ILPP4/443-217/13-2/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia (odzyskania) podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących realizację operacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 10 maja 2013 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 15 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia (odzyskania) podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących realizację operacji pt. „(...) – mieszkam, pracuję, wypoczywam” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia (odzyskania) podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących realizację operacji pt. „(...) – mieszkam, pracuję, wypoczywam”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (dalej: Wnioskodawca) działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami). Wnioskodawca został wpisany do rejestru KRS w 2007 r. i od tego momentu funkcjonuje. Jednym z podstawowych celów działalności Wnioskodawcy jest wspieranie inicjatyw w zakresie budowy, rozbudowy i tworzenia bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego. Obecnie Wnioskodawca realizuje swoje cele statutowe poprzez realizację operacji pt. „(...) – mieszkam, pracuję, wypoczywam”. Operacja ma na celu stworzenie placu zabaw w miejscowości, gdzie dzieci wraz z rodzicami będą mogli spędzić miło i bezpiecznie czas. Tym bardziej, że korzystanie z placu będzie darmowe z powszechnym dostępem i nie wymagające nakładów finansowych ze strony korzystających. W październiku 2012 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji (PROW na lata 2007-2013). Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z tymi inwestycjami, a faktury VAT związane z operacjami będą wystawiane na niego. Wobec powyższego zakupy dokonywane w ramach tych operacji nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W wyniku realizacji działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, Wnioskodawca nie będzie osiągać przychodów które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z operacją pt. „(...) – mieszkam, pracuję, wypoczywam”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy istnieje możliwość odzyskania-odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących realizację operacji...
  2. Czy Wnioskodawca realizując planowane działania może odzyskać w jakikolwiek sposób poniesiony wydatek podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług tylko wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki, tzn. wtedy, kiedy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi będą wykorzystywane dla czynności opodatkowanych. Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, i nie będzie wykonywać czynności związanych z realizacją operacji w miejscowości, dlatego nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (nie będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz został wpisany do rejestru KRS w 2007 r. i od tego momentu funkcjonuje. Jednym z podstawowych celów działalności Wnioskodawcy jest wspieranie inicjatyw w zakresie budowy, rozbudowy i tworzenia bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego. Obecnie Wnioskodawca realizuje swoje cele statutowe poprzez realizację operacji pt. „(...) – mieszkam, pracuję, wypoczywam”. Operacja ma na celu stworzenia placu zabaw w miejscowości, gdzie dzieci wraz z rodzicami będą mogli spędzić miło i bezpiecznie czas. Tym bardziej, że korzystanie z placu będzie darmowe z powszechnym dostępem i nie wymagające nakładów finansowych ze strony korzystających. W październiku 2012 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji (PROW na lata 2007-2013). Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych związanych z tymi inwestycjami, a faktury VAT związane z operacjami będą wystawiane na niego. Wobec powyższego zakupy dokonywane w ramach tych operacji nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W wyniku realizacji działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów Wnioskodawca nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W niniejszej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie na podstawie powołanych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, nie istnieje możliwość odliczenia ww. podatku z faktur dokumentujących realizację operacji pt. „(...) – mieszkam, pracuję, wypoczywam”. Tym samym, Wnioskodawca realizując planowane działania nie będzie mógł odzyskać poniesionego podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.