IPTPP1/4512-29/15-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją szkoleń dla ratowników medycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.)o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

  • zwolnienia z opodatkowania usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego dla ratowników medycznych,
  • braku prawa do odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 marca 2015 r. w zakresie doprecyzowania zakresu pytań oraz opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą zgodną z PKD 2007 86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego, 86.90.D – Działalność paramedyczna, w tym zabezpieczanie imprez masowych w tym zakresie.

Podatnik jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego w związku z wykonywanymi przez siebie usługami zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 20 – usługi transportu sanitarnego; pkt 19 - usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

  1. lekarza i lekarza dentysty,
  2. pielęgniarki i położnej,
  3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 17poz. 1039),
  4. psychologa

Podatnik planuje poszerzyć zakres prowadzonej przez siebie działalności o usługi kształcenia w zakresie: kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy podnoszących kwalifikacje zawodowe i koniecznych przy wykonywaniu takich zawodów jak: ratownik wodny, policjant, strażak, strażnik miejski, celnik itp., specjalistycznych kursów dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek oraz położnych, prowadzonych również za pomocą platformy e-learningowej (edukacyjna platforma internetowa) korzystających ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29- usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W związku ze świadczeniem w chwili obecnej wyłącznie usług zwolnionych z VAT, podatnikowi nie przysługuje zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych przez siebie usług oraz towarów.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenie usług pogotowia ratunkowego, włączając usługi ratownictwa medycznego zgodnie z PKWiU 86.90.14.0. Usługi wykonuje na rzecz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego zgodnie z PKWiU 86.90.14.0. Świadczy również usługi pogotowia ratunkowego w trakcie imprez masowych również zgodnie z PKWiU 86.90.14.0.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednak ze względu na zakres świadczonych usług korzysta ze zwolnienia z VAT zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 20 ustawy o VAT. Usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług nigdy nie świadczył, nie dokonuje również dostawy żadnych towarów. Sprzedaż opodatkowana nie występuje w ogóle. Nie przysługuje Zainteresowanemu zatem prawo do odliczenia VAT zgodnie z art. 86 ustawy o VAT w żadnym zakresie.

Wnioskodawca planuje poszerzyć zakres działalności i rozpocząć świadczenie usług specjalistycznego kształcenia ratowników medycznych zgodnie z PKWiU 85.59.13.2. - Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane. Formy, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). Nabyte przez uczestników szkoleń umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą i zawodem oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Wnioskodawca stara się również o uzyskanie akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Zainteresowany planuje dokonać zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzonymi usługami pogotowia ratunkowego świadczonymi między innymi w trakcie imprez masowych zgodnych z PKWiU 86.90.14.0. Planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu potrzebnego do stworzenia np. terenowego punktu ratownictwa medycznego (namiot polowy, łóżka, oświetlenie i inne), sprzęt ten będzie wykorzystywany wyłącznie dla świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego zgodnego z PKWiU 86.90.14.0., których świadczenie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 20 ustawy o VAT. Wydatki te nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych w żadnym zakresie. Wnioskodawca planuje również, w związku z poszerzeniem usług o kształcenie zawodowe ratowników medycznych, nabyć konieczny do tego celu sprzęt (fantomy medyczne, sprzęt elektroniczny, i inne). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywał wyłącznie w celu świadczenia usług kształcenia zawodowego ratowników zgodnych z PKWiU 85.59.13.2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy od nakładów inwestycyjnych, które Zainteresowany wykorzysta wyłącznie do świadczenia usług pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w tym zabezpieczania imprez masowych zgodnie z PKWiU 86.90.14.0 i uzyska przychód nieopodatkowany podatkiem VAT, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 20 ustawy o VAT, oraz od nakładów inwestycyjnych związanych wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z PKWiU 85.59.13.2, których świadczenie będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 a i nie wykonując żadnych innych czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od poczynionych zakupów inwestycyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), od nakładów inwestycyjnych, które wykorzysta wyłącznie do świadczenia usług pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w tym zabezpieczania imprez masowych zgodnie z PKWiU 86.90.14.0 i uzyska przychód nieopodatkowany podatkiem VAT, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 20 ustawy o VAT, oraz od nakładów inwestycyjnych związanych wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z PKWiU 85.59.13.2, których świadczenie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 a i nie wykonując żadnych innych czynności opodatkowanych, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od poczynionych zakupów inwestycyjnych, przysługujące podatnikom zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, co m.in. oznacza, iż zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić w tym miejscu należy, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TS UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TS UE zwracał uwagę, iż właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenie usług pogotowia ratunkowego. Usługi wykonuje na rzecz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednak ze względu na zakres świadczonych usług korzysta ze zwolnienia z VAT zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 20 ustawy o VAT. Usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług nigdy nie świadczył, nie dokonuje również dostawy żadnych towarów. Sprzedaż opodatkowana nie występuje w ogóle. Wnioskodawca planuje poszerzyć zakres działalności i rozpocząć świadczenie usług specjalistycznego kształcenia ratowników medycznych zgodnie z PKWiU 85.59.13.2. - Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zainteresowany planuje dokonać zakupów inwestycyjnych związanych z prowadzonymi usługami pogotowia ratunkowego świadczonymi między innymi w trakcie imprez masowych. Planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu potrzebnego do stworzenia np. terenowego punktu ratownictwa medycznego (namiot polowy, łóżka, oświetlenie i inne), sprzęt ten będzie wykorzystywany wyłącznie dla świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, których świadczenie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz pkt 20 ustawy o VAT. Wydatki te nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych w żadnym zakresie. Wnioskodawca planuje również, w związku z poszerzeniem usług o kształcenie zawodowe ratowników medycznych, nabyć konieczny do tego celu sprzęt (fantomy medyczne, sprzęt elektroniczny, i inne). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywał wyłącznie w celu świadczenia usług kształcenia zawodowego ratowników.

Wskazać należy, iż w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/4512-29/15-4/AK tut. Organ uznał, iż usługi które zamierza świadczyć Wnioskodawca dla ratowników medycznych, prowadzone na podstawie odrębnych przepisów, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca – planowane wydatki dotyczące zakupu sprzętu potrzebnego do stworzenia np. terenowego punktu ratownictwa medycznego będą wykorzystywane wyłącznie dla świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, których świadczenie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Nadto również planowane wydatki związane z poszerzeniem działalności o usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego dla ratowników medycznych również będą związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a). Wydatki te nie będą więc wykorzystywane do czynności opodatkowanych w żadnym zakresie. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na zakup ww. sprzętu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poczynionych zakupów inwestycyjnych, ponieważ planowane wydatki będą związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż planowane wydatki dotyczące zakupu ww. sprzętu potrzebnego do stworzenia np. terenowego punktu ratownictwa medycznego będą służyć Wnioskodawcy wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.