0115-KDIT1-3.4012.295.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu projektu realizowanego ze środków unijnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2018 r. (data wpływu 25 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 25 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet został utworzony na mocy ustawy ..., jest publiczną uczelnią akademicką. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podstawowa działalność Uniwersytetu to usługi edukacyjne oraz prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi nauki, finansowane dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jest poza VAT. Usługi edukacyjne realizowane odpłatnie (studia zaoczne, studia podyplomowe, kursy, konferencje) podlegają zwolnieniu z VAT. Badania naukowe mające na celu komercjalizację, badania zlecone opodatkowane są podstawową stawką VAT. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze prowadzące działalność zwolnioną, opodatkowaną i poza VAT.

W okresie od 6 maja 2011 roku do 28 czerwca 2013 roku na Uniwersytecie był realizowany projekt pn. „...”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013.

Nr projektu: ...,

Całkowita wartość projektu: 1 185 452,45 zł,

Koszty wydatków kwalifikowanych: 1 073 552,45 zł,

Kwota dofinansowania: 912 519,57 zł.

Celem głównym projektu był transfer wiedzy ze sfery naukowo-badawczej do gospodarki regionu, polegający na opracowaniu jednej metody bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym, która wesprze powiązania kooperacyjne i przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia publicznego ludności.

W ramach projektu:

  1. Zbudowano izolatkę dla dużych zwierząt gospodarskich (bydła i koni).
  2. Zbudowano laboratorium na bazie kontenera wyposażone w szczelne komory testowe do określenia wrażliwości różnych organizmów - szkodników zbożowo - mącznych i szkodników sanitarnych - na ozon i inne biocydy (preparaty biobójcze i odstraszające szkodniki).
  3. Zakupiono aparaturę - ozonatory i czujniki gazów, mierniki wilgotności i temperatury system monitorujący w celu testowania ozonu w zabiegach dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
  4. Zakupiono i przetestowano w terenie „System ochrony deratyzacyjnej na bazie deratyzatora elektrycznego” ....
  5. Utworzono (adaptacja pomieszczeń) i wyposażono laboratorium bioasekuracji.
  6. Opracowano projekt prototypu „...”.
  7. Opracowano, wydano i rozpowszechniono podręcznik pt. „...” wydanie książkowe. Książka została przekazana nieodpłatnie instytucjom współpracującym z Pracownią B., w tym firmom zajmującym się zagadnieniami bezpieczeństwa w produkcji żywności i pasz oraz organom kontrolnym - Inspekcji Weterynaryjnej oraz zainteresowanym osobom z branży usług DDD. Poza tym formę elektroniczną podręcznika udostępniono nieodpłatnie bez ograniczeń na Portalu ....
  8. Zorganizowano w dniach 15-16 marca 2013 r. konferencję szkoleniową pt: „...”.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób i 14 firm zainteresowanych tą tematyką.

W Laboratorium B. są identyfikowane i hodowane (testy biologiczne) szkodniki magazynowe z próbek terenowych pobieranych z paszy i żywności. Wykonywane są próby biologiczne polegające na hodowli szkodników i ocenie szybkości rozwoju poszczególnych stadiów rozwojowych owadów. Hodowane są różne gatunki owadów jako potencjalne źródło białka wykorzystywane na cele paszowe i żywnościowe. Testowane są czynniki ryzyka w hodowli owadów między innymi obecność, przenoszenie i kumulacje mykotoksyn i bisfenoli, akrylamidu i glinu.

Prowadzone są badania możliwości utylizacji odpadów szczególnie polistyrenowych.

Z pracownią B. związana jest działalność Koła Naukowego .... w którym bierze udział 13 członków - studentów Wydziału ....

Zakupiona w ramach projektu specjalistyczna aparatura służy do prowadzenia badań naukowych i nie miała i nie ma zastosowania komercyjnego.

Efektem badań laboratoryjnych są między innymi publikacje i doniesienia naukowe na konferencjach krajowych i zagranicznych. Ponadto na podstawie wiedzy uzyskanej z obserwacji i badań prowadzonych w Laboratorium B. zostało przygotowanych i wygłoszonych wiele wykładów na szkoleniach i konferencjach.

Realizacja projektu pn. „...” nie była związana z czynnościami opodatkowanymi. Projekt przyczynił się do unowocześnienia zaplecza naukowo-badawczego Wydziału .... Wyniki przeprowadzonych badań oraz opis opracowanej metody umieszczone zostały na portalu ... i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, bezpłatnie i na równych zasadach. Efektem przeprowadzonych badań laboratoryjnych są liczne publikacje i wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, wykłady dla studentów.

Oprócz prowadzenia najbardziej innowacyjnych badań naukowych, nowopowstałe laboratorium jest wykorzystywane przez studentów prowadzących badania w ramach prac doktorskich, dyplomowych, studenckich kół naukowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Uniwersytet miał prawo odliczenia podatku VAT realizując projekt pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uważa, że realizując projekt pn. „...” nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności statutowej zrealizował projekt pn. „...” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Efekty przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro efekty zrealizowanego projektu nie służyły i nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to Wnioskodawca nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.