ILPP3/4512-1-5/15-5/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) uzupełnionym w dniach 1 i 9 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”.

Wniosek uzupełniono w dniach 1 i 9 kwietnia 2015 r. w przedmiocie przedstawionego stanu faktycznego oraz terminu wydania interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca podpisał w dniu 10 października 2013 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Finansowanie tego działania pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowane przez Zainteresowanego środki będą mu refundowane. W ramach realizacji złożonego wniosku wykonywana jest operacja pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”. Koszty związane z realizacją tej operacji to zakup usług opracowania tekstowego i graficznego informatora wykonania dokumentacji fotograficznej, koszty przygotowania składu i wydruku informatora.

Powyższy projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Stowarzyszenie nie uzyskuje żadnych przychodów na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wystąpiła także sprzedaż opodatkowana.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym – posiada NIP, ale nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Stowarzyszenie na mocy art. 86 ust. 1 nie dokonuje i nie będzie dokonywać odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu towarów i usług na wykonywanie powyższych czynności.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zakupami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej (operacja pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał on możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu realizowanego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej (operacja pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”), ze względu na wykonywanie wyłącznie czynności nieodpłatnych zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy, jedynie w zakresie w jakim towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca podpisał w dniu 10 października 2013 r. umowę przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Finansowanie tego działania pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

W ramach ww. wniosku realizowana jest operacja pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”. Koszty związane z realizacją tej operacji to zakup usług opracowania tekstowego i graficznego informatora, wykonania dokumentacji fotograficznej, koszty przygotowania składu i wydruku informatora.

Powyższy projekt jest realizowany w ramach działalności statutowej, a ostateczny odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie.

Efekty realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z zakupami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej (operacja pt. „Opracowanie i wydanie informatora turystycznego gminy jako element promocji obszaru LSR poprzez propagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.