IBPP3/443-846/14/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu
IBPP3/443-846/14/MNinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupionych towarów i usług w ramach projektu realizowanego w zakresie programu wdrażanego przez Komisję Europejską „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupionych towarów i usług w ramach projektu realizowanego w zakresie programu wdrażanego przez Komisję Europejską „xxx”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów, podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach działalności gospodarczej wykonuję czynności opodatkowane podatkiem VAT. Głównym przedmiotem działalności są usługi szkoleniowe i informatyczne.

W ramach prowadzonej działalności firma realizuje również projekty w ramach programu wdrażanego przez Komisję Europejską „xxx” (program reguluje Decyzja nr (...) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.). Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007–2013. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie przez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. W skład programu wchodzą między innymi programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig. Źródłem finansowania projektów w ramach ww. programu są środki bezpośrednio pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Komisja Europejska) do 75,00% wartości projektu, pozostałą część każdy partner pokrywa z własnych źródeł. Projekty mają charakter międzynarodowy, instytucją rozliczającą dany projekt i przekazującą środki jest Komisja Europejska, która czyni to bezpośrednio lub za pośrednictwem państwa, z którego pochodzi koordynator. W Polsce instytucją taką jest Fundacja R.

Budżety projektów obejmują różne kategorie, między innymi koszty podwykonawstwa lub koszty inne (np. wynajem sprzętu, sali, opracowanie i wydruk ulotek i inne) związane z realizacją projektu, opłacane najczęściej na podstawie faktur VAT. Niestety, dokumentacja programu nie określa czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym projektu. Podatek VAT jest kosztem uprawnionym w projekcie tylko wtedy, jeśli Wnioskodawca jest w stanie wykazać, że nie może go odzyskać. Dlatego proszę o stanowisko w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT (naliczony) z tytułu zakupów związanych z projektem.

Obecnie, w ramach przyznanego budżetu na realizację projektu firma kwalifikuje wydatki w wartości brutto gdyż otrzymane środki na realizacje projektu (dotacja) nie mają wpływu bezpośrednio na cenę dostarczanych towarów i świadczonych usług. Projekty nie generują przychodów, a ich rezultaty i produkty są udostępniane bezpłatnie (umieszczane na stronie internetowej, dystrybuowane w formie publikacji, płyt itp.). Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą czynnościom opodatkowanym, a wydatki finansowane w ramach projektu nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją ww. projektów podlega odliczeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony VAT z tytułu zakupów związanych z realizacją projektów w ramach programu „xxx” nie podlega odliczeniu. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. cyt. „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, że cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy w sposób precyzyjny wskazuje, że dokonane przez podatnika podatku VAT zakupy muszą być wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje, ponieważ (jak wskazał Wnioskodawca) nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektów, nie służą czynnościom opodatkowanym.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, który w omawianej sprawie nie występuje. Skoro bowiem – jak jednoznacznie wskazał Wnioskodawca – zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą czynnościom opodatkowanym, to Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w cenie towarów i usług nabywanych w związku z jego realizacją.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo organ podatkowy pragnie zauważyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji opisanego programu nie służą czynnościom opodatkowanym (tj. generującym podatek należny dla Wnioskodawcy).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenia
IBPP3/443-800/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-562/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.