1061-IPTPP3.4512.315.2016.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
 sposób odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z budynkami Przedszkoli.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z budynkami Przedszkoli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania czynności odpłatnego udostępniania budynków Przedszkoli w ramach umowy najmu za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Przedszkolami oraz sposobu dokonania tego odliczenia,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków bieżących związanych z Przedszkolami,
 • sposobu odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z budynkami Przedszkoli.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ... (dalej: „Gmina” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest m.in. budowa obiektów infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Podstawę prawną powyższego działania Gminy, stanowią art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446. ze zm.), zgodnie z którymi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 8) edukacji publicznej; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”.

W szczególności, w latach 2012 - 2015, Gmina zrealizowała projekty pod nazwą (dalej: Inwestycje):

 • ...” oraz
 • ...”.

Dokumenty księgowe OT związane z budynkiem i wyposażeniem Przedszkola w ... zostały sporządzone w dniu 30 września 2015 r., zaś dla budynku Przedszkola w ... w dniu 31 grudnia 2013 r.

Wartość poszczególnych inwestycji przekroczyła każdorazowo 15 tys. PLN netto.

W wyniku inwestycji pn. ... powstała stołówka, hala sportowa, łącznik, pomieszczenia socjalne oraz przedszkole (wraz z placem zabaw). Przedszkole jest zlokalizowane w kompleksie budynków centrum edukacyjno-sportowego, które są ze sobą połączone łącznikami, niemniej jednak Przedszkole stanowi wyodrębniony budynek.

W skutek drugiej inwestycji, pn. ..., wybudowano halę sportową, boisko sportowe oraz przedszkole (wraz z placem zabaw). Przedszkole jest zlokalizowane w kompleksie budynków centrum edukacyjno-sportowego, które są ze sobą połączone łącznikami, niemniej jednak Przedszkole stanowi wyodrębniony budynek.

Przedmiotem niniejszego wniosku objęte są budynki przedszkoli (wraz z placami zabaw) powstałe w wyniku realizacji ww. projektów (dalej: Przedszkola). Gmina nie wyklucza, iż pozostałe budynki (np. hala sportowa) mogą być przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej składanej do Ministra Finansów.

Przedmiotowe Inwestycje, Gmina zrealizowała zarówno ze środków własnych, jak i z pozyskanych przez Gminę dotacji do kwoty netto ponoszonych nakładów m.in. ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Dotacje miały charakter netto, czyli nie obejmowały kwoty podatku VAT.

W ramach realizacji budowy Przedszkoli Gmina poniosła określone wydatki inwestycyjne nabywając towary i usługi związane m. in. ze/z sporządzeniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlanych, sprawowaniem nadzoru nad pracami, etc. oraz wydatki dostosowujące budynki Przedszkoli dla przyszłych najemców, np. wyposażenie kuchni, budowa placów zabaw (dalej łącznie: Wydatki Inwestycyjne).

Co do zasady, Gmina otrzymywała od wykonawców robót/usług faktury związane z realizacją ww. Wydatków Inwestycyjnych z nazwą realizowanego projektu. Faktury te jednak nie zawsze zawierały podział na wydatki ściśle poniesione na budowę Przedszkoli (w większości faktury zawierały jedynie nazwę projektu).

Ponadto, Gmina ponosiła/ ponosi/ będzie ponosić bieżące wydatki związane z utrzymaniem Przedszkoli, obejmujące zarówno nabycie towarów (m.in. środki czystości, drobne materiały itp.), jak i usług, m.in. drobne remonty/konserwacje, media itp. (dalej: Wydatki Bieżące).

Gmina, od momentu oddania budynków Przedszkoli w ... i ..., udostępnia je w całości wyłącznie odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich na cele prowadzenia w nich działalności edukacyjnej na podstawie zawartych długoterminowych umów najmu. Umowy najmu zostały zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia przedszkoli.

Gmina już od momentu planowania powyższych Inwestycji (czyli także jeszcze przed wystawieniem faktur przez wykonawców) posiadała zamiar odpłatnego i opodatkowanego VAT udostępniania nowopowstałych budynków Przedszkoli na rzecz podmiotów trzecich. Gmina podkreśla, iż Przedszkola nie były/nie są/nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności zwolnionej z VAT. Po oddaniu do użytkowania, Przedszkola są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

Gmina dokumentuje czynności odpłatnego udostępniania Przedszkoli za pomocą faktur VAT oraz rozlicza l tego tytułu podatek należny, wykazując go w swoich rejestrach sprzedaży VAT oraz w deklaracjach VAT-7.

Tym samym, Gmina wykorzystuje Przedszkola do prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu Przedszkoli w sposób odpłatny (przy czym zasady odpłatności za udostępnianie Inwestycji zostały ustalone w zarządzeniach Wójta Gminy i stanowią obrót Gminy opodatkowany VAT).

Gmina uregulowała odpłatne korzystanie z Przedszkoli, o których mowa we wniosku:

 • dla budynku Przedszkola wraz z placem zabaw w ... - Zarządzeniem nr .../13 Wójta Gminy ... z dnia 23 sierpnia 2013 r.
 • dla budynku Przedszkola wraz z placem zabaw w ... - Zarządzeniem nr .../15 Wójta Gminy ... z dnia 2 czerwca 2015 r.

Pozostałe budynki, które były objęte zakresem Inwestycji nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w całości tak jak budynki Przedszkoli. W przypadku tych pozostałych budynków (np. hali sportowej) mogą występować sytuacje ich udostępniania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże takie udostępniania mają charakter udostępnień czasowych. Ten zakres działalności nie jest objęty przedmiotem niniejszego wniosku.

Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego zarówno od Wydatków Inwestycyjnych, jak i Wydatków Bieżących (z wyjątkiem odliczenia podatku VAT od Wydatków Bieżących obejmujących zużycie wody oraz zużycie energii w Przedszkolu w ..., które to wydatki były refakturowane na najemcę Przedszkola) związanych z Przedszkolami, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej Ministra Finansów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4):

W jaki sposób Gmina miała/ma prawo dokonać odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z Przedszkolami?

Zdaniem Wnioskodawcy,

W odniesieniu do wydatków związanych z opisywanymi Przedszkolami, poniesionych do dnia 31 grudnia 2013 r.. Gmina ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury (poprzez korekty tych deklaracji), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w przypadku wydatków związanych z Przedszkolami ponoszonych od dnia 1 stycznia 2014 r. Gmina może/będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Natomiast po upływie powyższych okresów. Gmina może/będzie mogła dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Uzasadnienie

Dla rozliczeń VAT dotyczących okresów upływających z dniem 31 grudnia 2013, zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), jeśli podatnik nie zrealizuje tego uprawnienia w rozliczeniu za ww. okres, wówczas może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ponadto, w myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), jeżeli podatnik nic dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa powyżej, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast dla rozliczeń VAT dotyczących okresów po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT w obecnie obowiązującym brzmieniu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, l0d i l0e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, l0d, l0c i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w niniejszym przypadku.

Mając powyższe na uwadze, Gmina stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących związanych z Inwestycją w Przedszkola, poniesionych do dnia 31 grudnia 2013 r., Gmina ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracjach za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała faktury (poprzez korekty tych deklaracji) nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w przypadku Wydatków Inwestycyjnych i Wydatków Bieżących związanych z Przedszkolami, ponoszonych od dnia 1 stycznia 2014 r. Gmina może/będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w bieżącej oraz następnych deklaracjach VAT, o ile nie upłynęły dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym otrzymała fakturę i powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Natomiast po upływie powyższych okresów. Gmina może dokonać korekty stosownych deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nic później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., ww. przepis stanowi: kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Katalog sytuacji wyłączających prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawarto w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.).

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy według treści obowiązującej do dnia 31 grudnia 2013 r.).

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. powyższe kwestie odnoszące się do sposobu dokonywania odliczenia przedstawiają się następująco.

Jak stanowi przepis art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Na podstawie przepisu art. 86 ust. 10c ustawy, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług;
 • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług;
 • podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tą transakcję.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Natomiast przepis art. 86 ust. 13 ustawy otrzymał brzmienie, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3 (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.).

Od dnia 1 stycznia 2016 r. ww. przepis stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

W art. 81b § 1 ww. ustawy wskazano, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W świetle art. 81b § 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Powyższy przepis, z dniem 1 stycznia 2016 r. otrzymał brzmienie:

Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności”.

Korekta deklaracji (zeznań) ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji, przy czym od dnia 1 stycznia 2016 r. nie załącza się do korygowanej deklaracji pisemnego uzasadnienia wyjaśniającego przyczynę korekty.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa szeroko pojętej infrastruktury edukacyjnej i sportowej na obszarach położonych na terenie Gminy. W szczególności, w latach 2012 - 2015, Gmina zrealizowała projekty pod nazwą (dalej: Inwestycje):

 • ...” oraz
 • ...”.

W wyniku inwestycji pn. ... powstała stołówka, hala sportowa, łącznik, pomieszczenia socjalne oraz przedszkole (wraz z placem zabaw). Przedszkole jest zlokalizowane w kompleksie budynków centrum edukacyjno-sportowego, które są ze sobą połączone łącznikami, niemniej jednak Przedszkole stanowi wyodrębniony budynek. W skutek drugiej inwestycji, pn. Budowa nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego w miejscowości ..., wybudowano halę sportową, boisko sportowe oraz przedszkole (wraz z placem zabaw). Przedszkole jest zlokalizowane w kompleksie budynków centrum edukacyjno-sportowego, które są ze sobą połączone łącznikami, niemniej jednak Przedszkole stanowi wyodrębniony budynek. Przedmiotem wniosku objęte są budynki przedszkoli (wraz z placami zabaw) powstałe w wyniku realizacji ww. projektów (dalej: Przedszkola). Gmina, od momentu oddania budynków Przedszkoli w ... i ..., udostępnia je w całości wyłącznie odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich na cele prowadzenia w nich działalności edukacyjnej na podstawie zawartych długoterminowych umów najmu. Umowy najmu zostały zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia przedszkoli. Gmina już od momentu planowania powyższych Inwestycji (czyli także jeszcze przed wystawieniem faktur przez wykonawców) posiadała zamiar odpłatnego i opodatkowanego VAT udostępniania nowopowstałych budynków Przedszkoli na rzecz podmiotów trzecich. Przedszkola nie były/nie są/nie będą wykorzystywane do wykonywania działalności zwolnionej z VAT. Po oddaniu do użytkowania, Przedszkola są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT. Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego zarówno od Wydatków Inwestycyjnych, jak i Wydatków Bieżących związanych z Przedszkolami, gdyż w pierwszej kolejności Gmina chce potwierdzić prawidłowość dokonania takiego odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej.

W tym miejscu należy wskazać, że tut. Organ w interpretacji nr 1061-IPTPP3.4512.313.2016.1.MK oraz nr 1061-IPTPP3.4512.314.2016.1.MK wskazał, że Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące dotyczące budynków Przedszkoli.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym w odniesieniu do faktur zakupowych otrzymanych do dnia 31 grudnia 2013 r. należy wskazać, że skoro Wnioskodawca nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na przedmiotowe budynki Przedszkoli w okresie, w którym otrzymał faktury lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, a faktury dokumentowały nabycie towarów lub usług związanych z budynkami przedszkoli, Wnioskodawca będzie mógł to uczynić poprzez złożenie korekt deklaracji podatkowych na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy za okresy, w których wystąpiło prawo do odliczenia podatku, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast w odniesieniu do faktur zakupowych związanych z budynkami Przedszkoli, które Wnioskodawca otrzymał po dniu 1 stycznia 2014 r., należy wskazać, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz Wnioskodawca otrzymał fakturę lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych, to będzie mógł – na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy – zrealizować to prawo poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie sposobu odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z budynkami Przedszkoli. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.