0115-KDIT1-3.4012.720.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ... .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje projekt typu Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast. Realizacja projektu wpisuje się w Cel 1. Zintegrowany i zrównoważony transport Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ... Obszaru Funkcjonalnego w ramach Priorytetu 1.1 Efektywność Transportu Publicznego, Działania 1.1.2 Stworzenie spójnego systemu dróg rowerowych.

Projekt przyczynia się do realizacji wskaźnika rezultatu: Ograniczenie emisji C02 oraz wskaźnika produktu: Długość dróg dla rowerów.

Realizacja projektu jest komplementarna z 16 projektami z listy wyselekcjonowanych projektów realizowanych w trybie konkursowym, stanowiącej załącznik nr 1 do Strategii ZIT.

Realizacja projektu nie skutkuje korzyściami ekonomicznymi na rzecz innych podmiotów, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Realizacja projektu jest związana z wykonaniem infrastruktury ogólnodostępnej, która będzie wykorzystywana zarówno przez mieszkańców ..., jak i turystów i nie będzie związana z jakimkolwiek ograniczeniem dostępności dla żadnych podmiotów. Gmina nie będzie mogła wydzierżawiać powstałej infrastruktury i pobierać opłat z tego tytułu. Zrealizowana inwestycja nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Projekt polega na budowie ... od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr ... i ... oraz drogi powiatowej nr ... do ul. K., przy której znajduje się dworzec kolejowy w T. Realizacja inwestycji ma za zadanie poprawić komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszo-rowerowego, a także zapewnić lepszą komunikację z dworcem kolejowym w T. Droga ta połączy poprzez chodnik przy ul. B. (droga woj. nr ...) istniejącą strefę ekonomiczną „...”, Podstrefę ... Specjalnej Strefy Ekonomicznej centrum miejscowości z Dworcem ... przy ul. K. w T.

Trasa ta będzie trasą dojazdową z dworca ... do centrum miasta T. i odwrotnie. Przy dworcu kolejowym wybudowano jedną stację rowerową a drugą - w centrum T. Łącznie dostępnych jest 20 rowerów do wynajęcia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 726,0 mb,
  • budowę zjazdów o łącznej powierzchni 96,0 m2
  • budowę spoczników przy przejściach dla pieszych i chodników o łącznej powierzchni 85,0 m2,
  • ustawienie barier rurowych segmentowych o łącznej długości 14,0 mb,
  • remont istniejącej nawierzchni miejsc postojowych 40,0 m2,
  • oznakowanie pionowe i poziome wg zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego,
  • instalację 2 stacji rowerowych wraz z 20 sztukami rowerów miejskich.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji C02 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska, jak również ułatwienie dotarcia mieszkańcom nie podróżującym transportem samochodowym do pracy z miejsca przesiadkowego, którym jest dworzec ... w T.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma prawo odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług w ramach zrealizowanej inwestycji, o której mowa w opisie stanu faktycznego?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, poniesionego w związku z inwestycją polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie zjazdów, ustawieniu barier. Powstały ciąg komunikacyjny służyć będzie wszystkim mieszkańcom i turystom i nie będzie związany z jakimikolwiek ograniczeniem dostępności dla żadnych podmiotów. Brak możliwości odzyskania podatku VAT dotyczy tylko wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro jak wskazano we wniosku efekty zrealizowanego projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, to Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Gminie nie będzie przysługiwać również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku nie stanowi środków wskazanych w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.