0461-ITPP2.4512.723.2016.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie dostawy używanych pojazdów samochodowych w systemie VAT-marża.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2016 r. (data wpływu 11 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy używanych pojazdów samochodowych w systemie VAT-marża – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy używanych pojazdów samochodowych w systemie VAT- marża.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest m.in. działalność sklasyfikowana w PKD pod poz. 45.19.Z, tj. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, będzie Pan kupować towary używane, a w szczególności pozostałe pojazdy samochodowe, jak. m.in. ciągniki, w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotowe towary używane będą kupowane przez Pana od zarejestrowanych podatników VAT, w szczególności z Francji i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nabycie towarów używanych będzie następowało na podstawie art. 297a i art. 297c Kodeksu Podatkowego w sprawie systemu marży, ze wskazaniem na fakturze VAT dotyczącej nabycia towaru używanego, że podatek VAT na towary używane nie jest wykazywany na fakturze. Zwolnienie z VAT art. 262 Ter Kodeksu Podatkowego. Z uwagi na powyższe cena, która zostanie wskazana na fakturze w walucie euro, z uwagi na zwolnienie z podatku od towarów i usług zostanie wskazana również jako cena brutto.

Będzie Pan kupować przedmiotowe towary używane, w tym w szczególności pojazdy używane, celem dokonywania ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Po nabyciu towaru używanego, zgodnie ze wskazaną powyżej procedurą, zamierza Pan sprzedawać przedmiotowe towary używane stosując procedurę VAT-marża określoną w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem dokonywać będzie dostawy towaru używanego nabytego uprzednio w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zaś nabycie przedmiotowego towaru używanego nastąpiło z zastosowaniem procedur VAT-marża.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu dalszej odsprzedaży nabył od zagranicznego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT w trybie procedury VAT-marża towar używany, z zaznaczeniem przedmiotowej okoliczności na fakturze VAT, może sprzedać ten towar używany z zastosowaniem procedury VAT-marża określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 120 ust. 10 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wprowadza zasadę opodatkowania marży w przypadku podatnika, którego działalność polega na handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku tych towarów, nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru (czyli kwotą należną z tytułu dostawy), a kwotą nabycia netto.

Opodatkowanie marży na podstawie ust. 4 i 5 ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych przez podatnika od osób, o których mowa w ust. 10.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego m.in. dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Ponadto, jak wynika z art. 120 ust. 10 pkt 4 ustawy, dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków może być opodatkowaną marżą, o ile towary te zostały nabyte od podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy.

Jeżeli zatem na zagranicznej fakturze nabycia nie będzie podatku, wówczas należy zbadać, czy stało się tak na skutek tego, że zagraniczny dostawca był zwolniony podmiotowo z podatku, czy na skutek tego, że przedmiotem dostawy był towar używany, w związku z czym była ona zwolniona przedmiotowo z podatku. W przypadku spełnienia którejkolwiek z tych przesłanek dalsza dostawa wykonywana w Polsce będzie mogła zostać opodatkowana w procedurze opodatkowania marżą.

W niniejszym stanie faktycznym, dostawy używanych towarów zostaną odzwierciedlone fakturami VAT, na których zostanie wskazane, że dostawa zrealizowana została z zastosowaniem procedury VAT-marża. Ponadto będzie Pan nabywał przedmiotowe towary używane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu jego dalszej odsprzedaży. Tym samym, w oparciu o powołane powyżej przepisy, tj. art. 120 ust. 4 i art. 120 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ma Pan również podstawę do zastosowania przy dalszej sprzedaży przedmiotowego towaru używanego procedury VAT-marża, w ramach której podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.