IBPP2/4512-706/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
IBPP2/4512-706/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. stowarzyszenia
  4. zwrot
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą „ ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą „ ...

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Lokalna Grupa Działania działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. W sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez europejskiego fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a także na podstawie własnego statutu. Stowarzyszenie jest partnerstwem trój sektorowym składającym się z przedstawicieli sektora: gospodarczego, publicznego i społecznego. Lokalna Grupa Działania jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie trzy LGD z terenu powiatu tj. Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania T oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania między D i G, podpisały wspólnie umowę partnerską, która dotyczyła wspólnej realizacji projektu współpracy pn. „ ...”. W dniu 31 grudnia 2013 r. Przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania między D i G jako koordynującej LGD projekt współpracy został złożony wniosek o przyznanie pomocy do urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego w ramach działania 4.21 wdrażanie projektów współpracy w ramach osi 4 działania leader programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Niniejszy projekt zakłada wspólną realizację projektu przez trzy wspomniane lokalne grupy działania. Celem głównym projektu jest udokumentowanie i udostępnienie wiedzy oraz prezentacja różnorodnych, wzajemnie przenikających się w obszarach trzech sąsiadujących LGD walorów ziemi. Celem szczegółowym jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych i podniesienie wiedzy o atrakcyjności ziemi wpisującej się w obszar trzech sąsiadujących LGD poprzez wydanie albumu i organizację targów „ ...” każdy partner projektu (trzy LGD) poniosły różne koszty związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych i tak Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna była za pokrycie kosztów: wydruku książki, wynajmu sali pod organizację targów, zakupu banneru promocyjnego na targi, gadżetów promocyjnych, ogłoszeń w prasie zapraszających na targi oraz obsługę imprezy - targów smaków ziemi. Zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zarówno po stronie LGD jak też partnerów projektu nie wiązało się dla lokalnej grupy działania z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Gadżety promocyjne (balony, fartuchy, kapelusze) zostały bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas targów ziemi, które odbyły się 20 czerwca 2015 r. Zorganizowane targi smaków były imprezą ogólnodostępną i bezpłatną dla uczestników, nie były pobierane opłaty za wstęp. Na targach zaprezentowali się m.in. twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne wystawiając stoiska regionalne, które dotyczyły głównie kulinariów i różnego rodzaju rękodzieła. Wydana publikacja - album zostanie również bezpłatnie rozdany wśród mieszkańców i instytucji z całego powiatu, w którym zaprezentowane zostały szeroko rozumiane smaki ziemi. Interpretacja indywidualna stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność rozliczającego koszty poniesione w ramach realizacji projektu współpracy. Pragniemy również dodać, iż Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadań w ramach działania 4.21 wdrażanie projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W piśmie z 4 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że:

  1. Na fakturach, które dokumentują realizacje projektu współpracy pn. „ ...” Lokalna Grupa Działania widnieje jako nabywca towarów i usług.
  2. Projekt współpracy pn. „ ...” realizowany był w okresie 31 grudnia 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.
  3. Towary i usługi nabyte w związku ze zrealizowanym projektem współpracy nie służyły, nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Lokalna Grupa Działania ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą „ ...”...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu współpracy pod nazwą „ ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nie składa deklaracji VAT-7. W okresie 30 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. realizowało projekt pod nazwą pn. „ ...”. Lokalna grupa działania jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem głównym projektu jest udokumentowanie i udostępnienie wiedzy oraz prezentacja różnorodnych, wzajemnie przenikających się w obszarach trzech sąsiadujących LGD walorów ziemi. Celem szczegółowym jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych i podniesienie wiedzy o atrakcyjności ziemi wpisującej się w obszar trzech sąsiadujących LGD poprzez wydanie albumu i organizację targów „ ...” każdy partner projektu (trzy LGD) poniosły różne koszty związane z realizacją poszczególnych zadań projektowych i tak Lokalna Grupa Działania odpowiedzialna była za pokrycie kosztów: wydruku książki, wynajmu sali pod organizację targów, zakupu banneru promocyjnego na targi, gadżetów promocyjnych, ogłoszeń w prasie zapraszających na targi oraz obsługę imprezy - targów smaków. Zrealizowanie wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zarówno po stronie LGD jak też partnerów projektu nie wiązało się dla lokalnej grupy działania z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Gadżety promocyjne (balony, fartuchy, kapelusze) zostały bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas targów ziemi, które odbyły się 20 czerwca 2015 r. Zorganizowane targi smaków były imprezą ogólnodostępną i bezpłatną dla uczestników, nie były pobierane opłaty za wstęp. Na targach zaprezentowali się m.in. twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne wystawiając stoiska regionalne, które dotyczyły głównie kulinariów i różnego rodzaju rękodzieła. Wydana publikacja - album zostanie również bezpłatnie rozdany wśród mieszkańców i instytucji z całego powiatu, w którym zaprezentowane zostały szeroko rozumiane smaki ziemi Na fakturach, które dokumentują realizacje projektu współpracy pn. „ ...” Lokalna Grupa Działania widnieje jako nabywca towarów i usług. Towary i usługi nabyte w związku ze zrealizowanym projektem nie służyły, nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zakupione towary i usługi w ramach projektu nie służą i nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wojewódzkiego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.