IPPB5/4510-1120/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, z uwagi na odliczenie od dochodu wykazanego w latach 2012-2014 strat podatkowych za lata podatkowe 2007-2009 Spółka jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2014 (w tym kosztów licencji praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków, jeżeli wysokość dochodu Spółki za lata 2012-2014 po odliczeniu strat z lat ubiegłych była mniejsza niż kwota przysługujących Spółce w tych latach odliczeń z tytułu wydatków zapłaconych na nabycie nowych technologii.
IPPB5/4510-1120/15-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. korekta zeznania
 2. nadpłata
 3. nowe technologie
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. rok podatkowy
 7. strata
 8. ulga
 9. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 02 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia przez Spółkę od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2014 do kwoty stanowiącej 50% wydatków, w przypadku gdy wysokość dochodu Spółki za lata 2012-2014 po odliczeniu strat podatkowych za lata podatkowe 2007-2009 była mniejsza niż kwota przysługujących Spółce w tych latach odliczeń z tytułu wydatków zapłaconych na nabycie nowych technologii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia przez Spółkę od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2014 do kwoty stanowiącej 50% wydatków, w przypadku gdy wysokość dochodu Spółki za lata 2012-2014 po odliczeniu strat podatkowych za lata podatkowe 2007-2009 była mniejsza niż kwota przysługujących Spółce w tych latach odliczeń z tytułu wydatków zapłaconych na nabycie nowych technologii.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest operatorem sieci telefonii komórkowej, świadczącym usługi telekomunikacyjne zarówno na rzecz klientów biznesowych, jak i indywidualnych. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych na najwyższym poziomie technologicznym, Spółka począwszy od 2011 r. nabywa od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: „Systemy IT) wraz z pracami wdrożeniowymi. Wskazane powyżej wartości niematerialne i prawne zostały (będą) wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2015.

Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT następuje w drodze umów o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło i prowadzi dalej do optymalizacji procesów wewnętrznych Spółki oraz sprawniejszego świadczenia usług telekomunikacyjnych. W konsekwencji podjęte działania przyczyniają się do obniżenia kosztów i wzrostu efektywności prowadzonej działalności gospodarczej.

Udoskonalenie powyższych obszarów działalności Spółki polegało w odniesieniu do poszczególnych Systemów IT na uzyskaniu jednej lub większej liczby wskazanych niżej korzyści, tj. na:

 • usprawnieniu procesów planowania, raportowania zarządczego (zbieranie danych ze spółek z grupy kapitałowej, integracja danych);
 • przyśpieszeniu procesów konsolidacji danych, analizy i raportowania, a także ewidencjonowania rozliczeń z klientami;
 • skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych / wykonywania zadań / działań w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi i niepowiązanymi;
 • unowocześnieniu i zwiększeniu efektywności systemów zabezpieczania danych, w tym nadzoru nad możliwością kopiowania i udostępniania kopii danych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez zmniejszenie liczby osób potrzebnych do obsługi klientów;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze obsługi klienta;
 • poprawie jakości świadczonych usług w obszarze zarządzania relacjami z klientami;
 • poprawie efektywności procesów operacyjnych, a także usprawnieniu i automatyzacji wewnętrznych procesów gospodarczych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez automatyzację czynności operacyjnych;
 • ograniczeniu kosztów działalności poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji (np. zasoby informatyczne) w realizacji strategii rozwoju;
 • zwiększeniu szybkości i sprawności procesów okołoprodukcyjnych, handlowych, zarządczych czy funkcjonowania łańcucha dostaw;
 • usprawnieniu zarządzania poprzez przyspieszenie określonych procesów o charakterze administracyjnym.

Optymalizacja procesów gospodarczych w powyższym zakresie skutkuje zasadniczo obniżeniem określonych kosztów po stronie Spółki, jak również usprawnieniem pewnych procesów administracyjnych, zarządczych i finansowych wpływających na ich efektywność i wydajność.

Systemy IT spełniają kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm. - w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 26 czerwca 2014 r. oraz t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - w okresie od 27 czerwca 2014 r., zwana dalej „ustawą o CIT”) i wszystkie zostały lub zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wartość początkowa Systemów IT przyjmowana jest w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

W odniesieniu do Systemów IT, nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2015, Spółka dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też - w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii - w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosownie do art. 18b ust. 2 in fine ustawy o CIT. Wskazane we wniosku Systemy IT, stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.

Spółka nie prowadziła działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji. Spółka nie otrzymała też zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci Systemów IT w jakiejkolwiek formie.

Spółka zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015. Spółka zakłada, że w tym roku podatkowych nie zostanie rozpoznana strata podatkowa, zaś dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie wystarczający do rozliczenia całej kwoty ulgi.

Jednakże, z uwagi na rozliczenie w zeznaniach rocznych składanych za rok podatkowy 2012, 2013 i 2014 strat z lat ubiegłych (rozpoznanych w latach 2007-2009), Spółka nie mogła do chwili obecnej skorzystać z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Powyższe wynikało z faktu, iż Spółka w pierwszej kolejności była zobowiązania do ustalenia wysokości dochodu za poszczególne lata, elementem czego było rozliczenie strat z lat ubiegłych (pomniejszających dochód) i dopiero na następnym etapie do ustalenia podstawy opodatkowania, która mogła zostać pomniejszona o wydatki poniesione na nabycie nowych technologii (obniżające podstawę opodatkowania).

Obecnie Spółka rozważa rozliczenie wydatków poniesionych nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji w latach 2012-2015 bezpośrednio w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy 2015 na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, z uwagi na odliczenie od dochodu wykazanego w latach 2012-2014 strat podatkowych za lata podatkowe 2007-2009 Spółka jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2014 (w tym kosztów licencji praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków, jeżeli wysokość dochodu Spółki za lata 2012-2014 po odliczeniu strat z lat ubiegłych była mniejsza niż kwota przysługujących Spółce w tych latach odliczeń z tytułu wydatków zapłaconych na nabycie nowych technologii.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, z uwagi na odliczenie od dochodu wykazanego w latach 2012-2014 strat podatkowych za lata podatkowe 2007-2009 Spółka jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2014 (w tym kosztów licencji praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków, jeżeli wysokość dochodu Spółki za lata 2012-2014 po odliczeniu strat z lat ubiegłych była mniejsza niż kwota przysługujących Spółce w tych latach odliczeń z tytułu wydatków zapłaconych na nabycie nowych technologii.

Przepisy obowiązujące

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług oraz nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.:

 1. wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz
 2. zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz
 3. zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym podatnik wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz
 4. nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Systemy IT jako nowe technologie

Wdrożenie Systemów IT umożliwiło podnoszenie jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych w porównaniu do stanu przed ich wdrożeniem. Standard Systemów IT, jako nowej technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, potwierdzony zostanie opiniami niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zgodnie z art. 18b ustawy o CIT nie jest niezbędnym, aby konsekwencją zastosowania nowej technologii było wytwarzanie nowego wyrobu przez dany podmiot, lecz wyłącznie, aby technologia była innowacyjna, tj. aby umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług.

W zaprezentowanym zaistniałym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym prawo do rozwiązań technologicznych w postaci licencji na Systemy IT stanowiło dla Spółki wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o CIT, co jest jednym z warunków do uznania danej wiedzy technologicznej za nową technologię w rozumieniu tej ustawy.

Jak wynika z literalnej interpretacji art. 18b ustawy o CIT oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, licencje na oprogramowanie komputerowe, które zostały wprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być podstawą do skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z ulgi technologicznej, pod warunkiem uzyskania opinii jednostki naukowej potwierdzającej innowacyjność nowej technologii.

 • Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-330/09-5/AM), który uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji i odliczenia 50% kosztów poniesionych na nowe technologie w postaci licencji do programu komputerowego.
 • Analogiczny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-29/10-2/AP), potwierdzając stanowisko, iż podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system usprawniający procesy biznesowe.

Jak wynika zaś z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa nabytych licencji na korzystanie z Systemów IT powiększana jest o wydatki dotyczące ich wdrożenia, rozumiane jako koszty wdrożenia naliczone do dnia przyjęcia Systemów IT do używania.

 • Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m. in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-60/11-2/AM),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-483/10-4/MM) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 listopada 2008 r. (sygn. ILPB3/423-502/08-3/HS).

Ulgą objęte zostaną tylko takie wydatki na nabycie Systemów IT, które zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym podatnik wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w opisanym zaistniałym stanie faktycznym/ zdarzeniu przyszłym spełnione zostały wszystkie niezbędne przesłanki umożliwiające zakwalifikowanie Systemów IT do kategorii nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT.

Rozliczenie ulgi na nowe technologie w przypadku rozliczenia strat z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, w sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy podatnik za dany rok podatkowy osiągnie stratę, lub dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów po odliczeniu strat z lat ubiegłych jest zbyt niska dla odliczenia ulgi z tytułu nabycia nowych technologii, podatnik ma prawo odliczyć tę ulgę w zeznaniach podatkowych za kolejne lata podatkowe nie później jednak niż w ciągu trzech lat. W zaistniałym stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Spółka w latach podatkowych 2012-2014 rozliczała stratę z lat ubiegłych korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT. Uwzględnienie w rachunku podatkowym strat z lat ubiegłych doprowadziło do znacznego zmniejszenia dochodu do opodatkowania, który spowodował, że wielkość przysługujących Spółce odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie przekraczała wysokość ustalonego po odliczeniu strat dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 18b ust. 6 ustawy o CIT.

Kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych polega w pierwszej kolejności na obliczeniu dochodu, a więc różnicy pomiędzy przychodem podatkowym o kosztami uzyskania przychodów. Co do zasady, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli zaś koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT). W celu ustalenia wysokości dochodu niezbędne jest uwzględnienie w rachunku podatkowym strat podatkowych rozliczonych w latach ubiegłych, które pomniejszają dochód. Dopiero na następnym etapie sporządzenia zeznania rocznego CIT-8 podatnik dokonuje ustalenia podstawy opodatkowania, która może zostać pomniejszona o wydatki poniesione na nabycie nowych technologii.

Z uwagi na powyższe, kierując się metodologią obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, podatnik w pierwszej kolejności powinien uwzględnić w rozliczeniu rocznym straty z lat ubiegłych i dopiero od tak ustalonej wartości dokonać odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o CIT. Innymi słowy, rozliczenie strat jest wcześniejszym etapem kalkulacji podatku dochodowego niż odliczenie od podstawy opodatkowania poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie nowych technologii. Ustawodawca nie dopuszcza możliwości działania odwrotnego, tj. odliczenia ulgi na nowe technologie, a dopiero na dalszym etapie odliczenia strat z lat ubiegłych.

Powyższy wniosek wspiera również treść przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, który wyraźnie wskazuje, że dochód (nie zaś podstawę opodatkowania) można pomniejszyć o wysokość strat w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Przepis ten potwierdza, że po odliczeniu strat wciąż mamy do czynienia z dochodem podatkowym z tym tylko zastrzeżeniem, że jest on zredukowany o straty podatkowe wygenerowane w poprzednich latach podatkowych. Dochód po odliczeniu strat jest zatem dochodem z działalności gospodarczej w myśl art. 18b ust. 6 ustawy o CIT.

Jak wskazano powyżej, wielkość przysługujących Spółce odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie nie mogła być uwzględniona w zeznaniach rocznych składanych za lata podatkowe 2012-2014 z uwagi na rozliczenie w tych okresach strat z lat ubiegłych w myśl art. 7 ust. 5 ustawy o CIT i w konsekwencji braku wystarczającego dochodu do pokrycia całej kwoty odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie. Dlatego też, w świetle art. 18b ust. 6 tej ustawy, Spółka jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym CIT-8 składanym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach podatkowych 2012-2014.

Interpretacje indywidualne Ministra Finansów

Stanowisko Spółki znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe.

 • W interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2011 r. nr IPPB5/423-515/11-4/AM) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia wydatków na nowe technologie w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe w przypadku osiągnięcia przez podatnika dochodu niższego od kwoty przysługującego mu odliczeń z tytułu ulgi na nowe technologie, ze względu na rozliczenie przez podatnika strat z lat ubiegłych. W tym stanie faktycznym potwierdzono, że wobec wykazania przez podatnika straty podatkowej w 2009 r., a także niewystarczającego dochodu w wyniku odliczenia części tej straty w 2010 r. wnioskodawca nie utracił możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowej technologii w latach następnych.
 • Analogiczne stanowisko przedstawiono także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r. nr IPPB5/423-994/11-6/AM.

W konsekwencji, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, że w świetle art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, z uwagi na odliczenie od dochodu wykazanego w latach 2012-2014 strat podatkowych za lata podatkowe 2007-2009 Spółka jest uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2015 wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2012-2014 (w tym kosztów licencji praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków, jeżeli wysokość dochodu Spółki za lata 2012-2014 po odliczeniu strat z lat ubiegłych była mniejsza niż kwota przysługujących Spółce w tych latach odliczeń z tytułu wydatków zapłaconych na nabycie nowych technologii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.