IPPB5/4510-104/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle przepisów ustawy o CIT Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie?
IPPB5/4510-104/16-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odliczenia
 4. ulga
 5. ulga podatkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych nie zwróconych w jakiejkolwiek formie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych nie zwróconych w jakiejkolwiek formie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) należy do Grupy C. Działalność Spółki jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju innowacyjności w Grupie C. Spółka zajmuje się badaniami i rozwojem produktów Grupy C. z segmentu organicznego.

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 • działalność o charakterze badawczo - rozwojowym,
 • zarządzanie znakami towarowymi wykorzystywanymi przez spółki z Grupy C.,
 • udzielanie licencji spółkom z Grupy C. na korzystanie ze znaków towarowych dla celów związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z wpisem Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje badania naukowe i prace w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 • przedmiot pozostałej działalności Spółki obejmuje w szczególności:
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
  • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
  • pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.90.Z),
  • dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).

Działalność badawczo - rozwojowa prowadzona przez Spółkę odpowiada dyspozycji przepisu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, tzn. stanowi działalność twórczą obejmującą:

 • badania naukowe lub
 • prace rozwojowe,
 • podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Badania naukowe prowadzone przez Spółkę odpowiadają dyspozycji przepisu art. 4a pkt 27 ustawy o CIT.

Prace rozwojowe prowadzone przez Spółkę odpowiadają dyspozycji przepisu art. 4a pkt 28 ustawy o CIT.

W związku z prowadzoną działalnością badawczo - rozwojową Spółka ponosi koszty, które w świetle przepisów tej ustawy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Spółka przewiduje, że do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością badawczo - rozwojową będą zaliczały się w szczególności:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo - rozwojowej, stanowiące należności z tytułów o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012.361 j.t. ze zm.), oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015.121 j.t. ze zm.),
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową,
 • koszty nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycia wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.2014.1620, Dz.U.2015.249 oraz Dz.U.2015.1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo - badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, przy czym korzystanie to nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością
 • stanowiące koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ustawy o CIT.

Koszty kwalifikowane ponoszone przez Spółkę w ramach badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) ustawy o CIT będą przez Spółkę odliczane na zasadach określonych w tej ustawie, pod warunkiem, że badania będą prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.2014.1620 j.t. ze zm.).

Spółka zaznacza, że:

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka będzie wyodrębniać koszty działalności badawczo – rozwojowej.

W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, w których część ponoszonych przez Spółkę kosztów kwalifikowanych zostanie Spółce zwrócona w formie dotacji lub w innych formach bezzwrotnej pomocy (np. poprzez uzyskanie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej).

Spółka będzie prowadzić działalność badawczo - rozwojową w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości.

Spółka zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e ustawy o CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów ustawy o CIT Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie...

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przepisów ustawy o CIT Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT) ustawy o CIT, cyt.:

„Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo - rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.”

Za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 i 3 ustawy o CIT uznaje się, cyt,:

 • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo - rozwojową;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo - badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.
 • (...) dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

Ponadto przepisy ustawy o CIT przewidują następujące warunki odliczenia kosztów kwalifikowanych:

 • koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 18d ust. 4 ustawy o CIT),
 • koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 ustawy o CIT),
 • prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, jeżeli w danym roku podatkowym nie prowadzi) działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18d ust. 6 ustawy o CIT),
 • podatnicy korzystający z odliczenia kosztów kwalifikowanych są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu (art. 18e ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, cyt.:

Podatnicy prowadzący działalność badawczo - rozwojową którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo - rozwojowej.

Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu jest ograniczona limitem. Zgodnie z art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, cyt.:

„Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 30% tych kosztów;
 2. w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4 i ust. 3:
  1. 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. 10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników.”

Ponadto zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, cyt:

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ustawa o CIT definiuje również rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, działalność badawczo - rozwojowa oznacza „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o CIT, badania naukowe oznaczają:

 1. „badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.”

Zgodnie z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczają „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.”

Mając na uwadze przywołane przepisy należy stwierdzić, że następujące warunki powinny zostać spełnione łącznie, aby podatnikowi podatku CIT przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo – rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo - rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT,
 3. w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te byty prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 4. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 5. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej,
 6. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 7. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT,
 8. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego warunki (1) - (7) zostaną spełnione w odniesieniu do wszystkich kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę.

W praktyce mogą się zdarzyć sytuacje, w których część ponoszonych przez Spółkę kosztów kwalifikowanych zostanie Spółce zwrócona w formie dotacji lub w innych formach bezzwrotnej pomocy (np. poprzez uzyskanie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej).

Przepisy prawa nie regulują wprost zasad rozliczania kosztów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową w sytuacji, gdy tylko część tych kosztów zostanie podatnikowi zwrócona.

W ocenie Spółki fakt zwrócenia podatnikowi części kosztów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach określonych w ustawie o CIT, a jedynie wpływa na kwotę odliczenia.

Należy bowiem wskazać, iż celem regulacji art. 18d ust. 5 ustawy o CIT jest wykluczenie możliwości skorzystania z omawianego odliczenia w zakresie wydatków, których ekonomicznego ciężaru podatnik nie poniósł, tzn. kwoty wydatkowane przez podatnika zostały mu zwrócone (sfinansowane) przez podmiot zewnętrzny. Jednocześnie literalna wykładnia przepisu nie daje podstaw do zakwestionowania możliwości skorzystania z omawianego odliczenia w przypadku, gdy koszty kwalifikowane ponoszone przez podatnika zostały mu zwrócone tylko w części. Należy bowiem uznać w takim przypadku, że odliczenie na podstawie przepisów art. 18d ustawy o CIT znajdzie zastosowanie do tej części wydatków, które nie zostały objęte zwrotem środków (zewnętrznym finansowaniem).

W konsekwencji powyższego, wykładnia celowościowa art. 18d ust. 5 ustawy o CIT wskazuje, że:

 • w celu ustalenia kwoty podlegającej odliczeniu należy od całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę odliczyć koszty zwrócone Spółce w formie dotacji lub w innych formach bezzwrotnej pomocy,
 • otrzymana różnica będzie stanowić podstawę do wyliczenia kwoty podlegającej odliczeniu, zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 tej ustawy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka pragnie przywołać indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Pomimo iż zostały wydane w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku i dotyczą zasad stosowania tzw. ulgi na nabycie nowych technologii na warunkach określonych w art. 18b ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku, w ocenie Spółki zasady stosowania ulg dla przedsiębiorstw innowacyjnych w obu stanach prawnych są analogiczne. Należy bowiem wskazać, iż art. 18b ust. 9 pkt 3 tej ustawy stanowi, że podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25 maja 2015 roku, sygn. IPPB5/4510-159/15-6/MW, cyt.:

 • „W przedmiotowej sprawie znajdzie zatem zastosowanie przepis art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia 50% wydatków poniesionych przez Spółkę w latach 2013-2014 na nabycie Systemu wraz z kosztami jego wdrożenia, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  Ponadto, w związku otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na część wydatków związanych z zakupem systemu, kwota wydatków do odliczenia powinna ulec zmniejszeniu. Wnioskodawca powinien również uwzględnić treść art. 18b ust. 9 w zw. z ust. 8 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe.”

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 stycznia 2011 roku, sygn. IPPB5/423-795/10-2/AM, za prawidłowe zostało uznane następujące stanowisko wnioskodawcy i w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego, cyt.:

 • „W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku otrzymania zwrotu części wydatków na nabycie licencji na Program i jego wdrożenie przed wprowadzeniem tejże licencji do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, podstawą do ustalenia wartości odliczenia będzie:
  • wartość początkowa licencji na Program, pomniejszona o
  • wartość wydatków zwróconych Spółce.
  W takim przypadku wartość odliczenia powinna zostać ustalona w wysokości 50% powyższej kwoty.”

Wniosek:

W świetle przepisów ustawy o CIT Spółce przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d tej ustawy w części, w której koszty te nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych nie zwróconych w jakiejkolwiek formie uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 - 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ustawa o CIT), w brzmieniu art. 18d ust. 1 obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo - rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Ustawodawca w art. 18d ust. 2 - 3 doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.

Zgodnie z art. 18d ust. 3 za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT nie stosuje się.

Jednocześnie w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, Ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc.

Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte z majątku Spółki. W tym kontekście, Wnioskodawca realizując działalność badawczo - rozwojową obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań skorzysta z omawianego odliczenia w zakresie tych wydatków, które nie zostały Spółce zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W rezultacie, kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Spółka, będzie zobligowana do wyłączenia tej części kosztów uzyskania przychodów, na które otrzymała dotację lub inną formę bezzwrotnej pomocy. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego Spółki, będą nadal mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo - rozwojowej.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.