ILPP4/443-273/14-4/EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacja projektu przez Wnioskodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2014 r. (data wpływu 29 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu (...). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o informacje doprecyzowujące stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, który w ramach swojej działalności wykonuje czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (np. świadczy usługi naukowo-badawcze, usługi najmu pomieszczeń), jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (usługi w zakresie kształcenia). Ponieważ część wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę nie może zostać jednoznacznie zakwalifikowana do czynności uprawniających do odliczenia VAT bądź czynności, w związku z którymi prawo takie nie przysługuje, w stosunku do części wydatków dokonuje on odliczenia VAT z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w przepisach art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej jako: ustawa o VAT).

W ramach swojej działalności Zainteresowany począwszy od dnia 1 października 2013 r. rozpoczął realizację projektu badawczego pod nazwą: „(...)”, dalej jako: Projekt).

Zakończenie realizacji Projektu planowane jest na dzień 30 września 2017 r. Projekt realizowany jest w ramach programu LIFE+.

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. W szczególności, LIFE+ wspiera wdrażanie szóstego Programu Działania Środowiskowego Wspólnoty (6th EAP, 2002-2012), włącznie z jego strategiami tematycznymi, oraz zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć wnoszących wartość dodaną w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska państw członkowskich UE.

Projekt realizowany jest w II komponencie programu LIFE+: POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. W ramach tego komponentu przewiduje się finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb; ochrony przed hałasem; monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami; zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak również tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska.

Zgodnie z zawartą umową o realizację Projektu Wnioskodawca jest tzw. beneficjentem koordynującym, a partnerem Projektu (tzw. współbeneficjentem) jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Projekt dofinansowany jest z dwóch źródeł: z Komisji Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt Projektu szacuje się na kwotę ... EUR.

Przez „beneficjenta koordynującego” rozumie się osobę lub podmiot, który ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Komisji Europejskiej (dalej jako: Komisja) za pełną realizację środków Projektu w celu osiągnięcia celów Projektu, a także za rozpowszechnianie jego rezultatów. Na mocy podpisanego mandatu jedynie beneficjent koordynujący jest uprawniony do otrzymywania od Komisji funduszy i rozdzielania sum odpowiednio do uczestnictwa współbeneficjentów w Projekcie oraz zgodnie z tym, co określono w umowach zawartych między współbeneficjentami.

Beneficjent koordynujący zawiera ze wszystkimi współbeneficjentami umowy opisujące ich techniczny i finansowy udział w Projekcie. Zawarta umowa jest zgodna z umową o udzielenie dotacji podpisaną z Komisją i ściśle odwołuje się do przepisów wspólnych regulujących dotację. Co istotne, z przepisów wspólnych wynika, że w ramach Projektu beneficjent koordynujący nie występuje w roli podwykonawcy lub dostawcy dla współbeneficjentów.

Beneficjent koordynujący i/lub współbeneficjenci są właścicielami dokumentów, wynalazków które mogą być lub są opatentowane, oraz wiedzy fachowej zdobytej w związku z Projektem.

Zgodnie z umową zawartą przez Wnioskodawcę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (współbeneficjentem), wniesie on do Projektu określony wkład własny. Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu, strony umowy stosują się do przepisów wspólnych regulujących kwestię otrzymywanej dotacji.

Podstawowym celem Projektu jest zbudowanie systemu informowania i ostrzegania społeczeństwa w zakresie stanu powietrza obejmującego: zanieczyszczenie powietrza, warunki meteorologiczne i biometeorologiczne. System będzie się składał z trzech głównych komponentów:

 • Systemu modelowania jakości powietrza,
 • Systemu informowania o zagrożeniach,
 • Systemu wspomagania zarządzania jakością powietrza.

Projekt będzie zrealizowany na obszarze (...). Odbiorcą działań realizowanych w ramach Projektu jest ogół społeczeństwa lokalnego. Aby z informacjami o zagrożeniach dotrzeć do jak największej liczby osób przewidziano zróżnicowane formy nieodpłatnego przekazywania tych informacji, takich jak np.: tablice świetlne wyświetlające aktualne wyniki pomiarów, strona internetowa, na której znajdować się będą aktualne wyniki pomiarów i prognozy, profile Projektu na portalach społecznościowych.

Projekt nie zakłada komercjalizacji uzyskanych wyników badań, w szczególności nie przewiduje ich sprzedaży w jakiejkolwiek formie, tj. nie przewiduje przeniesienia prawa własności do osiągniętych wyników badań, udzielenia licencji na ich wykorzystywanie, ich dzierżawy, ani innych podobnych czynności.

Przepisy warunkujące przyznanie finansowania nakładają obowiązek utrzymania funkcjonowania modelu, tablic informacyjnych oraz serwisu www, przez okres 5 lat od jego utworzenia. Wnioskodawcy po tym terminie zobowiązują się w sposób niekomercyjny udostępnić całość systemu informacyjnego, a także go rozwijać poprzez dalsze prace nad modelowaniem i oceną jakości powietrza (wykorzystując m.in. mobilną stację pomiarową).

Po zakończeniu Projektu Zainteresowany będzie kontynuował następujące działania:

 • utrzymanie serwisu www prezentującego prognozy i informacje o jakości powietrza,
 • spotkania informacyjne,
 • prezentacje wyników działania systemu na sympozjach i konferencjach,
 • wsparcie merytoryczne dla decydentów,
 • współpraca z planistami (wykorzystanie modeli matematycznych powinno w efektywny sposób wspomóc decyzje administracyjne i planistyczne).

W serwisie www Projektu będą dostępne do pobrania wszystkie materiały informacyjne, które powstaną w trakcie realizacji Projektu. Po zakończeniu Projektu system zostanie nieodpłatnie przekazany do wykorzystania przez służby Wojewody kompetentne w zakresie ochrony środowiska i zarządzania bezpieczeństwem na obszarze województwa.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, że w związku z realizacją Projektu będzie on nabywał m.in.:

 • specjalistyczną aparaturę, urządzenia;
 • komputery;
 • specjalistyczne usługi doradcze, usługi przygotowania ekspertyz, analiz itp. (np. ekspertyza w zakresie metod przestrzennych w zakresie wolnego oprogramowania, ekspertyza medyczna dotycząca oceny wpływu warunków biometeorologicznych i zanieczyszczeń powietrza na jakość życia, kalibracja i konserwacja sprzętu wykorzystywanego podczas realizacji zadań projektowych, opracowanie i konfiguracja modułu transmisji danych emisyjnych do modułu obliczeniowego);
 • specjalistyczne oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia;
 • usługi polegające na stworzeniu, uruchomieniu i utrzymaniu strony internetowej;
 • usługi centrum obliczeniowego (udostępnienie serwerów dużej mocy – KDM, usługi archiwizacji i wizualizacji, usługi bezpieczeństwa);
 • usługi wykonania i zamieszczenia we wskazanych miejscach tablic informacyjnych;
 • usługi związane z promocją Projektu (reklama w mediach, wydruk i rozpowszechnienie broszur informacyjnych itp.);
 • usługi związane z uczestnictwem w konferencjach naukowych o tematyce zgodnej z Projektem,
 • usługi zewnętrznego, niezależnego audytora finansowego.

Faktury dokumentujące nabycie wyżej wymienionych towarów i usług wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Nieodpłatne przekazanie systemu będzie miało związek z działalnością Zainteresowanego wynikającą m.in. z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w którym jako jedno z podstawowych zadań uczelni wyższej wymieniono m.in. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Nieodpłatne przekazanie systemu nie będzie miało natomiast związku z działalnością Wnioskodawcy podlegającą opodatkowaniu VAT (nie ma związku ani z czynnościami zwolnionymi od VAT, ani z czynnościami opodatkowanymi VAT).

Dodatkowo Zainteresowany wskazał, że przez nieodpłatne przekazanie systemu po zakończeniu Projektu Wojewodzie należy rozumieć przede wszystkim przekazanie infrastruktury technicznej (aparatury, urządzeń technicznych) wraz z niezbędnym do ich wykorzystywania oprogramowaniem oraz stroną internetową – dominujący element przekazania będą stanowić ruchome składniki majątkowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W takim stanie faktycznym Wnioskodawca chciałby uzyskać potwierdzenie, czy w związku z nabyciem towarów i usług w ramach Projektu badawczego pod nazwą: (...) nie będzie on miał, nawet częściowego, prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem towarów i usług w ramach Projektu badawczego pod nazwą: (...) nie będzie miał on, nawet częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Natomiast na podstawie art. 90 ust. 1 powołanej ustawy, „w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego”.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, „jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10”.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie w zakresie w jakim dokonywane przez podatnika zakupy towarów i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W przypadku, gdy dokonywane zakupy są wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, jak i czynności nie dających prawa do odliczenia i nie jest możliwe ścisłe przyporządkowanie dokonywanych zakupów do określonego rodzaju działalności podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem proporcji.

Wobec powyższego, ponieważ jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w związku z realizacją Projektu Wnioskodawca nie zamierza wykonywać żadnych czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, nie będzie miał, nawet w części, prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z Projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 (...).

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Podsumowując, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania – podlegają natomiast wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają w sposób technicznoprawny regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zatem obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma więc obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

Podkreślić należy, że przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego – zawarte w art. 90 ustawy – znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu (a więc opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych od tego podatku). Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, który w ramach swojej działalności wykonuje czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (np. świadczy usługi naukowo-badawcze, usługi najmu pomieszczeń), jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (usługi w zakresie kształcenia). Ponieważ część wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę nie może zostać jednoznacznie zakwalifikowana do czynności uprawniających do odliczenia VAT, bądź czynności, w związku z którymi prawo takie nie przysługuje, w stosunku do części wydatków dokonuje on odliczenia VAT z uwzględnieniem proporcji, o której mowa w przepisach art. 90 i art. 91 ustawy.

Od dnia 1 października 2013 r. Zainteresowany rozpoczął realizację projektu badawczego pod nazwą: (...). Zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień 30 września 2017 r. Projekt realizowany jest w ramach programu LIFE+, który jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Projekt realizowany jest w II komponencie programu LIFE+: POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. W ramach tego komponentu przewiduje się finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb; ochrony przed hałasem; monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami; zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak również tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z zawartą umową o realizację projektu, Wnioskodawca jest tzw. beneficjentem koordynującym, a partnerem projektu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Podstawowym celem projektu jest zbudowanie systemu informowania i ostrzegania społeczeństwa w zakresie stanu powietrza obejmującego: zanieczyszczenie powietrza, warunki meteorologiczne i biometeorologiczne. System składa się z trzech głównych komponentów: systemu modelowania jakości powietrza; systemu informowania o zagrożeniach oraz systemu wspomagania zarządzania jakością powietrza. W związku z jego realizacją Zainteresowany nabywa m.in.: specjalistyczną aparaturę, urządzenia; komputery; specjalistyczne usługi doradcze, usługi przygotowania ekspertyz, analiz itp. (np. ekspertyza w zakresie metod przestrzennych w zakresie wolnego oprogramowania, ekspertyza medyczna dotycząca oceny wpływu warunków biometeorologicznych i zanieczyszczeń powietrza na jakość życia, kalibracja i konserwacja sprzętu wykorzystywanego podczas realizacji zadań projektowych, opracowanie i konfiguracja modułu transmisji danych emisyjnych do modułu obliczeniowego); specjalistyczne oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia; usługi polegające na stworzeniu, uruchomieniu i utrzymaniu strony internetowej; usługi centrum obliczeniowego (udostępnienie serwerów dużej mocy – KDM, usługi archiwizacji i wizualizacji, usługi bezpieczeństwa); usługi wykonania i zamieszczenia we wskazanych miejscach tablic informacyjnych; usługi związane z promocją projektu (reklama w mediach, wydruk i rozpowszechnienie broszur informacyjnych itp.); usługi związane z uczestnictwem w konferencjach naukowych o tematyce zgodnej z projektem oraz usługi zewnętrznego, niezależnego audytora finansowego. Faktury dokumentujące nabycie wyżej wymienionych towarów i usług wystawiane są na Wnioskodawcę.

Projekt jest zrealizowany na obszarze (...). Odbiorcą działań realizowanych w ramach projektu jest ogół społeczeństwa lokalnego. Aby z informacjami o zagrożeniach dotrzeć do jak największej liczby osób przewidziano zróżnicowane formy nieodpłatnego przekazywania tych informacji, takich jak np.: tablice świetlne wyświetlające aktualne wyniki pomiarów, strona internetowa, na której znajdować się będą aktualne wyniki pomiarów i prognozy, profile projektu na portalach społecznościowych. Projekt nie zakłada komercjalizacji uzyskanych wyników badań, w szczególności nie przewiduje ich sprzedaży w jakiejkolwiek formie, tj. nie przewiduje przeniesienia prawa własności do osiągniętych wyników badań, udzielenia licencji na ich wykorzystywanie, ich dzierżawy, ani innych podobnych czynności. Zainteresowany ma obowiązek utrzymania funkcjonowania modelu, tablic informacyjnych oraz serwisu www, przez okres 5 lat od jego utworzenia. Po tym terminie jest on zobowiązany w sposób niekomercyjny udostępnić całość systemu informacyjnego, a także go rozwijać poprzez dalsze prace nad modelowaniem i oceną jakości powietrza. W serwisie www projektu będą dostępne do pobrania wszystkie materiały informacyjne, które powstaną w trakcie realizacji projektu. Po zakończeniu projektu system zostanie nieodpłatnie przekazany do wykorzystania przez służby Wojewody Dolnośląskiego kompetentne w zakresie ochrony środowiska i zarządzania bezpieczeństwem na obszarze województwa dolnośląskiego. Nieodpłatne przekazanie systemu będzie miało związek z działalnością Zainteresowanego wynikającą m.in. z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w którym jako jedno z podstawowych zadań uczelni wyższej wymieniono m.in. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Nieodpłatne przekazanie systemu nie ma związku z działalnością Wnioskodawcy podlegającą opodatkowaniu VAT (nie ma związku ani czynnościami zwolnionymi od podatku, ani z czynnościami opodatkowanymi).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie są spełnione przesłanki zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które Zainteresowany nabył w celu realizacji przedmiotowego projektu. Jak bowiem wynika z udzielonych informacji, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki nie są i nie będą wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie nie ma również zastosowania art. 90 ust. 3 ustawy, ponieważ Wnioskodawca przyporządkował zakupy związane z realizacją ww. projektu wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zainteresowany ponosząc wydatki celem realizacji opisanego projektu nie nabył więc prawa do odliczenia ani w całości, ani w części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z jego realizacją.

Podsumowując, słusznie uważa Wnioskodawca, że w związku z nabyciem towarów i usług w ramach projektu badawczego pod nazwą: (...) nie ma on nawet częściowego prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zauważa się, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisem sprawy. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem opisu stanu faktycznego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę. Zatem niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w oparciu o wskazanie, że w związku z realizacją projektu Zainteresowany nie zamierza wykonywać żadnych czynności w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.