prawa jednego z rodziców, to uznaje, że rodzice są zdolni do porozumienia w sprawach dotyczących dziecka.

W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez oboje rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu.

Należy mieć na uwadze, że do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Należy przy tym odróżnić treść władzy rodzicielskiej od jej wykonywania, gdyż samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania.

Jak wynika z treści wniosku, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego małżeństwo Wnioskodawcy, z którego pochodzi dwoje małoletnich dzieci – córka Martyna ur. 27 marca 2004 r., syn –Piotr ur. 15 stycznia 2006 r. – zostało rozwiązane. Od dnia rozwodu wspólnie z matką dzieci Wnioskodawca sprawuje władzę rodzicielską nad dziećmi, w tym m.in.:

 • uczestniczy w zebraniach szkolnych,
 • uczestniczy w odrabianiu lekcji,
 • sprawuje bezpośrednią opiekę nad dziećmi w dwa weekendy w miesiącu oraz dodatkowo w czasie ustalonym z matką dzieci,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci (słabe oceny, uwagi od nauczycieli),
 • podejmuje inicjatywy korzystne dla rozwoju dzieci (samodzielne wyjścia dzieci z domu, samodzielne zakupy, przejazdy komunikacją miejską, uczestnictwo dzieci w drużynie harcerskiej),
 • uzyskał dla dzieci karty dużej rodziny oraz karty rodzinnej, dzięki którym dzieci korzystają z szeregu udogodnień,
 • monitoruje aktywność dzieci w Internecie w celu ochrony ich przed negatywnym wpływem zagrożeń z tym związanych dla ich bezpieczeństwa.

Ponadto, Wnioskodawca terminowo wykonuje obowiązek alimentacyjny, ponosi koszty utrzymania dzieci w czasie sprawowania opieki nad nimi.

W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do małoletnich dzieci zarówno Wnioskodawca jak i Jego matka wykonywali i będą wykonywać władzę rodzicielską są uprawnieni do skorzystania za rok 2016 z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych.

Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że skoro istotnie Wnioskodawca w stosunku do małoletnich dzieci (córki i syna), które zamieszkują z matką wykonywał i będzie wykonywać władzę rodzicielską, przy spełnieniu pozostałych przesłanek - ma prawo za 2016 rok skorzystać z ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie w sytuacji braku porozumienia z byłą małżonką przysługuje w wysokości 50% kwoty ulgi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.