IBPP3/4512-48/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Brak mozliwosci odliczenia w calosci lub czesci podatku VAT w zwiazku z realizacja projektu polegajacego na budowie sali gimnastycznej
IBPP3/4512-48/16/BJinterpretacja indywidualna
  1. budowa
  2. inwestycje
  3. modernizacja
  4. odliczenia
  5. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz ? 2 i ? 6 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzialajacy w imieniu Ministra Finansow, stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 stycznia 2016 r. (data zlozenia 25 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku mozliwosci odliczenia w calosci lub czesci podatku VAT w zwiazku z realizacja projektu pn. ?...? ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wplynal ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie braku mozliwosci odliczenia w calosci lub czesci podatku VAT w zwiazku z realizacja projektu pn. ?...?.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny:

Gmina W. wystapila do Urzedu Marszalkowskiego z wnioskiem pn. ?...? o dofinansowanie realizacji projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007?2013.

W ramach projektu wybudowano pelnowymiarowa sale gimnastyczna przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Z. Sala jest jednoprzestrzenna, z czescia otwarta ? boisko oraz zespolem szatniowo ? sanitarnym, salami pomocniczymi oraz antresola dla widzow. Posiada wymiary 28,11m x 23,20m. Powierzchnia uzytkowa wynosi 827,72m2 kubatura 5.289,77m3.

Wybudowany obiekt pozwala na prowadzenie zajec z wychowania fizycznego z 44 uczniami jednoczesnie oraz przebywanie 77 osob na widowni. Parkiet 12m x 24m umozliwia rozgrywanie meczow pilki koszykowej, siatkowej, recznej oraz noznej. Pozwala to na podnoszenie jakosci ksztalcenia dzieci i mlodziezy w placowce dydaktycznej w Z., a takze zwieksza dostepnosc uczniow do atrakcyjnej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej.

Wszystkie elementy projektu sa udostepniane calkowicie nieodplatnie i nie sa z tego tytulu pobierane zadne oplaty. Wszystkie towary i uslugi nabywane na potrzeby realizacji projektu sa udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawce i nie maja zadnego zwiazku z wykonywaniem czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawce.

Inwestorem dla przedsiewziecia jest Gmina W., ktora takze jest wlascicielem majatku, ktory powstal w wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia. W imieniu Gminy powstalym majatkiem zarzadza Wojt Gminy W. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspolnoty samorzadowej. W przypadku tego przedsiewziecia Gmina realizuje zadanie, ktorego efektem jest zaspokajanie tego typu potrzeb w zakresie rozwijania infrastruktury sportowej i edukacyjnej. Powstala infrastruktura jest udostepniana spolecznosci nieodplatnie i nie bedzie generowala dochodow dla Gminy.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie:

Czy Gmina W. w odniesieniu do projektu pn. ?...? dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma mozliwosc odliczenia w calosci lub czesci podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W zwiazku z realizacja projektu ?...? dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wnioskodawca sadzi, iz realizujac powyzszy projekt, nie mozna uzyskac odliczenia w calosci lub w czesci podatku VAT gdyz w trakcie realizacji przedsiewziecia jak rowniez po jego zakonczeniu nie byly podejmowane zadne czynnosci podlegajace opodatkowaniu. Wszystkie towary i uslugi nabywane na potrzeby realizacji projektu sa udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawce i nie maja zadnego zwiazku z wykonywaniem czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawce.

Natomiast prawo obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wylacznie podatnikom podatku od towarow i uslug, w sytuacji gdy towary i uslugi, z ktorych nabyciem podatek zostal naliczony sa wykorzystywane do wykonania czynnosci opodatkowanych. Realizacja projektu wynika z zadan wlasnych gminy w oparciu o art. 7 ustawy o samorzadzie gminnym. Gmina jak i Urzad Gminy nie wykorzysta projektu na cele dzialalnosci opodatkowanej podatkiem od towarow i uslug.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistnialego stanu faktycznego jest prawidlowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, w zakresie w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w brzmieniu obowiazujacym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku okreslonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytulu nabycia towarow i uslug.

Natomiast w mysl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w brzmieniu obowiazujacym od 1 stycznia 2014 r., kwote podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikajacych z faktur otrzymanych przez podatnika z tytulu nabycia towarow i uslug.

Jak wynika z powyzszego przepisu prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przysluguje wylacznie podatnikom podatku od towarow i uslug, w sytuacji gdy towary i uslugi, z ktorych nabyciem wiaze sie podatek naliczony, sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mogl obnizyc kwote podatku naleznego o kwote podatku naliczonego wynikajacego z dokonanych inwestycji, inwestycje te musza byc zwiazane z wykonywaniem czynnosci opodatkowanych, przy czym zwiazek ten winien miec charakter bezsporny.

Przedstawiona wyzej zasada wyklucza mozliwosc dokonania odliczenia podatku naliczonego zwiazanego z towarami i uslugami, ktore nie sa wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnosci zwolnionych od podatku oraz niepodlegajacych temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzialalnosci.

Pod pojeciem dzialalnosci gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 w brzmieniu obowiazujacym do dnia 31 marca 2013 r., nalezy rozumiec wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody, rowniez wowczas, gdy czynnosc zostala wykonana jednorazowo w okolicznosciach wskazujacych na zamiar wykonywania czynnosci w sposob czestotliwy. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje rowniez czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

Wskazac nalezy ze z dniem 1 kwietnia 2013 r. na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) ust. 2 art. 15 otrzymal brzmienie ?dzialalnosc gospodarcza, obejmuje wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje rowniez czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych?.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje sie za podatnika organow wladzy publicznej oraz urzedow obslugujacych te organy w zakresie realizowanych zadan nalozonych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji ktorych zostaly one powolane, z wylaczeniem czynnosci wykonywanych na podstawie zawartych umow cywilnoprawnych.

Z powolanych wyzej przepisow wynika, ze jednostki samorzadu terytorialnego sa podatnikami podatku od towarow i uslug jedynie w zakresie wszelkich czynnosci, ktore maja charakter cywilnoprawny, tzn. sa przez nie realizowane na podstawie umow cywilnoprawnych. Beda to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzedy) czynnosci w sferze ich aktywnosci cywilnoprawnej, np. czynnosci sprzedazy, zamiany (nieruchomosci i ruchomosci), wynajmu, dzierzawy itd., umow prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynnosci maja charakter dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Gmina, w swietle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu dzialania gminy naleza wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow. Do zadan wlasnych gminy nalezy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty.

W szczegolnosci zadania wlasne obejmuja zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzadzen sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorzadzie gminnym).

Rozpatrujac prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o podatek naliczony, nalezy miec na uwadze, ze system odliczenia ma na celu calkowite uwolnienie przedsiebiorcy od ciezaru VAT zaplaconego lub podlegajacego zaplacie w ramach prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynnosci bedacych poza zakresem dzialalnosci gospodarczej. Oznacza to, ze podatnik nie moze domagac sie prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie placac podatku naleznego.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, nalezy stwierdzic, ze Gmina nabywajac towary i uslugi w celu realizacji opisanego we wniosku przedsiewziecia, nie nabywala ich do dzialalnosci gospodarczej i tym samym nie dzialala w charakterze podatnika VAT. Wnioskodawca jednoznacznie wskazal, ze wszystkie elementy projektu sa udostepniane calkowicie nieodplatnie i nie sa z tego tytulu pobierane zadne oplaty. Wszystkie towary i uslugi nabywane na potrzeby realizacji projektu sa udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawce i nie maja zadnego zwiazku z wykonywaniem czynnosci opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawce. Powstala infrastruktura jest udostepniana spolecznosci nieodplatnie i nie bedzie generowala dochodow dla Gminy.

Zatem Wnioskodawca w swietle art. 86 ust. 1 ustawy nie ma mozliwosci odliczenia w calosci lub w czesci podatku VAT w zwiazku z realizacja projektu pn. ?...?.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci waznosc w przypadku zmiany ktoregokolwiek z elementow przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszynskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biala.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.