IBPBII/1/4511-63/15/AŻ | Interpretacja indywidualna

Dodatkowe odliczenie na dziecko na podstawie załącznika PIT/UZ
IBPBII/1/4511-63/15/AŻinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. opodatkowanie
 3. ulga prorodzinna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dodatkowego odliczenia na dziecko na podstawie załącznika PIT/UZ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dodatkowego odliczenia na dziecko na podstawie załącznika PIT/UZ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2014 r. Wnioskodawczyni prowadziła hodowlę drobiu, w związku z czym na podstawie otrzymanej decyzji wpłacała co miesiąc do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z prowadzeniem działalności Wnioskodawczyni opłacała też do KRUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie pisma z KRUS, w którym miała ustaloną kwotę wysokości opłacanej składki zdrowotnej jaka przysługuje osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej.

Obecnie Wnioskodawczyni winna złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 za 2014 r. Nie posiada ona innych dochodów poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej. Nie ma więc opłacanych składek zdrowotnych do ZUS tylko do KRUS. Składkę zdrowotną wpłaconą do KRUS Wnioskodawczyni odlicza w zeznaniu PIT-36.

Wnioskodawczyni posiada jedno dziecko, które wychowuje samotnie. Uiszczonego podatku nie wystarcza na odliczenie w ramach ulgi prorodzinnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy do zeznania PIT-36 Wnioskodawczyni może dołączyć PIT/UZ i odliczyć w nim ulgę na dziecko...

Wnioskodawczyni uważa, że może skorzystać z dodatkowego odliczenia na dziecko na podstawie załącznika PIT/UZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie natomiast do art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w stosunku do jednego małoletniego dziecka odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

 1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
 2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

Zgodnie z art. 27f ust. 2a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Jak wynika z art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Na mocy art. 27 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

W myśl art. 27f ust. 8 cyt. ustawy, jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2 (czyli na zasadach określonych w art. 30c, tj. tzw. podatkiem liniowym), lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (ust. 9 art. 27f ww. ustawy).

W myśl art. 27f ust. 10 ww. ustawy w przypadku odliczenia z tytułu, o którym mowa w ust. 1, przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu:

 1. rodzicom,
 2. opiekunom prawnym dziecka,
 3. rodzicom zastępczym

-do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9, przyjmuje się łączną kwotę ich składek.

Przepis ust. 10 stosuje się również do podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, i którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (ust. 11 art. 27f ustawy).

Kwotę stanowiącą różnicę, o której mowa w ust. 8, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 (ust. 12 art. 27f ustawy).

Przepisy art. 27f ust. 8-12 dodane zostały ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1644), która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej w składanym za rok 2014 zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podatnik, o którym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wykazuje kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w części uzupełniającej to zeznanie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej wydane zostało dnia 27 listopada 2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1673).

Rozporządzenie określa wzór (PIT/UZ) części uzupełniającej zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składanego za rok 2014.

W świetle obowiązujących przepisów, jeżeli kwota przysługującej do odliczenia ulgi na dzieci jest wyższa niż podatek po odliczeniu składek zdrowotnych, w celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty ulgi należy wypełnić dodatkową informację uzupełniającą zeznanie - PIT/UZ.

A zatem podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ. Różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym - nieprzekraczająca kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2 ww. ustawy, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L lub PIT-28 oraz wykazane w PIT-16A, PIT-19A - może podlegać zwrotowi poprzez jej wykazanie w PIT/UZ.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje dochody opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i spełnia pozostałe warunki do skorzystania z ulgi na dzieci, o których mowa w art. 27f ustawy, to może skorzystać z omawianego odliczenia. Jeżeli nie będzie możliwe odliczenie od podatku pełnej kwoty przysługującej ulgi na dzieci, to podatnik może uzyskać kwotę niewykorzystanej ulgi, do wysokości opłaconych przez siebie (w tym również pobranych z jego dochodów) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (art. 27f ust. 9 i 10 ustawy ), które podlegają odliczeniu.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):

 1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

-obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

Z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż podatku dochodowego nie obniża się o składki zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz o składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem składka zdrowotna opłacona w roku podatkowym przez rolników (w tym również prowadzących działalność gospodarczą), o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie obniża podatku dochodowego na podstawie art. 27b ww. ustawy, jeżeli dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Natomiast wyłączenie nie dotyczy składki opłacanej przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w 2014 r. Wnioskodawczyni prowadziła hodowlę drobiu, w związku z czym na podstawie otrzymanej decyzji wpłacała co miesiąc do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W związku z prowadzeniem działalności Wnioskodawczyni opłacała też do KRUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie pisma z KRUS, w którym miała ustaloną kwotę wysokości opłacanej składki zdrowotnej jaka przysługuje osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej. Obecnie Wnioskodawczyni winna złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 za 2014 r. Nie posiada ona innych dochodów poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej. Nie ma więc opłacanych składek zdrowotnych do ZUS tylko do KRUS. Składkę zdrowotną wpłaconą do KRUS Wnioskodawczyni odlicza w zeznaniu PIT-36. Wnioskodawczyni posiada jedno dziecko, które wychowuje samodzielnie. Uiszczonego podatku nie wystarcza na odliczenie w ramach ulgi prorodzinnej.

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawczyni w 2014 r. osiągała w 2014 r. dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, które – jak wynika z wniosku - będą wykazane w zeznaniu PIT-36. W związku z powyższym uiszczana przez Wnioskodawczynię składka zdrowotna do KRUS-u podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym. Jeżeli zatem Wnioskodawczyni spełnia warunki, o których mowa w art. 27f ustawy, to może skorzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Jeżeli nie będzie możliwe odliczenie od podatku pełnej kwoty przysługującej ulgi, to w celu uzyskania zwrotu pozostałej kwoty ulgi winna wypełnić dodatkową informację uzupełniającą zeznanie - PIT/UZ.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.