0461-ITPP1.4512.991.2016.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz brak prawa do odliczenia z tytułu budowy ścieżek rowerowych i oświetlenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 20 grudnia 2016 r.) uzupełnionym w dniach 23 grudnia 2016 r. i 24 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z zakupem niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz braku prawa do odliczenia z tytułu budowy ścieżek rowerowych i oświetlenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 23 grudnia 2016 r. i 24 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z zakupem niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz z budową ścieżek rowerowych i oświetlenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (dalej: Miasto lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej VAT).

Działalność Miasta zarówno podlegająca opodatkowaniu VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), jak również działalność niepodlegająca ustawie VAT realizowana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U z 2013 r poz. 594 ze zm. - dalej u.s.g.), jako zadania własne, polegająca na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej czyli mieszkańców gminy, prowadzona jest przez jednostki organizacyjne, budżety zakładowe, spółki. Jedną z jednostek organizacyjnych Miasta jest urząd miasta, tj. Urząd Miejski (dalej: Urząd)

Zgodnie z art. 33 ust 1 u.s.g., wójt (prezydent) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta). Urząd składa się z komórek organizacyjnych (departamentów, biur, zarządów) wykonujących zadania przepisane im w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, zgodnie z art. 33 ust. 2 u.s.g. Miasto realizuje zadania własne, do których należą min sprawy z zakresu

  • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego,
  • lokalnego transportu zbiorowego.

Zadania w zakresie zarządzania drogami oraz obsługi inwestycji drogowych realizuje Zarząd D., natomiast wszystkie czynności związane z organizacją komunikacji miejskiej wykonywane są przez Zarząd M., funkcjonujące w strukturze Urzędu na prawach departamentu. W ramach czynności wykonywanych przez Miasto (działające poprzez swój Urząd) można wyróżnić:

  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i w ramach tej działalność Miasto funkcjonuje m.in. jako organ podatkowy, czy organ administracyjny,
  2. czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc wykonywane głównie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT należą w szczególności opłaty administracyjne pobierane za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za udostępnienie infrastruktury teletechnicznej, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zakup usługi roweru miejskiego.

Z kolei do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT należą między innymi umowy na świadczenie usług przewozu osób zbiorową komunikacją miejską, zawierane przez Miasto z funkcjonującymi na terenie miasta trzema spółkami komunikacyjnymi, których Miasto jest jedynym udziałowcem. Spółki, które są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, wykonując na rzecz Miasta usługi transportu lokalnego otrzymują od Miasta zapłatę na podstawie faktur, zgodnie z zasadami określonymi w umowach. Dystrybucją biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską zajmuje się Miasto i z tego tytułu uzyskuje przychody, od których odprowadza VAT należny. Ponadto Miasto na podstawie umów dzierżawy przekazało spółkom (i planuje przekazać kolejne zakupione w projektach) w dzierżawę autobusy będące własnością Miasta i z tego tytułu uzyskuje (i będzie uzyskiwało) przychody podlegające opodatkowaniu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...), Działania 5.4, Miasto planuje realizację projektu pozakonkursowego, zidentyfikowanego w Załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego pn: „P.” (szacowana wartość projektu (...) PLN, w tym dofinansowanie ok. (...) PLN).

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miasto - Lidera projektu oraz partnerów - gminy B. (zwane dalej B.) C., C., D., J., L., S., W., Z. oraz Powiat, z uwagi na fakt, że część zadań realizowana będzie wzdłuż odcinków dróg powiatowych. Na potrzeby realizacji projektu w dniu (...) zostało zawarte porozumienie regulujące zasady współpracy stron przy przygotowaniu i realizacji projektu. Porozumienie zawarte zostało na okres przygotowania i realizacji Projektu oraz na okres zapewnienia jego trwałości – 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu. W odniesieniu do zadań, których zakres dotyczy budowy/przebudowy dróg powiatowych oraz dróg rowerowych wzdłuż dróg powiatowych Powiat przekaże zadanie inwestycyjne, na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 954, poz. 654. poz. 1318. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) do realizacji przez poszczególne Gminy. W ramach przejmowanych zadań gminy pełnić będą funkcję inwestora i wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania środków finansowych, a w szczególność dotyczących kwalifikowalności ponoszonych wydatków podejmuje każda Strona Porozumienia z osobna. Każda ze Stron Porozumienia odpowiada za poprawność formalną, merytoryczną i finansową realizacji swoich zadań, w tym również kwestie dotyczące podatku VAT. Ponadto, na podstawie odrębnych porozumień, gminy B. powierzyły zadania z zakresu organizacji transportu zbiorowego Miastu i z tego tytułu nie będą osiągały żadnych przychodów. Po stronie gmin pozostanie utrzymanie wybudowanej infrastruktury. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących rodzajów zadań:

  1. Budowa dróg pozwalających na utworzenie nowych połączeń komunikacji miejskiej (zwiększenie zasięgu funkcjonowania (...)). Zadanie zakłada również budowę przystanków komunikacji publicznej oraz infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna) wraz budową i przebudową uzbrojenia terenu.
  2. Poprawa stanu infrastruktury transportu miejskiego w B. Zadanie zakłada przebudowę dróg (w tym dróg powałowych), budowę 15 zatok autobusowych. Działania podejmowane w ramach poprawy stanu infrastruktury transportu miejskiego w B. wpisują się w założenia dokumentu Ministerstwa Rozwoju pn. „Z.” w zakresie przebudowy sieci transportu publicznego i zawierają elementy w nim wskazane.
  3. Rozwój dróg rowerowych w B. Wzdłuż wybranych odcinków dróg rowerowych zaplanowane zastało zainstalowanie oświetlenia energooszczędnego. Ponadto, na obszarze objętym projektem powstanie łącznie 140 miejsc postojowych dla rowerów, na terenie Miasta i Gmin B.
  4. Zakup 12 szt. niskoemisyjnego taboru autobusowego (...).

Zakres rzeczowy projektu - zadania realizowane w projekcie przez Miasto.

  1. zakup 12 sztuk niskoemisyjnego taboru,
  2. budowa dróg rowerowych, oświetlenie.

Powstała w ramach powyższych projektów infrastruktura będzie własnością Wnioskodawcy. Tabor planowany jest do przekazania miejskim spółkom komunalnym, w których Miasto posiada 100% udziałów, w formie dzierżawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zadania polegającego na zakupie 12 sztuk niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz budowie ścieżek rowerowych i oświetlenia Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją opisanych zadań inwestycyjnych?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Podstawowe zasady dotyczącej odliczania podatku naliczonego zastały sformułowane w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r, poz. 710), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniami wskazanymi w przepisie, które nie mają zastosowania w sprawie. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanów suma kwot podatku wynikającego z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy jednoznacznie wskazał, że nabywane towary wymienione w pytaniu związane z wydatkami inwestycyjnymi będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przychody, które będzie uzyskiwało Miasto z tytułu dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej spółkom realizującym przewozy pasażerskie, będą w całości opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ze względu na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanej, Miastu przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie towarowi usług w związku zakupem taboru autobusowego.

Natomiast wydatki związane z realizacją zadania polegającego na budowie dróg rowerowych i ich oświetlenia będą związane z czynnościami niepodlegającymi ustawie o podatku od towarów i usług. Będą to ponadto wydatki dokonywane w ramach realizacji celu publicznego, który nie będzie związany z osiąganiem jakichkolwiek dochodów. Wybudowane ścieżki rowerowe będą ogólnodostępne. Wobec powyższego Miastu nie będzie przysługiwać odliczenie podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie i oświetleniu dróg rowerowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione czy też niepodlegające opodatkowaniu są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru i usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – nabycie taboru autobusowego będzie związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi (dzierżawa autobusów i sprzedaż biletów), Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących ww. nabycie.

W odniesieniu natomiast do wydatków związanych z budową ścieżki rowerowej oraz jej oświetlenia stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wynika z wniosku – towary i usługi związane z budową ścieżki rowerowej i jej oświetlenia nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z budową ścieżki rowerowej oraz jej oświetlenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zagadnienia zawartego w pytaniu tj. prawa do odliczenia podatku związanego z zakupem niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz braku prawa do odliczenia z tytułu budowy ścieżek rowerowych i oświetlenia, nie rozstrzyga natomiast pozostałych kwestii związanych z opisanym zdarzeniem przyszłym, w tym m.in. zasad opodatkowania przez Gminę czynności.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.