IBPP4/4512-200/15/DT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zrealizowanym projektem przez Stowarzyszenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 28 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zrealizowanym projektem: (...)- jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. Został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług w przedmiocie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zrealizowanym projektem: (...). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

(...) jest stowarzyszeniem non-profit, czyli organizacją która w swojej działalności nie kieruje się osiąganiem zysku, lecz swoją działalność skupia na osiąganiu dobra publicznego. (...) posiada budynek, od którego opłaca wieczyste użytkowanie gruntu. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń opodatkowanych 23% podatkiem VAT (wynajem pomieszczeń pod działalność gospodarczą dla (...), wynajmie sali gimnastycznej), jak również wynajmie pomieszczeń dla mieszkańców, czyli sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Ponadto (...) prowadzi szereg nieodpłatnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (wynikających ze statutu), m.in. w badmintonie, tenisie stołowym, gimnastyce dla osób starszych, biegi uliczne.

(...) złożyło wniosek pod nazwą (...) za pośrednictwem Stowarzyszenia (...) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach działania 413 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, które to działanie jest współfinansowane ze środków EFRROW. Celem operacji jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury związanej z jakością życia mieszkańców. Cel operacji wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszaru (...). Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2014 r. do 31.03.2015 r. Wydatki poniesione na realizację zadania udokumentowane były fakturami VAT, wystawionymi na (...) i wykorzystane zostały w czynnościach niepodlegających VAT. Należy wspomnieć, że wyremontowane pomieszczenia w ramach projektu, nie mogą być wynajmowane przez okres 5 lat. Całkowita kwota wydatków realizowanego zadania to: (...) , natomiast wnioskowana kwota pomocy to: (...). Wszystkie faktury zostały przedłożone do refundacji, jednakże kwota do zwrotu nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych.

Należy wspomnieć, że (...) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. Niniejsza interpretacja jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o refundację środków, będącego w trakcie realizacji.

Ponadto w piśmie z dnia 28 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

Po upływie okresu 5 lat (...) planuje wynajem części świetlicowej wraz z zapleczem zarówno na cele opodatkowane, jak również nieopodatkowane. Pozostałe pomieszczenia w budynku są wynajmowane zarówno na cele opodatkowane (sala gimnastyczna , pomieszczenia pod działalność gospodarczą dla (...) ) jak również na cele nieopodatkowane (wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe). Efekty nakładów poniesionych w ramach projektu przez okres 5 lat nie będą służyły działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT z realizacji zadania pn.: (...)...

Zdaniem Wnioskodawcy, (...) nie ma możliwości odliczenia i uzyskania zwrotu podatku VAT.

Wydatki, jakie (...) poniosło w ramach projektu, były wydatkami poniesionymi na remont środka trwałego (ulepszenie i modernizacja pomieszczeń). Warunkiem niniejszego projektu jest, aby przez okres 5 lat nie wynajmować remontowanych pomieszczeń, a więc (...) jako podatnikowi nie przysługuje prawo do wykonywania czynności opodatkowanych i wobec powyższego przez okres 5 lat nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z tymi nakładami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zrealizował projekt pn. (...).

W przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest z założeniem, że przez pierwsze 5 lat ponoszone nakłady inwestycyjne będą służyć prowadzeniu działalności niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej od podatku. Jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wówczas podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Wnioskodawca w związku z zamiarem wykorzystania wyremontowanych pomieszczeń do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i zwolnionych od podatku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej słusznie zadecydował, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą inwestycją.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu.

W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu pn. (...). w konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku, w trybie art. 87 ust.1 ustawy.

Ponadto w związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że po upływie okresu 5 lat planuje wynajem części świetlicowej wraz z zapleczem zarówno na cele opodatkowane, jak również nieopodatkowane.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku zmiany sposobu wykorzystania budynku, należy mieć na względzie uregulowania zawarte w art. 91 ust. 7 ustawy w myśl którego w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl natomiast art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Jak wynika z regulacji ust. 1 i 2 art. 90 w sytuacji gdy dane nabycia, które generują podatek naliczony, wiążą się zarówno z czynnościami w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z poszczególnymi czynnościami, a gdy jest to niemożliwe, do sporządzenia proporcji zgodnie z którą będzie odliczał podatek VAT.

Jeśli zatem po upływie 5-letniego okresu Wnioskodawca zmieni przeznaczenie odnowionych w ramach ww. projektu pomieszczeń z działalności niepodlegającej lub zwolnionej z podatku VAT na podlegającej opodatkowaniu przynajmniej w pewnym zakresie to po tym okresie będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT proporcjonalnie do zakresu jak i okresu wykorzystywania tych pomieszczeń do działalności opodatkowanej.

Podsumowując, w pięcioletnim okresie, w trakcie którego Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał wyremontowanej i zmodernizowanych pomieszczeń do działalności opodatkowanej, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia ani zwrotu naliczonego podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami w ramach realizacji ww. projektu. Prawo takie Wnioskodawca uzyska - w zakresie odpowiadającym wykorzystania wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń do działalności opodatkowanej - dopiero po tym okresie jeśli pomieszczenia te będą, chociaż w części, wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.