IPPP2/4512-771/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania (odliczenia i zwrotu) podatku VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT
IPPP2/4512-771/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. zgłoszenie rejestracyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania (odliczenia i zwrotu) podatku VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania (odliczenia i zwrotu) podatku VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 5 maja 2015 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wpis do CEIDG, a w Urzędzie Gminy dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni podała datę 6 maja 2015 r.

Podczas rozmowy Wnioskodawczyni oświadczyła, że chce być czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni była przeświadczona, że dopełniła wszelkich formalności i od pierwszego dnia prowadzonej działalności zachowywała się jak czynny podatnik VAT - wystawiała faktury i składała deklaracje VAT-7 za miesiące maj i czerwiec 2015 r. Podatek należny, po odliczeniu podatku naliczonego, został wpłacony na konto Urzędu Skarbowego. Wnioskodawczyni wykonuje tylko czynności opodatkowane.

W dniu 6 lipca Wnioskodawczyni otrzymała telefon z Urzędu Skarbowego, gdzie poinformowano Wnioskodawczynię, że nie zarejestrowała się jako czynny płatnik VAT poprzez złożenie deklaracji VAT-R, co nie pozwala uzyskać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupionych towarów do celów prowadzonej działalności.

Telefon ten nie informował o decyzji. Nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe. Jednakże brak możliwości odliczenia naliczonego podatku od zakupionych towarów spowoduje, że Wnioskodawczyni będzie musiała dopłacić znaczącą kwotę tytułem należnego podatku VAT, co w znaczny sposób pogorszy kondycję dopiero co raczkującej firmy.

Tego samego miesiąca Wnioskodawczyni złożyła stosowny dokument rejestracyjny VAT-R w Urzędzie Skarbowym. W zgłoszeniu Wnioskodawczyni określiła, że chce być czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 sierpnia 2015 r., gdyż jak poinformowano Wnioskodawczynię, podanie wcześniejszej daty i tak nie pozwoli na dokonanie odliczenia za zakupy w lipcu, ponieważ deklaracja ta uznawana będzie dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca i pozwoli na odliczenia za zakupy dokonane po tym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed rejestracją VAT-R, od dnia rozpoczęcia działalności, tj. od 6 maja 2015 r., pomimo uprzedniego złożenia deklaracji VAT-7 ...
 2. Czy stosowne korekty deklaracji VAT-7 za te miesiące są możliwe, tak aby móc obniżyć kwotę podatku należnego za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, uznanie złożonych deklaracji VAT-7 za miesiące: maj i czerwiec takimi, jakby je złożono już po złożeniu stosownej deklaracji VAT-R i tym samym usankcjonowanie odliczenia od należnych podatków za te miesiące lub wskazanie przez organ decyzyjny innej ścieżki za pomocą której to odliczenie byłoby możliwe.

Do wystąpienia o taką interpretacje skłaniają Wnioskodawczynię:

 1. Fakt, że nie poinformowano Wnioskodawczyni w Urzędzie Skarbowym zarówno przy rejestracji jaki i przy składaniu kolejnych deklaracji o konieczności złożenia dokumentu VAT-R by odliczenia w ogóle były możliwe, co naraziło Wnioskodawczynię na dodatkowe koszty, które znacząco zmniejszyły rentowność prowadzonej działalności u samego jej zarania poddając w wątpliwość sens jej dalszego istnienia. Gdyby Urząd Skarbowy zareagował już po miesiącu (a nie po dwóch i pół), tj. po złożeniu pierwszej deklaracji VAT-7, „straty” z związku z nieplanowaną zwyżką podatku do zapłacenia były blisko dwa razy mniejsze.
 2. Do wniosku, że korzystna dla Wnioskodawczyni interpretacja jest możliwa, Wnioskodawczyni skłania się po przestudiowaniu, podobnego zdaniem Wnioskodawczyni przypadku, którego interpretacji indywidualnej dokonał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 28 stycznia 2014 r. o sygn. ITPP2/443-1126/13/AP. W tym przypadku przedsiębiorca również zakupił towary na potrzeby działalności, rozliczył podatek na nie naliczony przez złożenie deklaracji VAT-7 a dopiero potem złożył wniosek VAT-R,
 3. Do prezentowania takiego stanowiska skłania Wnioskodawczynię również przesłanie jakie płynie z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-400/98. Trybunał stwierdził w tamtym przypadku, że prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być także Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-268/83 oraz C-110/94, gdzie ETS wskazał, że powstanie prawa do odliczenia nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez organy podatkowe. Nabywane jest ono automatycznie, z chwilą uzyskania statusu podatnika, którym się staje w momencie pierwszych inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Także z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 wynika, że podatnik może odliczyć VAT od wydatków poniesionych przed jej rejestracją, a na przeszkodzie temu nie mogą stać wymogi formalne (takim wymogiem formalnym jest według Wnioskodawczyni konieczność złożenia deklaracji VAT-R przed złożeniem pierwszej deklaracji VAT-7). TSUE wskazał, że przepisy muszą być interpretowane w ten sposób, aby zasada neutralności VAT była zachowana, i aby umożliwiała realizację fundamentalnego, przysługującego prawa do odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do ww. przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści ww. art. 88 ust. 4 ustawy nie wynika jednakże, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej. W dacie otrzymania faktury konieczne jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tegoż artykułu), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednakże dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik musi posiadać status podatnika VAT czynnego (podatnik musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia).

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, ustawodawca określił w art. 86 ust. 10 ustawy. Zgodnie z art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. A - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych

Z kolei, w art. 86 ust. 13 ustawy wskazano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15 są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Art. 96 ust. 5 ustawy stanowi, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Rejestracji należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ww. ustawy, przy czym przepis nie określa, jak wcześnie rejestracja powinna nastąpić. Natomiast powinna ona nastąpić najpóźniej w dzień poprzedzający dokonanie pierwszej czynności opodatkowanej. Jest to termin o charakterze instrukcyjnym - ustawa nie wiąże żadnych rzeczywistych sankcji w przypadku późniejszej rejestracji. Rejestracji należy dokonać w urzędzie skarbowym, którego właściwość określa art. 2 pkt 13 ustawy.

Należy zauważyć, że w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnik spełni warunek formalny i od tego momentu może realizować uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Wydane na podstawie powyższej delegacji ustawowej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 914) określa w § 1 pkt 1) m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Realizacja prawa do odliczenia następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Zatem należy stwierdzić, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej (lub przyszłej) działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca dla realizacji tego prawa narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wpis do CEIDG, a w Urzędzie Gminy jako dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni podała datę 6 maja 2015 r. Podczas rozmowy Wnioskodawczyni oświadczyła, że chce być czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni była przeświadczona, że dopełniła wszelkich formalności i od pierwszego dnia prowadzonej działalności zachowywała się jak czynny podatnik VAT - wystawiała faktury i składała deklaracje VAT-7 za miesiące maj i czerwiec 2015 r. Podatek należny, po odliczeniu podatku naliczonego, został wpłacony na konto Urzędu Skarbowego. Wnioskodawczyni wykonuje tylko czynności opodatkowane. W dniu 6 lipca Wnioskodawczyni otrzymała telefon z Urzędu Skarbowego, gdzie poinformowano Wnioskodawczynię, że nie zarejestrowała się jako czynny płatnik VAT poprzez złożenie deklaracji VAT-R, co nie pozwala uzyskać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupionych towarów do celów prowadzonej działalności. Tego samego miesiąca Wnioskodawczyni złożyła stosowny dokument rejestracyjny - VAT-R w Urzędzie Skarbowym. W zgłoszeniu Wnioskodawczyni określiła, że chce być czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 sierpnia 2015 r., gdyż jak poinformowano Wnioskodawczynię, podanie wcześniejszej daty i tak nie pozwoli na dokonanie odliczenia za zakupy w lipcu, ponieważ deklaracja ta uznawana będzie dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca i pozwoli na odliczenia za zakupy dokonane po tym terminie.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed rejestracją VAT-R, od dnia rozpoczęcia działalności, tj. od 6 maja 2015 r., pomimo uprzedniego złożenia deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze tak przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro wszystkie poniesione przez Zainteresowaną przed dniem rejestracji do podatku VAT wydatki dokonywane były w celu przyszłego osiągania przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to przysługuje Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur je dokumentujących.

W rozpatrywanej sprawie w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w maju i czerwcu 2015 r. konieczne jest uprzednie skorygowanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym Wnioskodawczyni wskaże datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres rozliczeniowy, od którego zachowywała się jak zarejestrowany podatnik podatku VAT tj. datę 6 maja 2015 r.

A zatem Wnioskodawczyni ma możliwość wykazania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione zakupy w deklaracji VAT-7 za miesiące, w których w stosunku do sprzedawanego towaru powstał obowiązek podatkowy i Wnioskodawczyni otrzymała te faktury lub w deklaracjach za dwa kolejne okresy rozliczeniowe, tj.:

 • z faktur otrzymanych w maju w deklaracji składanej za maj, czerwiec bądź lipiec 2015 r.,
 • z faktur otrzymanych w czerwcu w deklaracji składanej za czerwiec, lipiec bądź sierpień 2015 r.,
 • z faktur otrzymanych w lipcu w deklaracji składanej za lipiec, sierpień bądź wrzesień 2015 r.,

bowiem otrzymanie faktur potwierdzających dokonanie czynności prawnych, takich jak nabycie towaru, zrodziło nie tylko konsekwencję w postaci powstania prawa do odliczenia wskazanego w nich podatku naliczonego, ale też skutek w postaci określenia ram czasowych, w obrębie których podatnik może z tego prawa skorzystać.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
ITPP2/4512-431/15/AD | Interpretacja indywidualna

zgłoszenie rejestracyjne
IPPP3/4512-150/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP2/443-1126/13/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.