IBPP1/4512-193/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania.
IBPP1/4512-193/14/DKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania M. wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. W następstwie przyznania pomocy został zrealizowany projekt pod nazwą „R.”. W ramach realizacji projektu został przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej działającej w budynku OSP oraz zakupiony sprzęt dla dzieci i młodzieży korzystających z pomieszczeń świetlicy. Pomieszczenia świetlicy wiejskiej jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miejscowości, w których odbywają się liczne spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie, wydarzenia kulturalne promujące twórczość kulturalną i ludową wśród mieszkańców.

Wyremontowane pomieszczenia wykorzystywane są przede wszystkim jako miejsce prowadzenia zajęć dla dzieci wiejskich (na terenie miejscowości nie istnieją inne świetlice wiejskie), ponadto odbywają się tam spotkania Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego. Działająca świetlica wiejska cieszy się popularnością, jako miejsce spotkań świątecznych, opłatkowych, zebrań wiejskich. W celu poprawienia warunków panujących w pomieszczeniach świetlicy w trybie pilnym wyremontowano toalety, docieplono sufity, ułożono płytki na ścianach i podłodze w kuchni, wymieniono instalacje elektryczną, wyremontowano łazienkę (stworzono zamiast jednej dwie toalety). Zaaranżowano także aneks kuchenny na potrzeby zajęć i spotkań organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich (zakupiono meble kuchenne oraz kuchenkę gazową i gazowy podgrzewacz wody). W celu uatrakcyjnienia czasu dzieciom przebywającym na terenie świetlicy zakupiono grę zręcznościową piłkarzyki, dwie gry planszowe oraz tablice korkowe. Realizacja zadań zawartych w projekcie będzie mieć wpływ na promocję i rozwój lokalne twórczości kulturalnej poprzez udostępnienie nowoczesnego miejsca zachęcającego do spędzania wspólnego czasu, przyczyniającego się do promocji aktywnego trybu życia na wsi poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym. Dzięki realizacji operacji wieś B. zyska wyremontowaną świetlicę wiejską, w której warunki lokalowe zachęcą dzieci i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Podczas realizacji operacji na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT oraz rachunki w ramach zawartych umów z wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja operacji nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W wyniku realizacji operacji Ochotnicza Straż Pożarna nie osiągnęła jak również nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzona na terenie budynku świetlica wiejska ma charakter nieodpłatny oraz ogólnodostępny. Planowany termin zakończenia operacji upłynął 27 lutego 2015 r. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja operacji nie skutkuje i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją operacji „R.”, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „R.”, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w B. nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Ochotnicza Straż Pożarna) nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca złożył do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

W następstwie przyznania pomocy został zrealizowany projekt w ramach którego przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej działającej w budynku OSP oraz zakupiono sprzęt dla dzieci i młodzieży korzystających z pomieszczeń świetlicy. Planowany termin zakończenia operacji upłynął 27 lutego 2015 r.

Z wniosku wynika, że pomieszczenia świetlicy wiejskiej są miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Odbywają się tam liczne spotkania mieszkańców, zebrania wiejskie, wydarzenia kulturalne promujące twórczość kulturalną i ludową wśród mieszkańców.

Realizacja zadań zawartych w projekcie będzie mieć wpływ na promocję i rozwój lokalne twórczości kulturalnej poprzez udostępnienie nowoczesnego miejsca zachęcającego do spędzania wspólnego czasu, przyczyniającego się do promocji aktywnego trybu życia na wsi poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym.

Podczas realizacji operacji na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT oraz rachunki w ramach zawartych umów z wykonawcami.

Realizacja operacji nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, nie skutkuje i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął, jak również nie osiągnie żadnego przychodu (prowadzona na terenie budynku świetlica wiejska ma charakter nieodpłatny oraz ogólnodostępny).

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na remoncie połączonym z modernizacją oraz wyposażeniu działającej świetlicy wiejskiej w budynku OSP – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania „R.”, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna w B. nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik od towarów i usług, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.