IBPP3/443-1477/14/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) oraz pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem 5 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) oraz pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) będącymi odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1477/14/LŻ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Ludowy Klub) złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. W wyniku czego Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą „...”.

W ramach operacji w grudniu 2014 r. zostały zorganizowane nieodpłatne i ogólnodostępne wydarzenia: impreza o charakterze sportowym, których celem było promowanie zdrowego trybu

życia oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej przez promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Była to impreza ogólnodostępna, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w niej uczestniczyć), bezpłatna i nie przyniosła dochodu.

Impreza miała charakter sportowy – odbył się mecz drużyny seniorów LKS z zaproszoną drużyną z sąsiedniej miejscowości, mecz drużyny juniorów LKS z zaproszoną drużyną oraz mecz old boy z drużyną z sąsiedniej miejscowości. W ramach realizacji operacji przygotowano plac pod imprezę oraz wybudowano altanę wraz z zadaszeniem, altana wykorzystywana jest nieodpłatnie przez społeczność lokalną, nie przynosi dochodu Wnioskodawcy. W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT oraz rachunki w ramach zawartych umów z wykonawcami.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne w ramach wszystkich zadań.

Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt był realizowany w okresie od maja 2014 r. do końca grudnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak wynika z powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował zadanie „...”. W ramach operacji w grudniu 2014 r. zostały zorganizowane nieodpłatne i ogólnodostępne wydarzenia: impreza o charakterze sportowym, których celem było promowanie zdrowego trybu życia oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Była to impreza ogólnodostępna, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w niej uczestniczyć), bezpłatna i nie przyniosła dochodu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak już nadmieniono wyżej, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek realizowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego, należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektu zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, jak również fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „...

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.