IBPP3/4512-251/15/LŻ | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IBPP3/4512-251/15/LŻinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenia
 3. partycypacja
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „....”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu 3 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-251/15/LŻ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Gmina) złożył w 2014 r. wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dla projektu o nazwie „....”.

Wartość projektu – 448.245,92 zł

 • środki własne – 307.645,92 zł
 • dotacja – 140.600,00 zł

Projekt realizowała będzie Gmina. Termin realizacji do 30 października 2015 r.

Projekt polega na przebudowie ulicy L.... będącą drogą gminną. Zakres prac obejmuje stabilizację gruntu, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz poboczy i odwodnienia drogi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszych. Gmina jest podatnikiem podatku VAT i posiada swój NIP. Faktury za realizację zadania będą wystawiane na Gminę. Właścicielem drogi jest Gmina.

Zadanie to miało być realizowane w roku 2014, jednakże ze względu na pozwolenie Spółce ....., z siedzibą w .....na korzystanie (m.in. ul. L... w P....) z drogi gminnej w celu przejazdu pojazdów ciężkich w ramach dojazdu do odwiertu K.... w celu realizacji prac geologicznych na koncesji „....” zadanie to będzie realizowane w roku 2015. Spółka ...., wpłaciła na rachunek gminy kwotę 50.000 zł w dniu 6 października 2014 r. oraz kwotę 140.560 zł w dniu 22 stycznia 2015 r. od których został odprowadzony podatek VAT odpowiednio: 9.349,59 w dniu 23 stycznia 2015 r. i 26.283,58 zł w dniu 24 lutego 2015 r. zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPP3/443-1298/14/AZ z 28 stycznia 2015 r.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składa deklaracje VAT-7.

Zadanie pn. „....” będzie realizowane z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w bieżącym roku.

Na podstawie art. 19 ust l pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115) „Organ administracji rządowej lub JST do którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, ochrony dróg, jest zarządcą drogi (gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta)”, w ramach wykonywania zadań własnych gminy – zgodnie z art. 7 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmujące sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” – Wnioskodawca będzie realizował ww. zadanie.

Ulica L.... w P..... test drogą gminną publiczną, ogólnodostępną i nieodpłatną dla wszystkich uczestników ruchu.

Wnioskodawca zawarł umowę ze Spółką .... Przedmiotem umowy była zgoda na korzystanie z dróg (ul. P.... i ul. L.... w P......) w celu realizacji koncesji.

Wnioskodawca zobowiązał się do nie wprowadzania ograniczeń dotyczących używania dróg (ul. P.... oraz ul. L......) oraz ich zamykania w trakcie wykonywania prac przez Spółkę.

Natomiast Spółka zobowiązała się:

 1. zwrócić utraconą dotację z Urzędu Marszałkowskiego:
 2. partycypować w kosztach przebudowy ul. L.... w P..... w zamian za uszkodzenia podbudowy i nawierzchni na ul. L.... w P......;

Spółka zobowiązała się partycypować w kosztach realizacji inwestycji z uwagi na fakt uszkodzenia podbudowy oraz nawierzchni drogi ul. L... w P.....; jak również korzyści z wyrażenia zgody na przejazd samochodów o większym tonażu.

Spółka ...... na rachunek Wnioskodawcy wpłaciła:

 • 6 października 2014 r. kwotę 50.000,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ul. L..... zgodnie z § 4 ust. 3 umowy
 • 22 stycznia 2015 r. kwotę 140.560.00 zł. z tytułu zwrotu utraconej dotacji – zgodnie z § 4 ust. 4 umowy.

Wnioskodawca każdą z ww. wpłat udokumentował fakturą VAT, a ujęty w nich podatek należny został odprowadzony odpowiednio w kwocie: 9.349,59 zł. i 26.283,58 zł.

Potrzeba przebudowy przedmiotowej drogi nie była uwarunkowana potrzebami Spółki.

Partycypacja w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „....” wynika z zawartej w dniu 29 sierpnia 2014 r. umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką ......

Dokonane na rzecz Gminy wpłaty są elementem następstwa wyświadczonych usług w związku z zawartą umową i zgodne z interpretacją indywidualną nr IBPP3/443-1298/14/AZ wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 28 stycznia 2015 r.

Partycypacja w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „....” wynika z zawartej w dniu 29 sierpnia 2014 r. umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką .......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego realizując zadanie pn. „......”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie podatnika, w przedmiotowej sprawie podatek VAT naliczony podatnik może odliczyć w wysokości odprowadzonego podatku należnego tj. do kwoty 35.633,17 zł.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl przytoczonych przepisów warunkiem do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, co zostało przedstawione powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

O publicznym charakterze działania gminy przesądza to, że wykonywanie zadań publicznych odbywa się na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i że przez te działania zaspokajane są zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej.

Jako, że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawarty jest w art. 5 ustawy W myśl ust. 1 pkt 1 art. 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści regulacji prawnych przytoczonych na wstępie wynika, że o prawie do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowanymi inwestycjami, decyduje sposób wykorzystania powstałego w wyniku realizacji inwestycji mienia, tj. wykorzystanie go do czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub do czynności nieopodatkowanych.

Rozpatrując prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych w ramach realizacji ww. projektu należy zauważyć, że co do zasady budowa dróg publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, jest realizacją celu publicznego na poziomie samorządowym, a więc jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty nie stanowi czynności związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Należy zatem uznać, że Gmina, nabywając towary i usługi celem budowy dróg publicznych, nie będzie nabywać ich do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.

Jednakże jak wskazano powyżej, w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego wykonuje czynności na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której dokonane zakupy w ramach realizacji projektu są związane z czynnościami realizowanymi przez Gminę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, w której Spółka zobowiązała się partycypować w kosztach realizacji inwestycji z uwagi na fakt uszkodzenia podbudowy oraz nawierzchni drogi, jak również korzyści z wyrażenia zgody na przejazd samochodów o większym tonażu. Partycypacja w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „....” wynika z zawartej w dniu 29 sierpnia 2014 r. umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką ...... Dokonane na rzecz Gminy wpłaty są elementem następstwa wyświadczonych usług w związku z zawartą umową. Wnioskodawca każdą z wpłat udokumentował fakturą VAT, a ujęty w nich podatek należny został odprowadzony.

Gmina z tytułu opisanych czynności niewątpliwie działa w charakterze podatnika zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż czynności tych dokonuje w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej, co oznacza, że nie może korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 tej ustawy.

Zatem, wystawienie przez Gminę faktur z wykazaniem podatku należnego, jest konsekwencją wyświadczenia usługi na rzecz Spółki w zamian za otrzymane od spółki wynagrodzenie. Podsumowując, zakupione przez Gminę towary i usługi w ramach realizacji projektu zostaną wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych świadczonych przez Gminę na rzecz Spółki.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że wyczerpuje on znamiona unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest związek dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych na rzecz Spółki, jak również fakt, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „....” w zakresie w jakim dokonane zakupy mają związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości przyjętej przez Gminę kwoty podatku naliczonego, podlegającej odliczeniu, bowiem to na Gminie ciąży obowiązek ustalenia prawidłowej kwoty podatku, a ponadto rolą organu jest wyłącznie interpretacja przepisów prawa podatkowego, a nie badanie poprawności dokonanych wyliczeń. Jednocześnie zauważyć należy, że oceny, czy wysokość kwoty podatku naliczonego do odliczenia, jest prawidłowa – może dokonać jedynie organ podatkowy pierwszej instancji, który w toku prowadzonego postępowania posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami – wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV Ordynacji podatkowej. Może więc dokonywać ustaleń w kontekście miarodajności, rzetelności i ewentualnej sprzeczności podanych faktów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.