0115-KDIT1-3.4012.348.2018.1.BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 12 lipca 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „..... ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 12 lipca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest organizacją, która nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Świadczy usługi wyłącznie statutowe, które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT i są realizowane przez Stowarzyszenie nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W bieżącym roku Stowarzyszenie będzie realizować umowę przyznania pomocy na operację z zakresu projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Tytuł operacji:”...”.

Stowarzyszenie działa od 2011 roku i zrzesza 35 kobiet z miejscowości R i P. Swoją siedzibę już od początku powstania organizacji ma w budynku OSP. Głównymi celami Stowarzyszenia jest praca na rzecz integracji pokoleń, propagowania tradycji regionalnych oraz podejmowania inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców. W ramach powyższej operacji Stowarzyszenie poniesie koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej na potrzeby utworzenia Klubu Kultury dla lokalnej społeczności w zakresie spotkań i organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. W ramach realizowanej operacji wykonane zostaną prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz pomalowaniem ścian w dużej sali, w celu odświeżenia i zmiany estetyki użytkowanego pomieszczenia. Wymiana okien i drzwi przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła szczególnie zimą. Kolejnym działaniem będzie zakupienie telewizora, projektora multimedialnego oraz nagłośnienia (wzmacniacz, głośniki, mikrofon), co pozwoli na utworzenie kina w świetlicy. Nagłośnienie będzie służyło również do organizowania potańcówek w ramach Wiejskiego Klubu Tańca. Rezultatem podjętych działań będzie stworzenie miejsca, w którym wszyscy mieszkańcy będą mogli spędzać czas i organizować sobie zajęcia, a także integrować się społecznie i lokalnie. Z oferty Klubu Kultury nieodpłatnie będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy miejscowości, a przede wszystkim młodzież, matki z dziećmi oraz seniorzy.

Wyżej wymienione wydatki są współfinansowane ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym Stowarzyszenie będzie się ubiegać o ich refundację po zakończeniu realizacji operacji. W ramach opisanej operacji Stowarzyszenie nie będzie osiągać przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wszystkie faktury dokumentujące powyższe wydatki będą wystawione na Stowarzyszenie. W ramach ww. operacji nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji pt. „...” współfinansowanej ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, iż Stowarzyszenie nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizowanej operacji współfinansowanej ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia, ponieważ efekty projektu nie będą służyły do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż planowane wydatki w ramach projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego we wniosku projektu. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast pozostałych kwestii zawartych we wniosku, w tym m.in. zwolnienia od opodatkowania czynności świadczonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.