IPPB1/415-502/12-4/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ma Pani prawo do odliczenia opłaconych - z tytułu prowadzonej działalności - składek na ubezpieczenie zdrowotne od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2012 r. (data wpływu 14.05.2012 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 12.06.2012 r. (data nadania 13.06.2012 r., data wpływu 15.06.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-502/12-2/ES z dnia 01.06.2012 r. (data nadania 04.06.2012 r., data doręczenia 11.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtową stawką podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30c ustawy o PIT. Z uzyskiwanego wynagrodzenia pracodawca potrąca składki określone w ustawie z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. składkę emerytalną, rentową chorobową oraz składkę zdrowotną, o której mowa w ustawie z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni odprowadza również samodzielnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w minimalnej obowiązkowej wysokości ustalanej przez ZUS. Ponieważ skala prowadzonej działalności gospodarczej jest nie duża, kwota zapłaconych przez Wnioskodawczynię składek na ubezpieczenie zdrowotne przewyższa wartość podatku dochodowego za dany rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 27b ustawy o PIT przysługuje mi prawo pomniejszenia podatku dochodowego ustalonego zgodnie z art. 27 ustawy o PIT o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w części przekraczającej wartość podatku ustalonego na podstawie art. 30c ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 27b ustawy o PIT, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

  1. składki na ubezpieczenie zdrowotne1 o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):
    1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
    2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
      - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dodatkowo kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki.

Przepisy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wprowadziły zasadę, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane od każdego rodzaju dochodów oddzielnie. Natomiast zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 27b ustawy o PIT, faktycznie uiszczone składki (w kwocie ograniczonej do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki), podlegają odliczeniu od podatku, niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów były należne.

Na taką interpretację omawianej normy prawnej wskazuje spójnik „lub” stanowiący alternatywę łączną. Oznacza on, że zapłacone składki zdrowotne pomniejszają podatek ustalony zgodnie z art. 27 (na podstawie skali podatkowej) lub podatek liniowy wyliczony zgodnie z art. 30c. Powyższy przepis daje prawo do pomniejszenia należnego podatku o zapłacone składki zdrowotne niezależnie od źródeł dochodu.

Należy zwrócić uwagę, iż w art. 10 ustawy o PIT ustawodawca określił źródła przychodów podlegające opodatkowaniu. Dla niektórych z nich wskazał zasady ustalania kosztów ich uzyskania (np. art. 22 ustawy o PIT).

Art. 24 oraz 26 ustawy o PIT wskazują zasady ustalenia podstawy opodatkowania. Natomiast omawiany w przedmiotowym zapytaniu art. 27b stanowi o prawie do pomniejszenia podatku o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Taka konstrukcja norm prawnych wskazuje na niezależne prawo do odliczenia ciężaru zapłaconych składek zdrowotnych od podatku dochodowego, niezależnie od źródła przychodów, z którego wynikał obowiązek ich zapłaty. Przy analizie norm prawnych należy stosować zasadę domniemania racjonalności ustawodawcy. Racjonalność ta polega na tym, iż w przypadku, gdy ustawodawca chce wykreować daną normę prawną to wyraźnie wskazuje ją w treści przepisu. Tak dzieje się w przypadku zdefiniowania odrębnych źródeł przychodu i przypisania im odrębnych kosztów ich uzyskania. Natomiast w przypadku ustalania wartości samego podatku ustawodawca postąpił inaczej. Dowodzi tego konstrukcja art. 27b ustawy o PIT pozwalająca na rozliczanie obciążeń publiczno prawnych, jakim są składki zdrowotne w różnych źródłach przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027); opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona również bezpośrednio także w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zatem składki zdrowotne opłacone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź jest zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie z art. 30c ustawy o PIT. Z uzyskiwanego wynagrodzenia pracodawca potrąca składki określone w ustawie z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni odprowadza również samodzielnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w minimalnej obowiązkowej wysokości ustalanej przez ZUS. Ponieważ skala prowadzonej działalności gospodarczej jest nie duża, kwota zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przewyższa wartość podatku dochodowego za dany rok.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do przedstawionych powyżej przepisów prawa należy wskazać, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych ograniczeń, co do możliwości odliczania od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od podatku dochodowego ze źródła przychodu jakim jest stosunek pracy.

Mając zatem na uwadze powyższe uznać należy, iż ma Pani prawo do odliczenia opłaconych - z tytułu prowadzonej działalności - składek na ubezpieczenie zdrowotne od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.