ILPP4/443-435/14-3/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków przy realizacji operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” przedsięwzięcie pt. „Aktywnie na obcasach”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków przy realizacji operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” przedsięwzięcie pt. „Aktywnie na obcasach” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków przy realizacji operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” przedsięwzięcie pt. „Aktywnie na obcasach”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szczegółowe cele działalności prowadzone przez Wnioskodawcę są wymienione w § 7 i 8 statutu. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną statutową. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany realizuje operację w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, która jest wykonywana w ramach działalności statutowej.

Cele przedsięwzięcia pt. „Aktywnie na obcasach” są następujące:

Cel ogólny:

Wzrost aktywności społecznej co najmniej 100 kobiet z obszaru działania LGD oraz „a” LGD poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie kompetencji związanych z aktywnością społeczną wśród kobiet z obszarów działania partnerów projektu poprzez działania szkoleniowe oraz wizyty studyjne.
  2. Wzrost widoczności w sferze publicznej aktywnych kobiet z obszarów działania partnerów projektu poprzez organizację konferencji i wydanie publikacji z wywiadami.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabyte towary i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków, ponieważ przychody (w tym przypadku dotacje) są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 10 w załączniku 4 do ustawy, gdzie wymieniono usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe). Środki przyznane na realizację operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych Zainteresowanego. Ponadto nie prowadzi on działalności gospodarczej, a efekty dotacji będą udostępnione nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca realizuje operację w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, przedsięwzięcie pt. „Aktywnie na obcasach”.

Nabyte towary i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej przedsięwzięcia nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków przy realizacji operacji w zakresie działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” przedsięwzięcie pt. „Aktywnie na obcasach”.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe, jednak na podstawie innego uzasadnienia niż wskazane przez niego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.