ILPP4/443-494/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia i odzyskania podatku VAT.
ILPP4/443-494/14-2/ISNinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i odzyskania podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i odzyskania podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako organizacja pozarządowa jest szczególnym podatnikiem podatku VAT.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • aktywizowanie, integrowanie i wspieranie rozwoju lokalnego środowiska,
 • inicjowanie działań zmierzających do niwelowania różnic społecznych oraz przeciwdziałania wszelkiego rodzaju patologiom społecznym oraz dyskryminacji,
 • udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym, oraz inicjowanie i koordynowanie działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących,
 • zwalczanie bezrobocia oraz reintegracja społeczna i zawodowa,
 • podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności społecznej,
 • działania podnoszące poziom edukacji mieszkańców powiatu,
 • organizacja spotkań, imprez kulturalnych i turystycznych, festynów oraz zabaw,
 • ochrona środowiska i kultywowanie lokalnej tradycji,
 • współpraca z innymi podmiotami realizującymi cele zbliżone do celów Zainteresowanego.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego i realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania na rzecz edukacji, w tym prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, obozów oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Organizację imprez kulturalnych, społecznych, turystycznych, rekreacyjnych, festynów oraz zabaw – w tym wszelkiego rodzaju imprez charytatywnych, których celem jest pozyskanie środków finansowych na działalność statutową.
 3. Poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe i zdrowotne, poradnia uzależnień.
 4. Organizowanie wsparcia dla rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami, m.in.: wyszukiwanie, gromadzenie i racjonalna dystrybucja rezerw żywności wyprodukowanej w nadmiarze, pozyskiwanie żywności o krótkich terminach przydatności do spożycia lub niehandlowej, np. w wyniku odkształcenia opakowań czy niedoważenia, organizowanie społecznych zbiórek żywności.
 5. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 6. Integrację z osobami niepełnosprawnymi.
 7. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
 8. Prowadzenie klubu integracji społecznej i innych organizacji pomocowych.
 9. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet.
 10. Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta oraz inicjatyw sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy.
 11. Współpracę z przedsiębiorcami.
 12. Produkcję wyrobów gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej tradycji oraz oferowanie usług gastronomicznych.
 13. Wytwarzanie wyrobów rękodzielniczych, wypalanie ceramiki, wikliniarstwo, krawiectwo itp.
 14. Zakładanie, kształtowanie, projektowanie i utrzymywanie w czystości terenów zielonych, usługi florystyczne.
 15. Drobne prace budowlane, remontowe, stolarskie i renowacyjne.
 16. Współpracę z instytucjami samorządowymi, związkowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych.
 17. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową.
 18. Promocję regionu.

Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na organizację imprezy dotyczącej operacji: „Promocja produktu lokalnego – dyni i topinamburu – na płaszczyźnie lokalnej” oraz integracja środowisk wiejskich i miejskich poprzez organizację festynu „Dzień Korbola”.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej powiatu międzychodzkiego poprzez organizację imprezy kulturalno-promocyjnej „Dzień Korbola” związanej z promocją lokalnych walorów.

W wyniku realizacji planowanych działań Zainteresowany poniósł wydatki związane z zakupem towarów i usług od podmiotów zewnętrznych.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem. Jest jednostką składającą się z osób fizycznych.

Opis operacji:

 1. Realizacja niniejszej operacji nie będzie generować przychodu. Impreza będzie miała charakter otwarty, ogólnodostępny. Adresatami – odbiorcami będzie społeczność lokalna miasta i gminy oraz turyści.
 2. Planuje się organizację imprezy w Parku.
 3. Festyn „Dzień Korbola” organizowany w ramach projektu będzie miał charakter ogólnodostępny. Impreza ma charakter plenerowy; planowana jest w parku, gdzie miejsce to zwyczajowo wykorzystywane jest w celu organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Ponadto niezabudowany charakter nieruchomości wpływa na łatwość dostępu do centrum festynu. Z pewnością pozwoli na zgromadzenie przewidywanej ilości osób. Nie przewiduje się żadnych zasad rekrutacji, ani odpłatności za uczestnictwo.
  Adresatami będzie społeczność lokalna, sąsiadujące gminy oraz pozostała społeczność przebywająca w tym okresie na terenie powiatu bez ograniczeń wiekowych, w tym dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. W szczególności także środowiska wiejskie, jak i miejskie.
 4. Zaplecze techniczno-organizacyjne: na terenie parku znajduje się tzw. muszla koncertowa, na której odbywają się podobne imprezy. Wszelkie niezbędne urządzenia techniczne/zaplecze techniczno-organizacyjne zostały przewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

W ostatnich latach zauważalne stają się trendy związane z powrotem do tradycji regionu. Polacy coraz chętniej spożywają produkty, czy dania, których nazwa wskazuje, że wywodzą się z danego regionu kulinarnego. Coraz większe znaczenie rynkowe mają te produkty, które jawią się jako tradycyjne czy regionalne. Cenimy sobie wyroby, które niedostępne są w tradycyjnych punktach handlowych, np. markety, sklepy spożywcze. Jego wyjątkowość stanowi fakt (prócz waloru ekologicznego produktu), że można uczestniczyć na festynach w obserwacji jego przetwarzania, wykorzystania na różne sposoby. Udział w tego typu imprezach uświadamia uczestnikowi tożsamość regionu, podkreśla odrębność oraz jego wyjątkowość. Dziedzictwo kulinarne to ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Odgrywa ogromna rolę w promocji ze względu na różnorodność, specyficzność typowych dla regionu produktów żywnościowych i potraw. Dzięki zachowaniu i kultywowaniu własnego dziedzictwa kulinarnego region ma szansę zapewnić mieszkańcom i turystom wrażenia, jakich nie można doświadczyć nigdzie indziej. W tym sensie skorzystają zarówno mieszkańcy regionu, jak i przyjeżdżający turyści – bez względu na grupy wiekowe. Jest to swoista forma żywej lekcji dla młodego pokolenia, natomiast dla grupy starszej jest to sentymentalna wycieczka w przeszłość. Globalizacja szybkiego oraz konsumpcyjnego stylu życia, a co za tym idzie m.in. niezdrowego stylu odżywiania się (żywność typu fast food, gotowe produkty, czy inne produkty do bezpośredniej i szybkiej konsumpcji, żywność wysoko przetworzona) powoduje w gospodarce zanikanie barier handlu oraz przyczynia się do tego, że konsumenci z różnych miejsc świata są do siebie coraz bardziej podobni – tzn. kupują podobne produkty, podobnie spędzają wolny czas i podobnie się odżywiają. Jednak część konsumentów uważa, że procesy te stanowią zagrożenie dla odrębności i niezależności oraz oczywiście dla zdrowia człowieka. Kierując się mottem świadomego i współczesnego człowieka „powiedz mi co jesz, a powiem ci kim jesteś” odkrywane są smaki, zamiast biernego ich przyjmowania. To nowy sposób bycia, który powinno zacząć się lansować.

Obrona produktów regionalnych to osobista kultura i głęboka samoświadomość.

Zakładane cele:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat produktu regionalnego – dynia oraz topinambur – szczególnie wśród dzieci i młodzieży, m.in. poprzez konkursy i quizy o warzywach o których mowa;
 • integracja kulturalna w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu;
 • fachowe doradztwo ekspertów z zakresu ochrony roślin uprawnych;
 • rozwijanie potencjału społeczności w poszerzeniu oferty świadczonych usług;
 • włączanie organizacji pozarządowych w realizacje zadania publicznego;
 • zrównoważony rozwój;
 • degustacja promowanych produktów (dynia, topinambur).

Warto podkreślić, że impreza ta będzie miała także czynnik integracyjny środowisk ościennych gmin, m.in. poprzez pozyskanie produktów w postaci dyni i topinamburu od rolników, działkowców. W skład takiego partnerstwa wchodzą miasta i wioski: (...). W przedsięwzięcie włączają się także: Rodzinne Ogrody Działkowe, Uniwersytet, Wyższa Szkoła, Zespół Szkół.

Ogłoszenie projektu wśród społeczności lokalnej:

 • spotkanie z zainteresowanymi grupami społecznymi chętnymi do uprawy dyni oraz innych warzyw dyniowatych, topinamburu;
 • przekazanie informacji o wartościach i walorach produktów regionalnych, o których mowa.

Zadanie realizowane było w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 7 września 2014 r.

Harmonogram działań, imprezy i zamierzone cele:

 1. Ogłoszenie projektu wśród społeczności lokalnej – producenci, działkowcy (kwiecień 2014 r.).
 2. Spotkanie z ww. grupami podczas którego zostaną omówione zasady uprawy ww. warzyw oraz charakter i szczegóły imprezy.
 3. Maj – przygotowanie wstępnego harmonogramu imprezy, m.in. przygotowanie kontraktów z najkorzystniejszymi oferentami:
  • zespołem muzycznym – będącym „gwiazdą wieczoru”,
  • kucharzem, gawędziarzem,
  • kabaretem,
  • wybranie lokalnych zespołów artystycznych.
 4. Czerwiec:
  • spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół (tzw. Rolnik) oraz nauczycielem praktyk zawodowych „Technikum żywienia” oraz „Technikum Architektury Krajobrazu”,
  • uzgodnienie strategii włączenia się uczniów ww. kierunków w działania gastronomiczne procesu przetwarzania warzyw – dyni i topinamburu oraz wykorzystanie tychże warzyw do instalacji przestrzennych oddających klimat „Dnia Korbola”,
  • wstępna rezerwacja stanowisk lokalnych produktów ekologicznych, wystawców ludowych promujących dziedzictwo kulturowe.
 5. Lipiec – spotkanie z działkowcami w celu symulacji oraz prognoz zbiorów dyni i topinamburu.
 6. Sierpień:
  • zakup niezbędnych akcesoriów, produktów, półproduktów niezbędnych do przetwórstwa promowanych produktów;
  • akcja medialna – plakaty, banery, broszury, prasa, radio;
  • opracowanie szczegółowego scenariusza imprezy.
 7. Wrzesień – kluczowa realizacja projektu:
  • Dzień Korbola” w dniu 7 września 2014 r. – planuje się rozpocząć o godz. 14:00 Jesiennym Biegiem Wokół Jeziora Miejskiego.

W trakcie imprezy przewidziane będą lokalne występy artystyczne, promocja zgromadzonych wystawców, produktów ekologicznych, konkursy, zabawy, quizy. Możliwy będzie zakup i degustacja różnorodnych produktów. Przewiduje się konsultacje ze specjalistami z dziedziny ochrony roślin – Uniwersytet; pokazy florystyczne z wykorzystaniem słonecznika, kwiatu będącego charakterystycznym dla regionu – w roli prezentera wystąpi Międzynarodowy Sędzia Florystyki. Festyn planuje się zakończyć koło godz. 21:00 koncertem zespołu (punkt 17.1.4 – koszty niekwalifikowalne). Z punktu widzenia Wnioskodawcy oraz posiadanego przez niego doświadczenia wynika, że niewątpliwie społeczeństwo „głodne” jest tego typu uatrakcyjnień, tzw. „gwiazd wieczoru”. Jest to punkt przyciągający odbiorców imprezy; zawsze skupia większą ilość widzów.

Chcąc połączyć przyjemne (np. koncert) z pożytecznym (np. promocja produktu lokalnego, regionu, integracja środowisk), element koncertowy jest bardzo ważnym punktem w programie „Dnia Korbola”. Pozwoli na poszerzenie grona odbiorców, a przy tym zapewni wszystkim świetną integrację oraz zabawę.

Zakładane rezultaty zadania publicznego:

 • intensywne próby powrotu do korzeni, które są źródłem odmienności stanowiącej o bogatej kulturze,
 • pozwala na zróżnicowanie działalności gospodarczej, co wspomaga rozwój obszarów wiejskich. Zapobiega wyludnianiu się tych obszarów, ich marginalizacji poprzez umożliwienie ich mieszkańcom do zarobkowania we własnym środowisku,
 • integracja środowiska umacnia poczucie inności i wyjątkowości,
 • istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności regionu, co stanowi o jego oryginalności i niepowtarzalności,
 • oryginalny produkt lokalny wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą podkreśla specyfikę regionu,
 • dodatkowe źródło dochodu,
 • pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

W ramach realizowanego projektu zakupiono nw. towary i usługi niezbędne do realizacji zadania:

 1. Zakup produktów kulinarnych – zgodnie z specyfikacją, tj.:
  1. dynia – 4000 kg x 0,50 zł = 2000 zł,
  2. topinambur – 1000 kg x 1,00 zł = 1000 zł,
  3. jaja – 500 szt. – 170 zł,
  4. olej – 30 l –120 zł,
  5. margaryna – 20 szt. – 36 zł,
  6. cukier – 100 kg – 190 zł,
  7. mleko – 100 l – 205 zł,
  8. mąka – 100 kg – 140 zł,
  9. proszek do pieczenia – 50 szt. – 22,50 zł,
  10. cukier waniliowy – 50 szt. – 22,50 zł,
  11. papryka czerwona – 15 kg – 159 zł,
  12. przyprawa – papryka słodka – 25 szt. – 12,50 zł,
  13. przyprawa – papryka ostra – 25 szt. – 12,50 zł,
  14. sól – l0 kg – 8,50 zł,
  15. pieprz – 20 szt. – 20 zł,
  16. śmietana 18% 200g – 30 szt. – 49 zł,
  17. kawa rozpuszczalna duża – 5 op. – 79 zł,
  18. herbata (po 100 szt.) – 5 op. – 14,00 zł,
  19. masło osełkowe – 30 szt. – 69 zł,
  20. rodzynki – 20 op. – 49 zł,
  21. migdały – 20 op. – 70 zł,
  22. ananas w puszce – 15 szt. – 58,50 zł,
  23. pomarańcza – 20 kg – 90 zł,
  24. galaretka – 100 op. – 90 zł,
  25. słonecznik łuskany prażony – 20 op. – 30 zł,
  26. kawa mielona duża – 5 op. – 60 zł,
  27. woda mineralna gazowana – 1,5 l – 40 szt. – 115 zł,
  28. woda mineralna niegazowana – 1,5 l – 40 szt. – 115 zł,
  29. soki owocowe – 2 1 – 20 szt. – 79 zł,
  30. napoje gazowane słodzone – 2 l – 20 szt. – 30 zł.
 2. Wspieranie uczestniczące promocji produktu lokalnego dyni i topinamburu – jego przetwarzanie podczas imprezy oraz prezentacja walorów dodatnich produktu i regionu. Zadanie jest niezbędne do realizacji projektu, będzie polegać na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu podczas imprezy nt. polskiego dziedzictwa kulinarnego ze szczególnym uwzględnieniem warzyw różnych odmian dyni i topinamburu oraz wykonanie publicznego pokazu kulinarnego, polegającego na ugotowaniu zupy dyniowej w dużym kotle. Koszt: 4500 zł brutto.
 3. Kultywowanie tradycji gwary poprzez program artystyczny – zakres usługi: w programie kabaretu humor, satyra oraz piosenka przeplatane gwarą poznańską, czas trwania występu artystycznego 60 minut. Koszt: 1200 zł brutto.
 4. Pokaz florystyczny z wykorzystaniem produktu regionalnego – zakres usługi: pokaz (warsztaty otwarte) florystyczny z wykorzystaniem kwiatów, zbóż, dyni, topinamburu – jako przykład kompozycji jesiennej. Koszt 1000 zł brutto.
 5. sługa profesjonalnego doradztwa w dziedzinie uprawy i ochrony roślin. Zakres usługi: skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w zakresie: pielęgnacji i uprawy roślin, aranżacji ogrodu, przygotowania podłoża, nawożenia, zwalczania chorób i szkodników („Lekarz roślin”). Koszt: 1000 zł brutto.
 6. Usługa akustyczna wraz z nagłośnieniem – zakres usługi: nagłośnienie imprezy „Dnia Korbola” z wykorzystaniem sprzętu własnego w godz. 14:00-21:00, w tym obsługa koncertu „gwiazdy wieczoru”. Koszt: 1000 zł brutto.
 7. Prowadzenie imprezy – konferansjer – zakres usługi:
  • wyłoniony w drodze ofertowej – konferansjer – zobowiązany jest do przygotowania scenariusza imprezy,
  • prowadzenie imprezy od oficjalnego otwarcia poprzez dalszy ciąg scenariusza uzgodnionego z organizatorem imprezy,
  • przedstawienie twórczości rękodzielników i twórców ludowych prezentujących swoje stanowiska i wyroby,
  • koordynowanie całości imprezy. Koszt: 500 zł brutto.
 8. Materiały promocyjne:
  • banery promocyjne „Dnia Korbola” o wymiarach 100 cm x 250 cm – 3 szt.,
  • balony w kolorze pomarańczowym 1000 szt.,
  • broszury promocyjne z przepisami dyniowymi/topinamburu format A5 (papier techniczny) – 1000 szt. Koszt: 2000 zł brutto.
 9. Zakup naczyń jednorazowych, tj.:
  • talerze papierowe kwadratowe (1000 szt.) 20 x 12,35 = 247 zł,
  • kubki plastikowe białe (1000 szt.) 10 x 4,35 = 43,50 zł,
  • kubki plastikowe brąz (l000 szt.) 10 x 7,87 = 78,70 zł,
  • miseczki plastikowe (2000 szt.) 20 x 11,03 = 220,60 zł,
  • sztućce:
  • łyżki (l000 szt.) – 39,90 zł,
  • łyżeczki (l000 szt.) – 24,10 zł,
  • widelce (1000 szt.) – 34,20 zł,
  • noże (l000 szt.) – 34,60 zł.
  Koszt łącznie: 700 zł brutto.
 10. Zakup nagród, tj. jako czynnik motywujący i zachęcający do rozwoju strategii projektu:
  • materac dmuchany (3 szt.) 331,90 x 3 = 95,70 zł,
  • krzesło ogrodowe (3szt.) 3 x 59 zł = 177 zł,
  • leżak ogrodowy (1 szt.) l x 90 zł = 90 zł,
  • namiot (1 szt.) l x 169 zł = 169 zł;
  • śpiwór (1 szt.) = 129,90 zł.
  Koszt łącznie: 650 zł brutto.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Zainteresowany posiada prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu czy usług...
 2. Czy Wnioskodawca realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...
 3. Jaki jest powód, dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonania czynności podatkowych. Z uwagi na to, że planowane działania posiadają specyfikę użyteczności publicznej, czynności opodatkowane nie wystąpią. Oznacza to również, że zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych. Dlatego też, z powodu braku możliwości prawnych, Stowarzyszenie nie może, w żaden sposób, odzyskać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotem wniosku jest uzyskanie wsparcia finansowego na organizację imprezy dotyczącej operacji: „Promocja produktu lokalnego – dyni i topinamburu – na płaszczyźnie lokalnej” oraz integracja środowisk wiejskich i miejskich poprzez organizację festynu „Dzień Korbola”. Celem projektu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej powiatu międzychodzkiego poprzez organizację imprezy kulturalno-promocyjnej „Dzień Korbola” związanej z promocją lokalnych walorów. W wyniku realizacji planowanych działań Zainteresowany poniósł wydatki związane z zakupem towarów i usług od podmiotów zewnętrznych. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i nie wykonuje czynności opodatkowanych tym podatkiem.

W ramach realizowanego projektu zakupiono nw. towary i usługi niezbędne do realizacji zadania:

 1. Zakup produktów kulinarnych – zgodnie z specyfikacją, tj.:
  1. dynia – 4000 kg x 0,50 zł = 2000 zł,
  2. topinambur – 1000 kg x 1,00 zł = 1000 zł,
  3. jaja – 500 szt. – 170 zł,
  4. olej – 30 l –120 zł,
  5. margaryna – 20 szt. – 36 zł,
  6. cukier – 100 kg – 190 zł,
  7. mleko – 100 l – 205 zł,
  8. mąka – 100 kg – 140 zł,
  9. proszek do pieczenia – 50 szt. – 22,50 zł,
  10. cukier waniliowy – 50 szt. – 22,50 zł,
  11. papryka czerwona – 15 kg – 159 zł,
  12. przyprawa – papryka słodka – 25 szt. – 12,50 zł,
  13. przyprawa – papryka ostra – 25 szt. – 12,50 zł,
  14. sól – l0 kg – 8,50 zł,
  15. pieprz – 20 szt. – 20 zł,
  16. śmietana 18% 200g – 30 szt. – 49 zł,
  17. kawa rozpuszczalna duża – 5 op. – 79 zł,
  18. herbata (po 100 szt.) – 5 op. – 14,00 zł,
  19. masło osełkowe – 30 szt. – 69 zł,
  20. rodzynki – 20 op. – 49 zł,
  21. migdały – 20 op. – 70 zł,
  22. ananas w puszce – 15 szt. – 58,50 zł,
  23. pomarańcza – 20 kg – 90 zł,
  24. galaretka – 100 op. – 90 zł,
  25. słonecznik łuskany prażony – 20 op. – 30 zł,
  26. kawa mielona duża – 5 op. – 60 zł,
  27. woda mineralna gazowana – 1,5 l – 40 szt. – 115 zł,
  28. woda mineralna niegazowana – 1,5 l – 40 szt. – 115 zł,
  29. soki owocowe – 2 1 – 20 szt. – 79 zł,
  30. napoje gazowane słodzone – 2 l – 20 szt. – 30 zł.
 2. Wspieranie uczestniczące promocji produktu lokalnego dyni i topinamburu – jego przetwarzanie podczas imprezy oraz prezentacja walorów dodatnich produktu i regionu. Zadanie jest niezbędne do realizacji projektu, będzie polegać na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu podczas imprezy nt. polskiego dziedzictwa kulinarnego ze szczególnym uwzględnieniem warzyw różnych odmian dyni i topinamburu oraz wykonanie publicznego pokazu kulinarnego, polegającego na ugotowaniu zupy dyniowej w dużym kotle. Koszt: 4500 zł brutto.
 3. Kultywowanie tradycji gwary poprzez program artystyczny – zakres usługi: w programie kabaretu humor, satyra oraz piosenka przeplatane gwarą poznańską, czas trwania występu artystycznego 60 minut. Koszt: 1200 zł brutto.
 4. Pokaz florystyczny z wykorzystaniem produktu regionalnego – zakres usługi: pokaz (warsztaty otwarte) florystyczny z wykorzystaniem kwiatów, zbóż, dyni, topinamburu – jako przykład kompozycji jesiennej. Koszt 1000 zł brutto.
 5. sługa profesjonalnego doradztwa w dziedzinie uprawy i ochrony roślin. Zakres usługi: skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w zakresie: pielęgnacji i uprawy roślin, aranżacji ogrodu, przygotowania podłoża, nawożenia, zwalczania chorób i szkodników („Lekarz roślin”). Koszt: 1000 zł brutto.
 6. Usługa akustyczna wraz z nagłośnieniem – zakres usługi: nagłośnienie imprezy „Dnia Korbola” z wykorzystaniem sprzętu własnego w godz. 14:00-21:00, w tym obsługa koncertu „gwiazdy wieczoru”. Koszt: 1000 zł brutto.
 7. Prowadzenie imprezy – konferansjer – zakres usługi:
  • wyłoniony w drodze ofertowej – konferansjer – zobowiązany jest do przygotowania scenariusza imprezy,
  • prowadzenie imprezy od oficjalnego otwarcia poprzez dalszy ciąg scenariusza uzgodnionego z organizatorem imprezy,
  • przedstawienie twórczości rękodzielników i twórców ludowych prezentujących swoje stanowiska i wyroby,
  • koordynowanie całości imprezy. Koszt: 500 zł brutto.
 8. Materiały promocyjne:
  • banery promocyjne „Dnia Korbola” o wymiarach 100 cm x 250 cm – 3 szt.,
  • balony w kolorze pomarańczowym 1000 szt.,
  • broszury promocyjne z przepisami dyniowymi/topinamburu format A5 (papier techniczny) – 1000 szt. Koszt: 2000 zł brutto.
 9. Zakup naczyń jednorazowych, tj.:
  • talerze papierowe kwadratowe (1000 szt.) 20 x 12,35 = 247 zł,
  • kubki plastikowe białe (1000 szt.) 10 x 4,35 = 43,50 zł,
  • kubki plastikowe brąz (l000 szt.) 10 x 7,87 = 78,70 zł,
  • miseczki plastikowe (2000 szt.) 20 x 11,03 = 220,60 zł,
  • sztućce:
  • łyżki (l000 szt.) – 39,90 zł,
  • łyżeczki (l000 szt.) – 24,10 zł,
  • widelce (1000 szt.) – 34,20 zł,
  • noże (l000 szt.) – 34,60 zł.
  Koszt łącznie: 700 zł brutto.
 10. Zakup nagród, tj. jako czynnik motywujący i zachęcający do rozwoju strategii projektu:
  • materac dmuchany (3 szt.) 331,90 x 3 = 95,70 zł,
  • krzesło ogrodowe (3szt.) 3 x 59 zł = 177 zł,
  • leżak ogrodowy (1 szt.) l x 90 zł = 90 zł,
  • namiot (1 szt.) l x 169 zł = 169 zł;
  • śpiwór (1 szt.) = 129,90 zł.
  Koszt łącznie: 650 zł brutto.

Zakup towarów i usług związanych z realizacją planowanych działań nie będzie wykorzystywany do wykonania czynności opodatkowanych.

Jak wynika z przywołanych przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, a nabywane towary i usługi nie były/nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Stowarzyszenie nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika, aby były spełnione te warunki, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując:

Ad. 1

Zainteresowany nie będzie posiadać prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, związanego z zakupami materiałów, wyposażenia, sprzętu czy usług.

Ad. 2

Wnioskodawca realizując planowane działania nie może – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – odzyskać poniesionego wydatku – podatku VAT.

Ad. 3

Powodem dla którego Stowarzyszenie nie może odliczyć podatku VAT z tytułu planowanych działań jest to, że nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz to, że nie jest ono zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz że nabyte towary i usługi nie były/nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.