ILPP2/443-665/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania.
ILPP2/443-665/14-2/MNinterpretacja indywidualna
  1. obniżenie podatku należnego
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. odliczenia
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt.: „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pt.: „(...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 maja 2014 r. Fundacja podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013. Fundacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Fundacja w ramach otrzymanego dofinansowania zobowiązuje się do realizacji operacji pt.: „(...)”, której celem jest pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży z terenu Gminy. Cele szczegółowe: wzrost wiedzy z zakresu komunikacji, działania organizacji pozarządowych, edukacji obywatelskiej, planowania wydarzeń i akcji społecznych, wyposażenie młodych ludzi z Gminy w umiejętności animatorskie i kompetencje społeczne, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży z Gminy, wzrost identyfikacji ze swoją społecznością lokalną i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy, zapewnienie społeczności lokalnej z Gminy ciekawych wydarzeń podczas lata, wzrost spójności lokalnej i budowanie kapitału społecznego wśród mieszkańców Gminy, wzrost kompetencji kluczowych z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich młodych uczniów z Gminy, animacja działań dla społeczności lokalnych Gminy. Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczone jest na cele statutowe Fundacji i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatnik jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Fundacja na potrzeby projektu pt.: „(...)” dokonuje zakupów określonych towarów i usług ponosząc koszt naliczonego podatku od towarów i usług w celu świadczenia działań na rzecz grupy docelowej projektu (młodzież z terenu Gminy), tym samym działania wykonywane w ramach projektu nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Beneficjent nie jest zatem uprawniony do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych przez niego na potrzeby realizacji projektu.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822, z późn. zm.), do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT). W instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy zawarte jest stwierdzenie: „Jeśli Wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowanych VAT to powinna wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (Dyrektor Właściwej Izby Skarbowej) o wydanie Indywidualnej Interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanych zadań dotyczących projektu pt.: „(...)” realizowanego zgodnie z umową z 19 maja 2014 r. o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanych zadań dotyczących projektu pt.: „(...)”, realizowanego zgodnie z umową z 19 maja 2014 r. o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 powinna do kosztów kwalifikowanych zaliczyć także podatek od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że 19 maja 2014 r. Fundacja podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013. Fundacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Fundacja w ramach otrzymanego dofinansowania zobowiązuje się do realizacji operacji pt.: „(...)”, której celem jest pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży z terenu Gminy. Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczone jest na cele statutowe Fundacji i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Fundacja na potrzeby projektu dokonuje zakupów określonych towarów i usług ponosząc koszt naliczonego podatku od towarów i usług w celu świadczenia działań na rzecz grupy docelowej projektu (młodzież z terenu Gminy), tym samym działania wykonywane w ramach projektu nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Fundacja nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Fundacja nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedmiotowego projektu. W analizowanej sprawie nie są spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżenie podatku należnego
IPPP3/443-782/13-2/MKw | Interpretacja indywidualna

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/443-472/13/BM | Interpretacja indywidualna

odliczenia
ITPP3/443-595/14/BJ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.