IBPP3/4512-668/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji projektu polegającego na termomodernizacji budynków wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego
IBPP3/4512-668/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. modernizacja
 3. odliczenia
 4. projekt
 5. szpital
 6. zakład opieki zdrowotnej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) oraz pismem z 5 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji projektu „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-668/15/BJ oraz pismem z 5 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Szpital M. w dniu 21 sierpnia 2014 roku podpisał umowę z Ministrem Środowiska w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W. na realizację projektu „...” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 zwanego dalej „projektem”. Statutowym celem Szpitala M. jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki, leczenia, fizykoterapii, rehabilitacji i pielęgnacji w trybie hospitalizacji i ambulatoryjnym. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Zidentyfikowanym problemem kluczowym jest duża utrata energii generowana przez budynki Szpitala M.

Wśród problemów kluczowych należy zaliczyć:

 • niezadowalający stan instalacji ogrzewania, zły stan techniczny instalacji stalowej;
 • zły stan instalacji przygotowania ciepłej wody, zły stan przewodów stalowych oraz izolacji;
 • wyeksploatowany stan instalacji oświetlenia wbudowanego, liczne uszkodzenia opraw;
 • niezadowalający stan docieplenia budynków: przegrody zewnętrzne mają niezadawalające współczynniki przenikania ciepła;
 • stolarka okienna i drzwiowa w części budynków o znacznym stopniu zużycia i w złym stanie technicznym;
 • stropodachy wykazują się niezadawalającymi współczynnikami przenikania ciepła.

Realizacja niniejszego projektu zawiera w sobie rozwiązania, które przyczynią się do zniwelowania wyżej wymienionych problemów:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych (segmenty budynku A, B, C, D i E),
 • ocieplenie stropodachów (seg. A, C i E),
 • stropu nad ostatnią kondygnacją (seg. D),
 • ocieplenie stropów zewnętrznych (seg. C i łączniki),
 • ocieplenie ścian piwnic przy gruncie,
 • wymiana starych okien drewnianych i aluminiowych,
 • zastąpienie przeszkleń łączników oknami tradycyjnymi z częściowym zamurowaniem otworów po przeszkleniach wraz z ich ociepleniem,
 • wymiana starych drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja systemu grzewczego polegająca na montażu nowej wymiennikowni, wymianie starych rurociągów na nowe z izolacją, montażu armatury, wymianie grzejników członowych i Faviera na nowe, montażu zaworów termostatycznych,
 • wymiana świetlówek liniowych na odpowiednik energooszczędny, wymiana żarówek na energooszczędne świetlówki kompaktowe oraz żarówki halogenowe, wymiana najbardziej zużytych opraw oświetleniowych na nowe oprawy ze statecznikami elektronicznymi,
 • montaż układu kolektorów słonecznych oraz wymiana starych rurociągów rozprowadzających na nowe z izolacją i niezbędną armaturą.

Projekt zawiera sprawdzone, powszechnie stosowane rozwiązania, dzięki czemu nie istnieją zagrożenia nie spełnienia założonego efektu ekologicznego. Zakres geograficzny przedsięwzięcia ma charakter lokalny i dotyczy Miasta. W wyniku realizacji projektu będzie możliwe ograniczenie emisji C02 oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty projektu to: zwiększenie liczby termomodernizowanych obiektów użyteczności publicznej – 6 szt., zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn i urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych –1 szt.

Wynikami projektu są: ocieplenie przegród budynku, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej, modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oszkleń, modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.), instalacje kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.

Termomodernizowane budynki: A, B, C, D, E, F i dwa łączniki. W budynkach tych prowadzona jest działalność medyczna (sprzedaż usług medycznych dla NFZ oraz komercyjna – Zakłady pracy, inne ZOZ–y, pacjenci indywidualni, kserokopia dokumentacji medycznej), działalność pozamedyczna (dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa powierzchni, przychody z tytułu prowadzenia stażystów i rezydentów, przychody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne od pracowników, sporadycznie przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych).

Szpital jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W budynkach, w których jest prowadzona realizacja projektu jest wykonywana działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jak i zwolniona z tego podatku. Wskaźnik sprzedaży opodatkowanej w strukturze sprzedaży ogółem za rok 2014 wynosi 1,73%, w związku z tym Szpital przyjmuje, iż wskaźnik ten wynosi „0” i nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego przy działalności mieszanej, gdzie nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Całkowite koszty projektu wynoszą 5.693.125 zł (5.658.193 dotyczy działania termomodernizacyjnego, 34.932 dotyczy informacji i promocji), w tym koszty kwalifikowalne stanowią 5.124.235 zł, kwota dotacji stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 4.099.388 zł, koszty niekwalifikowalne stanowią kwotę 568.890 zł (dotyczą tylko działania termomodernizacyjnego i stanowią 10,05427% kosztów całkowitych tego działania). Zgodnie z założeniami projektu koszty kwalifikowalne w zakresie termomodernizacji zostały pomniejszone o przychody z tytułu świadczenia usług komercyjnych zarówno medycznych jak i niemedycznych – czyli wszystkie przychody spoza NFZ) co oznacza iż koszty kwalifikowalne w zakresie termomodernizacji dotyczą tylko i wyłącznie działalności zwolnionej z VAT (89,94573% wartości całkowitych kosztów działania brutto w zakresie termomodernizacji). Koszty całkowite projektu informacji i promocji stanowią w całości koszty kwalifikowalne.

W piśmie z 15 września 2015 r. oraz w piśmie z 5 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w zakresie zadania „termomodernizacji” każdy wydatek (faktura) dzielona jest w przyjętym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na % kosztów związanych ze sprzedażą zwolnioną i % kosztów związanych ze sprzedażą mieszaną. W związku z tym Wnioskodawca ma możliwość w przyjętym % przyporządkować część faktury do czynności zwolnionych z VAT, pozostały % stanowią część której Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkować do czynności opodatkowanych lub zwolnionych. Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją zadania „informacji i promocji” nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż dotyczą promowania dotacji (udzielenia dotacji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w piśmie z 15 września 2015 r.):

Czy Szpital ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji projektu w zakresie zadań termomodernizacyjnych oraz w zakresie informacji i promocji...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 5 października 2015 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy Szpital w zakresie termomodernizacji nie ma możliwości odliczenia VAT w zakresie przyjętego % kosztów odpowiadających czynnościom zwolnionym z VAT. Jeżeli chodzi o pozostały % kosztów w zakresie termomodernizacji – Wnioskodawca ma prawo uznać, iż proporcja udziału sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2–8 ustawy wynosi „0” i nie będzie korzystał z prawa odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją zadania „informacji i promocji, ponieważ koszty związane z Informacją i Promocją dotyczą promowania dotacji (udzielenia dotacji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1a, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Podsumowując, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz w sytuacji, gdy towary i usług nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisami art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli jednak nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Z uwagi na brzmienie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Ponadto, w myśl art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37–41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 9 ustawy, przepis art. 90 ust. 8, stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Według art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Zasada proporcjonalnego odliczania podatku ma zastosowanie w sytuacji gdy dokonane zakupy nie da się jednoznacznie przypisać do konkretnego rodzaju sprzedaży.

Dopiero bowiem w przypadku, gdy w odniesieniu do poniesionych wydatków nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik winien zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny jednoznacznie wskazał, że „ma możliwość w przyjętym % przyporządkować część faktury do czynności zwolnionych, pozostały % stanowią część której Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkować do czynności opodatkowanych lub zwolnionych”. Natomiast „zakupy towarów i usług w związku z realizacją zadania „informacji i promocji” nie mają związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych gdyż dotyczą promowania dotacji (udzielonej dotacji)”.

Odnosząc powyższe wskazania Wnioskodawcy do treści powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami zwolnionymi oraz realizacją zadania „informacji i promocji”, bowiem w takim przypadku nie zostaje spełniona podstawowa przesłana pozytywna warunkująca prawo do dokonania takiego odliczenia określona w art. 86 ust. 1 ustawy tj. związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Przechodząc natomiast do możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi działalności mieszanej – opodatkowanej i zwolnionej – których Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania do czynności opodatkowanych lub zwolnionych, wskazać należy że zastosowanie znajdą regulacje prawne art. 90 ustawy.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego zgodnie z którym udział rocznego obrotu Wnioskodawcy z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaż opodatkowana), w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaż opodatkowana), oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (sprzedaż zwolniona) nie przekroczy 2% (Wnioskodawca wyraźnie wskazał że wskaźnik sprzedaży opodatkowanej w strukturze sprzedaży ogółem za rok 2014 wynosi 1,73%), należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo uznać, w myśl art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że proporcja ta wynosi 0%.

W konsekwencji powyższego w sytuacji gdy Wnioskodawca skorzystał z przysługującego mu uprawnienia określonego przez ustawodawcę w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT i uznał, że proporcja ta wynosi 0%, to faktycznie oznacza to, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków Szpitala M. związanych z działalnością mieszaną tj. opodatkowaną i zwolnioną.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, które będą wykorzystywane zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych jak i zwolnionych.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.