0115-KDIT1-2.4012.808.2018.2.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2018 r. (data wpływu 24 października 2018 r.), uzupełnionym w dniu 14 listopada 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2018 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 14 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina B. (dalej jako „Gmina”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Gmina wykonuje zadania, do których została powołana, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina posiada samorządowy zakład budżetowy pn. Gminny Zakład Usługowy w B. (GZU), który w ramach swojej statutowej działalności realizuje, w imieniu Gminy, zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy.

Do końca 2016 r. Zakład był odrębnie od Gminy zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z uwagi na zmiany przepisów oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości od 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń VAT.

Rozliczenia w zakresie VAT Zakładu budżetowego jak i wszystkich jednostek budżetowych Gminy są dokonywane pod jednym NIP podatnika, czyli Gminy. Obecnie Gmina za pośrednictwem Zakładu świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji z terenu Gminy oraz jednostek budżetowych Gminy, a także na własne potrzeby. Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę, a przekazana Zakładowi, infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

Gmina w czerwcu 2018 r. zakończyła realizację inwestycji pod nazwą „...”, która to inwestycja składała się z dwóch części:

  1. Część I – Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości M.
    W ramach zadania została rozbudowana sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości M. obejmująca budowę rurociągów o łącznej długości ~ ... km wraz z niezbędną armaturą, hydrantami nadziemnymi. Sieć wodociągowa będzie zarówno siecią zaopatrującą mieszkańców w wodę jak i siecią wodociągową przeciwpożarową z hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi przeciwpożarowymi.
  2. Część II – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami elektrycznymi do przepompowni ścieków w miejscowościach P. i S.
    W ramach zadania rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami elektrycznymi do przepompowni ścieków w miejscowości P. i S. obejmującą budowę rurociągów o łącznej długości ~ ... km wraz ze studniami, pompowniami ścieków i niezbędną armaturą. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana w systemie grawitacyjno-pompowym z trzema przepompowniami sieciowymi P1, P2 i P3 i kolektorami tłocznymi.

Wyżej opisana inwestycja jest dofinansowana ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% ogółu kosztów kwalifikowanych oraz środków własnych. Inwestycja była realizowana w ramach umowy przyznania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy oraz ochrona środowiska poprzez rozbudowę ... km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości P. i S. oraz rozbudowę ... km sieci wodociągowej w miejscowości M.. Realizacja inwestycji wpłynie na rozwój Gminy i wzmocnienie infrastruktury technicznej. Faktury VAT za ww. inwestycje są wystawiane na podatnika VAT, czyli Gminę.

Powyższa inwestycja została zakończona oraz przyjęta do ewidencji środków trwałych w dniu 27 czerwca 2018 r. Następnie Gmina w dniu 16 lipca 2018 r. przekazała ww. inwestycje do Zakładu, który w imieniu Gminy będzie podpisywał umowy na dostawę wody i aneksy na odprowadzanie ścieków.

Na moment składania wniosku mieszkańcy otrzymali informację o możliwości i sposobie podłączania do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Wykonana I część inwestycji, tj. sieć wodociągowa będzie służyła wyłącznie gospodarstwom domowym oraz podmiotom gospodarczym, które będą otrzymywały faktury z należnym VAT. II część inwestycji, tj. sieć kanalizacyjna będzie służyła gospodarstwom domowym, podmiotom gospodarczym, dla których będą wystawiane przez Zakład faktury wraz z należnym VAT.

Do sieci wytworzonej w ramach drugiej części inwestycji przyłączony będzie również budynek komunalny w P., będący własnością Gminy. Pomieszczenia budynku wynajęte są dla Centrum Kultury i Promocji w B., Banku oraz Telekomunikacji.

Centrum jest instytucją kultury, której organem założycielskim jest Gmina i jest odrębnym podatnikiem VAT.

Między Gminą, a Centrum została zawarta umowa na wynajem powierzchni 383,50 m2 oraz przynależną do budynku część gruntu na okres 10 lat od 1 lipca 2018 r.

Wynajmujący płaci najemcy czynsz najmu” w dwóch terminach w wysokości 958,75 zł netto plus należny VAT.

Umowa zawarta między Gminą a Telekomunikacją (...) na wynajem powierzchni 21,50 m2 na czas nieokreślony od 1 października 1994 r. „Wynajmujący płaci najemcy czynsz najmu” miesięczny w wysokości 43 zł brutto w tym należny VAT.

Z Bankiem Gmina zawarła natomiast dwie umowy. Pierwsza umowa zawarta między Gminą a Bankiem na wynajem powierzchni 40 m2 na okres 10 lat od 2 stycznia 2014 r. „Wynajmujący płaci najemcy czynsz najmu” miesięczny w wysokości 320 zł netto plus należny VAT.

Druga umowa zawarta między Gminą a Bankiem na wynajem powierzchni 15 m2 na okres 3 lat od 14 kwietnia 2017 r. Wynajmujący płaci najemcy czynsz najmu miesięczny w wysokości 120 zł netto plus należny VAT.

Gmina, jako czynny zarejestrowany podatnik, odprowadza do urzędu skarbowego podatek należny w tym zakresie. Ponadto budynek komunalny w P. posiada boksy garażowe, które użytkuje OSP. W tym przypadku ze strony Gminy nie ma zawartej żadnej umowy. W ramach zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej Gmina udostępnia Ochotniczej Straży Pożarnej z P. ww. boksy garażowe celem przechowywania samochodów pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Gmina nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów opodatkowanych. Boksy garażowe nie mają dostępu do instalacji wodno-kanalizacyjnej umożliwiającej wykorzystanie przyłączy wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Centrum jest czynnym podatnikiem VAT. Umowa najmu podpisana przez Gminę z Centrum nakłada na najemcę obowiązek ponoszenia wszelkich opłat związanych z użytkowaniem przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi telefoniczne) na podstawie stosownych umów podpisach z dostawcami mediów.

W chwili obecnej, na podstawie stosownej umowy z dnia 1 października 2015 r., Zakład dostarcza wodę do Centrum. Za zużycie wystawiane są faktury. Po wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacyjnej Zakład, któremu została przekazana inwestycja będzie zobligowany do podpisania z Centrum aneksu i do wystawiania faktur z odpowiednią stawką VAT za korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

Podsumowując, po zakończeniu inwestycji sprzedaż wody oraz odprowadzanie ścieków będzie realizowane dla indywidualnych odbiorców, firm, instytucji zgodnie z ww. opisem stanu faktycznego. Przedmiotowa inwestycja została przekazana Zakładowi, który jest jednostką organizacyjną Gminy i w imieniu Gminy odpłatnie świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład będzie wykonywał usługi związane z odprowadzaniem ścieków i sprzedażą wody w imieniu Gminy od mieszkańców i podmiotów gospodarczych odpłatnie. Zakład będzie zawierał umowy cywilnoprawne z odbiorcami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Skoro w związku z ww. inwestycją Gmina będzie prowadziła tylko i wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, czy ma w związku z tym prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ww. projekcie będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją ww. inwestycji, gdyż w tym zakresie działa w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 t.j. ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o VAT”, a tym samym spełnia przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że prawo do odliczenia VAT występuje wyłącznie gdy świadczone usługi są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dotyczących zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu. W ww. projekcie będzie występowała tylko i wyłącznie sprzedaż opodatkowana, ponieważ z wykonanej infrastruktury nie będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, zatem istnieje prawo do pełnego odliczenia VAT.

Działalność prowadzona w ramach tego projektu jest całkowicie odpłatna.

W konsekwencji Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany z ww. zakupami, ponieważ efekty tych prac będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, bowiem w tym zakresie działa ona w charakterze podatnika.

Analizując treść wyżej powołanych przepisów prawa, zdaniem Gminy, będzie jej przysługiwało prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania.

Zostały bowiem spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a opisana inwestycja związana jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. odpłatnym świadczeniem usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Oznacza to, że gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie stanem faktycznym podanym przez Gminę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.