IBPP3/4512-199/15/MN | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
IBPP3/4512-199/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) uzupełniony pismem z 11 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatek VAT od towarów i usług nabywanych w ramach refundacji od projektu wdrażającego infrastrukturę Smart Grid – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatek VAT od towarów i usług nabywanych w ramach refundacji od projektu wdrażającego infrastrukturę Smart Grid. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 maja 2015 r. (data wpływu 13 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 maja 2015 r. znak: IBPP3/4512-199/15/MN.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 11 maja 2015 r.):

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) jest podmiotem na ukierunkowanym na promocję, wdrażanie i upowszechnianie w Polsce celów polityki energetycznej Unii Europejskiej wyrażającej się w postaci Pakietu 3x20. Stowarzyszenie wspiera rozwój energetyki z poszanowaniem przyrody i wykorzystaniem infrastruktury Smart Grid. Działalność oparta jest o projekty finansowane w ramach programów (samorządowych, unijnych).

Wnioskodawca był w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu z wykorzystaniem infrastruktury Smart Grid. Instytucja wdrażająca (Urząd

Marszałkowski) wymaga interpretacji w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabywanych w ramach realizacji projektu. Realizując projekt Wnioskodawca nie odzyskiwał uiszczonego podatku VAT od zakupionych towarów i usług, gdyż korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT–7.

Projekt realizowany był i zakupy dokonywane były od maja 2012 roku do września 2014 roku. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie dokonywało zakupów takich jak: wynajem pomieszczeń, usługi cateringowe, zakup materiałów poligraficznych na konwersatoria i seminaria, zakup urządzeń medialnych. Wszystkie zakupy były dokumentowane fakturami w których jako nabywca wskazywany jest Wnioskodawca. W ramach projektu organizowane były dwa cykle comiesięcznych spotkań: konwersatoria przeznaczone dla członków stowarzyszenia oraz seminaria przeznaczone dla podmiotów i osób niezrzeszonych. Efektem tych działań było przekazywanie osobom fizycznym wiedzy na temat energetyki prosumenckiej. Udział we wszystkich spotkaniach był nieodpłatny co oznacza, że Wnioskodawca nie wykonywał czynność opodatkowanych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że towary i usługi, które Wnioskodawca nabył w ramach projektu opisanego we wniosku nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie mogło odliczyć uiszczony podatek VAT od towarów i usług nabywanych w ramach refundacji od projektu wdrażającego infrastrukturę Smart Grid...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma podstaw do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych przez Stowarzyszenie. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie ustawy o VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, nie składa również deklaracji VAT–7, a tylko płatnicy VAT mogą odliczyć podatek VAT naliczony od podatku VAT należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

–z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – od dnia 1 stycznia 2014 r. – otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi”.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 40 lit. d) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca był w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu z wykorzystaniem infrastruktury Smart Grid. Wnioskodawca korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT–7. Projekt realizowany był i zakupy dokonywane były od maja 2012 roku do września 2014 roku. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie dokonywało zakupów takich jak: wynajem pomieszczeń, usługi cateringowe, zakup materiałów poligraficznych na konwersatoria i seminaria, zakup urządzeń medialnych. Wszystkie zakupy były dokumentowane fakturami w których jako nabywca wskazywany jest Wnioskodawca. W ramach projektu organizowane były dwa cykle comiesięcznych spotkań: konwersatoria przeznaczone dla członków stowarzyszenia oraz seminaria przeznaczone dla podmiotów i osób niezrzeszonych. Efektem tych działań było przekazywanie osobom fizycznym wiedzy na temat energetyki prosumenckiej. Udział we wszystkich spotkaniach był nieodpłatny co oznacza, że wnioskodawca nie wykonywał czynność opodatkowanych. Towary i usługi, które Wnioskodawca nabył w ramach projektu opisanego we wniosku nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu wdrażającego infrastrukturę Smart Grid. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-199/15/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.