ILPP2/443-931/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji.
ILPP2/443-931/14-2/MNinterpretacja indywidualna
  1. obniżenie podatku należnego
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. odliczenia
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji (...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 14 marca 2006 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS. Jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2011 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) i swojego statutu. Celem stowarzyszenia jest: (1) rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej; (2) poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy; (3) zaspakajanie potrzeb zdrowotnych, społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy; (4) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują ww. działania; (5) popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, a także dbałość o stan terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; (6) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w tym aktywnych form wypoczynku i rekreacji; (7) dbałość o wizerunek gminy i podejmowanie działań na rzecz ochrony i zagospodarowania środowiska naturalnego; (8) inicjowanie organizowania form wypoczynku i czasu wolnego zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych; (9) wspomaganie działalności lokalnych i regionalnych nieformalnych ruchów obywatelskich; (10) promowanie gminy i jej mieszkańców; (11) dbałość o stan zabytków i innych obiektów służących mieszkańcom gminy.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zamierza zorganizować trzy imprezy plenerowe. Planowane przedsięwzięcia będą realizowane w oparciu o pomoc w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „małe projekty”.

W przypadku realizacji operacji przez Stowarzyszenie, do kosztów kwalifikowanych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L Nr 277 z 21 października 2005 r.).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” były skierowane na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie jej dziedzictwa oraz budowanie więzi lokalnych i kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny” poprzez wspólną zabawę mieszkańców na imprezach plenerowych.

Wszystkie zrealizowane działania będą polegały na zakupie towarów i usług związanych z operacjami, ale będą nieodpłatne dla odbiorców – mieszkańców, więc nie będą generowały przychodu. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków poniesionych w ramach realizacji operacji (...) w ramach działania „małe projekty”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji (...) w ramach: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa PROW 2007-2013, Oś 4 Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Stowarzyszenie nie jest uznane za podatnika VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadania objętego rozporządzeniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” nie była związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „małe projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach i swojego statutu. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zamierza zorganizować trzy imprezy plenerowe. Planowane przedsięwzięcia będą realizowane w oparciu o pomoc w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „małe projekty”. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” były skierowane na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie jej dziedzictwa oraz budowanie więzi lokalnych i kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny” poprzez wspólną zabawę mieszkańców na imprezach plenerowych. Wszystkie zrealizowane działania będą polegały na zakupie towarów i usług związanych z operacjami, ale będą nieodpłatne dla odbiorców – mieszkańców, więc nie będą generowały przychodu. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Z treści wniosku wynika również, że w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a realizacja zadania objętego rozporządzeniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” nie była związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, tym samym towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowych operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami, Stowarzyszenie nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego (a w konsekwencji również jego zwrotu) w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji (...). W analizowanej sprawie nie zostaną spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżenie podatku należnego
IPPP3/443-782/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

odliczanie podatku naliczonego
PT8/033/51/142/TKE/13/PK-953/10/RD-127701 | Interpretacja indywidualna

odliczenia
IBPP3/4512-116/15/LŻ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/4512-94/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.