IBPP2/443-1221/14/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego
IBPP2/443-1221/14/IKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 grudnia 2014 r. znak: IBPBI/1/415-1251/14/ESZ, IBPP2/443-1221/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na świadczeniu usług projektowania wnętrz. Ponadto Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawczyni jako Beneficjent Pomocy podpisała dwie umowy z Towarzystwem Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jedna umowa obejmuje udzielenie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji na założenie i prowadzenie działalności, zaś druga dotyczy udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1 600,00 zł brutto. Zarówno wsparcie finansowe jak i wsparcie pomostowe, zgodnie z umowami, zostało przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Za środki uzyskane ze wsparcia finansowego zakupione zostały środki trwałe oraz wyposażenie od których odliczono w całości VAT. Środki uzyskane ze wsparcia pomostowego przeznaczane są na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy. Umowy obligują Wnioskodawczynię do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu VAT od zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym i pomostowym na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawczyni przeznaczy zwrot VAT na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług projektowania wnętrz i wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT. Wszelkie towary i usługi nabywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, udokumentowane są fakturami lub rachunkami, na których widnieją dane Wnioskodawczyni jako nabywcy. Dotyczy to zarówno zakupu towarów i usług, które sfinansowane są środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego oraz środków własnych. Wnioskodawczyni dokonała odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dotyczyły m.in. zakupu artykułów biurowych i remontowych, środków trwałych, wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe), usług telekomunikacyjnych, rachunkowych i pozostałych usług obcych. Wszystkie towary i usługi nabyte ze środków pochodzących ze wparcia finansowego i pomostowego zakupione zostały z zamiarem wykorzystania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawczyni nie uznała zwróconego podatku VAT do przychodów podatkowych zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz przeznaczyła go na wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie:

1.Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, gdy:

  1. kwotę zwrotu podatku VAT uzyskanego z zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym oraz pomostowym przeznaczy na zakup wyposażenia i pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością, od tych zakupów odliczy VAT...
  2. Kwotę zwrotu podatku VAT uzyskanego z zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym i pomostowym przeznaczy na zakup środków trwałych, od których odliczy VAT w całości...

Stanowisko Wnioskodawczyni ostatecznie sformułowane w piśmie z 5 stycznia 2015 r.

Wnioskodawczyni odliczyła podatek VAT z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego i jej zdaniem miała ona do tego prawo, zgodnie z art. 86 ust. l Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Wyjaśnić również należy, że oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z ugruntowanego orzecznictwa TSUE wynika, że aby podmiot miał prawo do odliczenia VAT, musi on być podatnikiem w rozumieniu przepisów dyrektywy, a po drugie towary i usługi powinny być używane do celów transakcji podlegających opodatkowaniu (zob. np. wyrok z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–137/02, pkt 24). Dostawa towarów, jak i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, o ile są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług, działającego w tym charakterze.

Należy zauważyć, że na prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie wpływa źródło finansowania zakupów (np. dotacja, środki własne, czy kredyt bankowy). Podstawowe znaczenie ma związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, które generują dla podatnika podatek należny.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w świetle art. 86 ustawy o VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że wszystkie towary i usługi nabyte ze środków pochodzących ze wparcia finansowego i pomostowego zakupione zostały z zamiarem wykorzystania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, Wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego zgodnie z art. 86 ust. l ustawy, bowiem w omawianym przypadku została spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie z którym miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego i pomostowego, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Dodatkowo informuje się, że ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1221/14/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.