IPPP1/4512-671/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rat leasingowych, ponoszonych wydatków na zakup usług gastronomicznych, żywności i napojów oraz wydatków na zakup paliwa, olejów.
IPPP1/4512-671/15-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. kontrahenci
 2. odliczenia
 3. paliwo
 4. rata leasingowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie telefoniczne Organu z dnia 14 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rat leasingowych – jest prawidłowe,
 • rawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup usług gastronomicznych – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup żywności i napojów – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup paliwa, olejów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rat leasingowych, ponoszonych wydatków na zakup usług gastronomicznych, żywności i napojów oraz wydatków na zakup paliwa, olejów. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie telefoniczne Organu z dnia 14 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma E. Sp. z o.o. jest firmą, której głównym źródłem przychodów jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. W minimalnym zakresie w stosunku do wyżej wymienionych przychodów będą przychody z użytkowania jachtu. W celu nadania rangi i prestiżu swojej firmie, dnia 28 listopada 2014 roku firma E. Sp. z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego na leasing w postaci przedmiotu - Jacht Motorowy Rekreacyjny. W związku z zawarciem ww. umowy protokołem odbioru z dnia 14 maja 2015 roku jacht został odebrany przez finansującego, a następnie przekazany korzystającemu czyli spółce.

Tym samym spółka objęła jacht w posiadanie w oparciu o umowę leasingu finansowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych finansujący wystawił na rzecz Spółki fakturę VAT z dnia 20 maja 2015 r. dokumentującą dostawę przedmiotowego jachtu i opiewającą na całą wartość świadczenia wynikającego z umowy leasingu finansowego, tj. obejmującą spłatę wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu oraz wynagrodzenie finansującego w postaci odsetek. W efekcie na fakturze wyodrębniono wstępną opłatę leasingową stanowiącą w całości ratę kapitałową oraz wszystkie okresowe opłaty leasingowe za cały okres leasingu z podziałem na część kapitałową i na część odsetkową. Liczba okresowych opłat leasingowych została określona na 60. Po objęciu jachtu w posiadanie spółka zamierza wpisać jacht do ewidencji środków trwałych spółki. W trakcie trwania umowy leasingu finansowego spółka zamierza dokonywać odpisów amortyzacyjnych według stawek podatkowych przewidzianych dla jachtu będącego w leasingu.

Odpisy amortyzacyjne i odsetki z rat leasingowych stanowić będą dla spółki koszt uzyskania przychodu. Spółka na podstawie umowy leasingu finansowego zobowiązana została również do ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym imieniu i na swój koszt, lecz na rzecz finansującego.

Zgodnie z umową spółki i wpisem do KRS przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest m.in. transport morski i przybrzeżny pasażerski, transport morski i przybrzeżny towarów, transport wodny śródlądowy pasażerski, transport wodny śródlądowy towarów oraz wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Powyższe klasyfikacje obejmują swoim zakresem wypożyczenie i dzierżawę sprzętu łodzi wycieczkowych i jachtów zarówno bez załogi, jak i z załogą. Przedmiotowy jacht został przez Spółkę wzięty w leasing w celu jego gospodarczego wykorzystania polegającego m.in. na jego wynajmie. Oferta i faktyczna możliwość jego wynajęcia jest aktualna przez cały rok kalendarzowy jednak z uwagi na znikome zainteresowanie powyższą usługą w miesiącach zimowych, w praktyce klienci będą korzystać z powyższej oferty w okresie wiosenno-letnim. Spółka bez względu na to czy jacht jest wynajmowany, czy też stoi nieużywany obowiązana jest na podstawie umowy najmu z dnia 9 maja 2015 roku podpisanej z wynajmującą firmą, opłacić czynsz z tytułu najmu powierzchni na nadbrzeżu oraz miejsca przy kei, gdzie jest cumowany. W przypadku zgłoszenia się klienta przez cały rok kalendarzowy istnieje możliwość wynajęcia przedmiotowego jachtu. Od dnia rozpoczęcia korzystania z przedmiotowego jachtu na podstawie umowy leasingu do dnia wystąpienia z niniejszym wnioskiem jacht nie został jeszcze nikomu wynajęty z uwagi na brak klientów spowodowany najprawdopodobniej nieustabilizowaną pogodą.

Spółka informuje, że przedmiotowy jacht zamierza wykorzystywać w następujących celach:

 • Będą ponoszone wydatki na prace reklamowe polegające na druku na kadłubie napisów i szyldów informujących o rodzaju produkcji wykonywanej przez Spółkę, wydatki te mają prowadzić do zwiększenia zainteresowania potencjalnych klientów towarami firmy przez ich promocję oraz promocję samej firmy,
 • Na jachcie będą prowadzone spotkania i narady z odbiorcami i dostawcami Spółki, połączone z krótkimi rejsami,
 • Na podstawie wynajmu jacht będzie wynajmowany innym użytkownikom na cele rekreacyjne,
 • Spółka zamierza też brać udział w regatach lub innych zawodach celem promowania firmy,
 • Będą ponoszone koszty dotyczące zakupu paliwa, oleju, bieżące opłaty za przeglądy jachtu oraz inne opłaty związane z jego użytkowaniem,
 • Będą ponoszone wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów wykorzystywane podczas spotkań i narad z odbiorcami i dostawcami Spółki,
 • Jacht będzie również wykorzystywany prywatnie przez Zarząd i udziałowców Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rat leasingowych...
 2. Czy Spółka posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków związanych z przygotowaniem jachtu do odbywania spotkań, narad tj. usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów...
 3. Czy Spółka posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup paliwa, olejów, bieżących opłat za przeglądy jachtu oraz innych opłat związanych z jego użytkowaniem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka przewiduje możliwość organizowania spotkań biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi klientami na przedmiotowym jachcie. Zamiarem Spółki jest zapewnić wywarcie na kliencie pozytywnego wrażenia poprzez kurtuazyjny poczęstunek kawą czy herbatą lub też zapewnienie cateringu a w konsekwencji tworzenie korzystnych warunków do podtrzymywania czy też pozyskiwania kontaktów biznesowych. Z założenia Spółka nie ma w swym zamiarze podejmować na jachcie jedynie wybranych klientów, ale jest skłonna do nawiązywania współpracy z nieograniczoną liczbą odbiorców.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W myśl art. 86 ust 1 ustawy VAT postanowiono, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wobec zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy VAT wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Czynności, z których będą osiągane przychody z jachtu podlegają opodatkowaniu VAT. Przepisy ustawy VAT dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko jeśli istnieje związek między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą może mieć charakter pośredni lub bezpośredni. Zdaniem Spółki wszelkie wydatki związane z posiadaniem i utrzymaniem jachtu mają ścisły związek z przychodami osiąganymi z wykorzystania jachtu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rat leasingowych – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup usług gastronomicznych – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup żywności i napojów – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup paliwa, olejów – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przy czym, związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Wnioskodawca posiada również wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym o prowadzeniu działalności rekreacyjnej i turystycznej. W celu nadania rangi i prestiżu swojej firmie, w dniu 28 listopada 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę leasingu finansowego na leasing jachtu motorowo rekreacyjnego. Spółka zamierza wykorzystywać jacht w następujących celach:

 • będą ponoszone wydatki na prace reklamowe polegające na druku na kadłubie napisów i szyldów informujących o rodzaju produkcji wykonywanej przez Spółkę, wydatki te mają prowadzić do zwiększenia zainteresowania potencjalnych klientów towarami firmy przez ich promocję oraz promocję samej firmy,
 • na jachcie będą prowadzone spotkania i narady z odbiorcami i dostawcami Spółki, połączone z krótkimi rejsami,
 • na podstawie wynajmu jacht będzie wynajmowany innym użytkownikom na cele rekreacyjne,
 • Spółka zamierza też brać udział w regatach lub innych zawodach celem promowania firmy,
 • będą ponoszone koszty dotyczące zakupu paliwa, oleju, bieżące opłaty za przeglądy jachtu oraz inne opłaty związane z jego użytkowaniem,
 • będą ponoszone wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów wykorzystywane podczas spotkań i narad z odbiorcami i dostawcami Spółki,
 • jacht będzie również wykorzystywany prywatnie przez Zarząd i udziałowców Spółki.

Wnioskodawca wskazał, że czynności, z których są osiągane przychody z jachtu podlegają opodatkowaniu VAT oraz, że prowadzone działania mają ścisły związek z przychodami osiąganymi z wykorzystania jachtu.

Z uwagi na powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe z tytułu użytkowania jachtu oraz Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków na zakup paliwa, olejów, bieżących opłat za przeglądy jachtu oraz innych opłat związanych z jego użytkowaniem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

W tym miejscu podkreślić należy, że w przypadku wykorzystywania przedmiotowego jachtu do celów prywatnych właściciela zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym za odpłatne świadczenie usług uznaje się użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 3 uznano za prawidłowe.

Natomiast stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Powyższa reguła wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Oznacza to, że w przypadku usług noclegowych i gastronomicznych ma zastosowanie ograniczenie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony poza ww. wyjątkiem.

Z opisu sprawy wynika, że wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów będą wykorzystywane podczas spotkań i narad z odbiorcami i dostawcami Spółki.

W związku z opisem sprawy oraz powołanymi przepisami, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z ponoszonych wydatków związanych z przygotowaniem jachtu do odbywania spotkań, narad tj. w związku z zakupem usług gastronomicznych.

Natomiast Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu nabycia żywności i napojów, itp. gościom w trakcie i na użytek spotkań i narad z odbiorcami i dostawcami Spółki, ponieważ poniesione wydatki będą pośrednio związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy opodatkowaną VAT.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie usług gastronomicznych uznano za nieprawidłowe, a w zakresie zakupu żywności i napojów uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.