ILPP4/443-674/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za organizację akcji „Wakacje z (...)”.
ILPP4/443-674/14-2/ISNinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. odliczenia
  3. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za organizację akcji „Wakacje z (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za organizację akcji „Wakacje z (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej zorganizowało wydarzenie o nazwie „Wakacje z (...)”. Akcja ta miała na celu promocję aktywnego spędzania czasu i skierowana była do dzieci i młodzieży. Wydarzenie finansowane było przez Urząd Marszałkowskiego w 77%, wpłaty rodziców w 7% i środków Stowarzyszenia w 16%. Ponoszone koszty związane z tą imprezą to głównie najem obiektów sportowych, usługi transportowe, kateringowe, wstęp do muzeów. Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem VAT i większość z ponoszonych kosztów dokumentowana była fakturami VAT. W związku z tym, że z tytułu akcji „Wakacje z (...)” Stowarzyszenie nie uzyskało dochodu, przyjęto założenie, że cała akcja jest zwolniona z VAT, w związku z czym nie dokonano odliczenia VATu naliczonego od kosztów związanych z jego organizacją.

Ponadto Wnioskodawca oświadczył że:

  1. Zakupione towary to żywność, przybory pomocnicze (papier do malowania, bibuła, flamastry, kredki). Zakupione usługi to wynajem obiektów sportowych (kortów do gry w badmintona, tenisa), wejścia do muzeów, usługi transportowe, kateringowe.
  2. Ww. towary i usługi były wykorzystane tylko na potrzeby organizacji czasu wolnego dla młodzieży „Wakacji z (...)”, a więc sprzedaży Zainteresowanego podatnika zwolnionej z VAT. Ww. towary i usługi nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej.
  3. Faktury dot. nabycia towarów i usług są wystawiane na Stowarzyszenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stanowisko związane z odliczaniem VAT od faktur kosztowych za organizację wakacji jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien on odliczać VAT od faktur zakupowych dotyczących organizowania wakacji dla dzieci i młodzieży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z udzielonych informacji wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności statutowej zorganizował wydarzenie o nazwie „Wakacje z (...)”. Akcja miała na celu promocję aktywnego spędzania czasu i skierowana była do dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione towary to żywność i przybory pomocnicze (papier do malowania, bibuła, flamastry, kredki). Zakupione usługi to wynajem obiektów sportowych (kortów do gry w badmintona, tenisa), wejścia do muzeów, usługi transportowe, cateringowe. Ww. towary i usługi były wykorzystane tylko na potrzeby organizacji czasu wolnego dla młodzieży „Wakacji z (...)”, a więc sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług. Ww. towary i usługi nie były wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Faktury dot. nabycia towarów i usług są wystawione na Stowarzyszenie. Zainteresowany z tytułu przeprowadzonej akcji nie uzyskał dochodu i nie dokonał odliczenia podatku naliczonego od kosztów związanych z jej organizacją.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach akcji „Wakacje z (...)” są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W konsekwencji, Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z przeprowadzeniem akcji „Wakacje z (...)”. W analizowanej sprawie nie jest spełniony warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, określony w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach przeprowadzonej akcji nie były związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym nie powinien on odliczać VAT z faktur zakupowych dotyczących organizowania wakacji dla dzieci i młodzieży jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Dodatkowo tut. Organ informuje, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej są załatwiane w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.