ILPP2/443-945/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Opis sprawy przedstawiony w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidulnej w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy Wnioskodawcy. Przedstawione w złożonym wniosku zdarzenie przyszłe dotyczy sfery praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Operacja będzie polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 34 szkoleń stacjonarnych, w tym 31 szkoleń jednodniowych trwających po 7 godzin każde i 3 szkoleń dwudniowych trwających łącznie 14 godzin każde, w których planowany jest udział 1020 osób. Szkolenie będzie obejmowało również praktyczny element warsztatowy obsługi opryskiwacza polowego. Tematem szkoleń będzie: „Stosowanie środków ochrony roślin (...)”. W ramach powyższej operacji sfinansowana zostanie organizacja i przeprowadzenie 34 szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. W celu realizacji ww. operacji, Wnioskodawca poniesie koszty z tytułu: wydruku materiałów szkoleniowych, zakupu materiałów biurowych, tj. teczek, długopisów, notesów, a także koszty zakupu wyżywienia dla uczestników szkolenia i wykładowców, miejsc noclegowych dla uczestników i wykładowców, koszty z tytułu najmu sal wykładowych do prowadzenia szkoleń, które to koszty zawierają podatek od towarów i usług. Pozostałe koszty poniesione w związku z planowaną operacją to koszty z tytułu wynagrodzenia, delegacji pracowników niezawierające podatku VAT. Zakupione przez Wnioskodawcę w celu realizacji operacji towary/usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do organizowania i prowadzenia szkoleń podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwolnionych jednak od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jako usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Zgodnie z powołaną podstawą, zwolnieniu podlegają również świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. W związku z powyższym i zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie będzie mógł odzyskać uiszczonego w kosztach realizacji wspomnianej operacji szkoleniowej podatku VAT i nie będzie uwzględniał go jednocześnie jako podatku naliczonego w księgach rachunkowych firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT uiszczonego w kosztach realizacji wspomnianej operacji szkoleniowej oraz ujmowania i rozliczania tego podatku w księgach rachunkowych firmy...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest możliwości rozliczenia podatku VAT z działalności szkoleniowej w bieżącej działalności firmy. Dlatego też Wnioskodawca nie powinien uwzględniać podatku VAT zawartego w kosztach organizacji i przeprowadzania szkoleń po stronie podatku naliczonego w bieżącej działalności firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy – podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Operacja będzie polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 34 szkoleń stacjonarnych. Tematem szkoleń będzie: „Stosowanie środków ochrony roślin (...)”. W ramach powyższej operacji sfinansowana zostanie organizacja i przeprowadzenie 34 szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. W celu realizacji ww. operacji, Wnioskodawca poniesie koszty z tytułu: wydruku materiałów szkoleniowych, zakupu materiałów biurowych, tj. teczek, długopisów, notesów, a także koszty zakupu wyżywienia dla uczestników szkolenia i wykładowców, miejsc noclegowych dla uczestników i wykładowców, koszty z tytułu najmu sal wykładowych do prowadzenia szkoleń, które to koszty zawierają podatek od towarów i usług. Pozostałe koszty poniesione w związku z planowaną operacją to koszty z tytułu wynagrodzenia, delegacji pracowników niezawierające podatku VAT. Zakupione przez Wnioskodawcę w celu realizacji operacji towary/usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do organizowania i prowadzenia szkoleń podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwolnionych jednak od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedmiotowej operacji. W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie uwzględnia również ww. kwot podatku naliczonego w ewidencji VAT jako kwot podatku naliczonego obniżających kwotę podatku należnego.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Stosownie do art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W szczególności, przedmiotową interpretację indywidualną wydano przy założeniu, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia od podatku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego – udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.