0115-KDIT1-2.4012.454.2018.1.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 15 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina w dniu 12 grudnia 2017 r. wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacją poniżej opisanego projektu.

W dniu 15 lutego 2018 r. Dyrektor Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr (...) uznając stanowisko Gminy za prawidłowe.

Ponowna analiza zamiaru wykorzystywania nabytych towarów i usług w ramach projektu pn. „...” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, doprowadziła do zmiany przedstawionego we wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. opisu stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego.

Gmina (zwana dalej Gminą) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada osobowość prawną. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana nie jest uznawana za podatnika - zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają regulacjom podatku VAT. W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje między innymi:

 • czynności opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek, jak najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów, sprzedaż dziełek,
 • czynności zwolnionych z VAT, jak wynajem lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntów rolnych.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku VAT i od tego dnia prowadzi wspólne rozliczenia podatku wraz ze wszystkimi swoimi jednostki organizacyjnymi, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C- 76/14, czyli składa jedną skonsolidowaną deklarację VAT-7.

Jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi Gminy samodzielnie prowadzą częściowe rozliczenia podatku VAT, a po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego przesyłają w wersji elektronicznej oraz składają w wersji papierowej prowadzone przez siebie rejestry sprzedaży i zakupów oraz cząstkowe deklaracje VAT-7 do Urzędu Miejskiego, które stanowią podstawę sporządzenia skonsolidowanego rejestru sprzedaży i zakupów oraz deklaracji VAT -7 Gminy.

W toku prowadzonej działalności Gmina ponosi wydatki związane ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

W sytuacji, kiedy dokonywane przez nią zakupy towarów i usług służą wyłącznie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i jest możliwe bezpośrednie ich przyporządkowanie do tego rodzaju działalności, Gmina dokonuje odliczenia podatku naliczonego w całości. W przypadku, gdy dokonywane przez nią zakupy towarów i usług służą zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności pozostającej poza VAT i nie jest możliwe bezpośrednie ich przyporządkowanie do któregoś z rodzajów tej dzielności, podatek naliczony do odliczenia ustala się z wykorzystaniem:

 • tzw. prewspółczynnika - jeśli dokonywane zakupy będą służyć działalności gospodarczej, jak i działalności pozostającej poza strefą VAT,
 • tzw. współczynnika - jeśli dokonywane zakupy będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT, jak i czynnościom zwolnionym od tego podatku - postawa prawna art. 86 ust. 1, ust. 2a-2h, ust. 7b, art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), wyliczonego odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 z późn. zm.).

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, wchodzi w skład Partnerstwa Gmin i Fundacji utworzonego na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 13 października 2016 r. na rzecz realizacji projektu pn. „...” w ramach Osi Priorytetowej 2, XX., Działanie 2.1 XX. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, konkurs nr (...). Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju X., organizacja pozarządowa o zasięgu regionalnym, która w dniu 6 października 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr (...) z Zarządem Województwa na realizację ww. projektu.

W projekcie pn. „...” (zwanym dalej projektem) Gmina pełni rolę Partnera, odpowiedzialnego za przygotowanie do realizacji elementów projektu przypisanych terytorialnie poszczególnym gminom: dokumentacji technicznej, przygotowania działań merytorycznych, uczestniczenia w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, raportowania o przebiegu realizacji projektu oraz sporządzania częściowych wniosków o płatność.

Głównym celem projektu jest usprawnienie wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych o charakterze publicznym poprzez zapewnienie ich dostępu dla mieszkańców gmin: P., B. P., K., U., G., P. i T. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań zmierzających do osiągnięcia założonego celu i rezultatów: 1) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, 2) uruchomienie e-usług dla klientów - zakup licencji, usług informatycznych, 3) wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, opracowanie dokumentacji, 4) szkolenie pracowników Urzędów Gmin objętych projektem, 5) zarządzanie projektem, 6) działanie promocyjne.

Grupą docelową projektu są urzędy gmin partnerskich, ich kierownictwo i pracownicy, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gmin objętych projektem. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa, do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej, zwiększenia dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie, zniwelowania barier osób z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji spraw publicznych, cyfryzacji procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych usług, zapewnienie jednolitych kanałów komunikacji, co wpłynie na standaryzację działania administracji w województwie oraz wdrożenia mechanizmów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usług w obszarze konsultacji społecznych. Projekt przyczyni się do rozwoju e-usług publicznych, wzrostu bezpieczeństwa i efektywności e-administracji oraz informatyzacji urzędów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze partnerstwa.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup towarów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) oraz usług i realizację zadań przez Gminę, wśród których kluczowe to:

 1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: Udział partnera w kosztach opracowania studium wykonalności (1 usługa),
 2. Uruchomienie e-usług dla klientów - zakup licencji:
  Zakup licencji portalu podatkowego (szt. 1), Udział w zakupie licencji partnerskiej platformy dialogu społecznego i komunikacji (szt. 1), Zakup licencji systemu zarządzania budżetem Gminy (szt. 1),
 3. Uruchomienie e-usług dla klientów - usługi informatyczne.
  Wdrożenie portalu podatkowego (1 usługa), Modernizacja systemu dziedzinowego (szt. 1), Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego (1 usługa), Migracja danych systemu dziedzinowego (1 usługa), Wykonanie integracji systemu dziedzinowego z systemem EOD i portalem podatkowym (1 usługa), Wdrożenie platformy dialogu społecznego i komunikacji (1 usługa), Wdrożenie systemu zarządzania budżetem Gminy (1 usługa), Opracowanie i wdrożenie 8 e-usług na 5 poziomie dojrzałości (1 usługa), Opracowanie i wdrożenie 10 e-usług na 3 poziomie dojrzałości, Udział partnera w kosztach doradztwa technicznego (1 usługa),
 4. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - usługi informatyczne, Wdrożenie systemu komunikacji z jednostkami organizacyjnymi (1 usługa),
 5. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup licencji: Zakup licencji systemu komunikacji z jednostkami organizacyjnymi (szt. 1),
 6. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup zestawów komputerowych: Wyposażenie stanowisk pracowniczych,
  - zakup zestawów komputerowych z systemem operacyjnym (szt. 14),
 7. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup serwera: Wyposażenie serwerowni - zakup serwera z systemem operacyjnym (szt. 1),
 8. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - zakup pozostałego sprzętu: Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM (szt. 1), Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (szt. 1), Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (szt. 1),
 9. Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu - opracowanie dokumentacji SZBI (1 usługa),
 10. Szkolenia pracowników: Przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonowania e-usług i informacji publicznej dla 20 osób (pracowników Urzędu Gminy). Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie administracji środowiskiem informatycznym dla 1 osoby (pracownika Urzędu Gminy).

W ramach projektu w Gminie uruchomionych zostanie 18 e-usług:

 • na 3 poziomie dojrzałości -10 e-usług:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej,
  2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego,
  6. Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego w zakresie podziału nieruchomości,
  7. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,
  8. Wniosek do projektu budżetu i monitorowanie procesu jego rozpatrywania,
  9. Wniosek o informację z rejestru umów i kontrahentów,
  10. Wniosek o dotację z budżetu gminy
 • na 5 poziomie dojrzałości - 8 e- usług:
  1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych,
  4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych,
  5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych,
  6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych,
  7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych,
  8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Możliwość zrealizowania ww. projektu pozwoli na zinformatyzowanie procesów administracyjnych i poprawi poziom świadczenia usług publicznych przez administrację poprzez wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz stworzenie nowych e-usług publicznych. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą służyć realizacji celu głównego projektu poprzez zwiększenie dostępności lub dojrzałości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzenie lub poprawę warunków techniczno-organizacyjnych do obsługi tych usług drogą elektroniczną w urzędach. Możliwość wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach klient-administracja przyczyni się do zminimalizowania niedogodności związanych z załatwianiem spraw urzędowych odczuwanych przez klientów zewnętrznych urzędów oraz wpłynie pozytywnie na jakość obsługi przez pracowników.

Wszystkie zakupione towary (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) oraz usługi w ramach projektu, którego dotyczy zapytanie, zostaną zainstalowane w Urzędzie Miejskim w P. Gmina będzie ich właścicielem, będzie też ponosiła niezbędne koszty pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie usługi wytworzonej w ramach projektu, zaś za korzystanie z usług nie będą pobierane opłaty.

Każda z partnerskich gmin (P., B. P., K., U., G., P. i T.) realizując projekt będzie dokonywała zakupów usług i infrastruktury na potrzeby działalności urzędu, przy pomocy którego realizuje swoje obowiązki i na własny rachunek. Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania infrastruktury i nadzór nad jej eksploatacją spoczywać będzie na poszczególnych gminach.

Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupami w tej części, której efekty będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Projekt nie generuje i nie będzie generował żadnych przychodów, jednak zakupione w ramach projektu towary (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) i usługi, między innymi: wdrożenie systemu zarządzania budżetem Gminy, modernizacja systemu dziedzinowego, zakup serwera i urządzeń do wyposażenia serwerowni, zakup zestawów komputerowych z systemem operacyjnym dla pracowników, których zakres zadań wynikający z zakresu czynności, zadań przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych i wykonywanych zastępstw w poszczególnych komórkach organizacyjnych wskazują, że mogą to być zarówno czynności niepodlegające ustawie o VAT, w ramach zadań statutowych, jak i bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością opodatkowaną oraz zwolnioną z VAT. W części, w której efekty będą służyć czynnościom pozostającym poza ustawą o VAT, służącym do realizacji zadań publicznych, np. uruchomionych usług:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych.
 6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Zaplanowane zadania w projekcie nie zmienią dotychczasowej aktywności gospodarczej Gminy, realizacja projektu nie wpływa w żaden sposób na:

 • zawieranie umów cywilnoprawnych - ich liczba nie zmieni się w wyniku realizacji projektu - żadne z wdrożeń w ramach projektu nie doprowadzi do zawierania innych, nowych umów, świadczenie dodatkowej działalności,
 • efekty dotychczas zawartych umów cywilnoprawnych - projekt nie wpłynie na usługi świadczone na podstawie umów zawieranych przez jednostki: na cenę, zakres umów i efekty z poziomu klienta Wnioskodawcy, natomiast efekty realizacji projektu wykorzystywane przez poszczególnych pracowników w ramach powierzonych obowiązków wynikających z przypisanych zakresów czynności w części służyć będą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, zwolnionym, jak i niepodlegającym podatkowi od towarów i usług.

Jak opisano powyżej projekt obejmuje uruchomienie e-usług, zakup licencji, zakup sprzętu komputerowego dla pracowników wykonujących czynności związane z działalnością opodatkowaną, zwolnioną, jak i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jak również dla pracowników wykonujących czynności statutowe, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina nie będzie w stanie dokonać wyodrębnienia całości lub części kwot podatku naliczonego związanych tylko i wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w oparciu o przedstawiony stan faktyczny ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących ww. projektu w zakresie, w jakim te zakupy związane są z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, działalnością objętą zwolnieniem od podatku oraz działalnością niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem, stosując najpierw tzw. prewspółczynnik, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h, a następnie zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy oraz nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur w zakresie, w jakim zakupy związane są z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, proporcjonalnie w części, w jakiej nabyte towary i usługi służyć będę czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czynnościom zwolnionym od podatku oraz czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu temu podatkowi na podstawie obliczonego tzw. prewspółczynnika z zastosowaniem art. 86 ust. 2a-2h, a następnie zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w części w jakiej nabyte towary i usługi służyć będą czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czynnościom statutowym).

Projekt nie generuje i nie będzie generował żadnych przychodów, jednak zakupione w ramach projektu towary (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) i usługi, między innymi wdrożenie systemu Zarządzania Budżetem Gminy, modernizacja systemu dziedzinowego, zakup serwera i urządzeń do wyposażenia serwerowni, zakup zestawów komputerowych z systemem operacyjnym będą wykorzystywane przez pracowników, których zakres zadań wynikający z zakresu czynności, zadań przypisanych do poszczególnych komórek organizacyjnych i wykonywanych zastępstw w poszczególnych komórkach organizacyjnych wskazują, że są to zarówno czynności niepodlegające ustawie o VAT, w ramach zadań statutowych, jak i bezpośrednio lub pośrednio związaną z działalnością opodatkowaną oraz zwolnioną z VAT, natomiast uruchomienie usług między innymi dotyczących 8 - e-usług na 5 poziomie dojrzałości z zakresu prowadzenia spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, prowadzenia spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, służyć będą czynnościom pozostającym poza ustawą o VAT, gdyż są to czynności z zakresu zadań statutowych i nie będą miały związku z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczania podatku naliczonego w całości lub części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przestanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonane w ramach działalności gospodarczej czynności oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

W myśl art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

Według art. 86 ust. 2d ustawy, w celu obliczenia podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo.

Stosownie do art. 86 ust 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Zgodnie z art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym Proporcje tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22 uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji (art. 86 ust. 2h ustawy).

Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez niego nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podmiotów i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie ww. przepisu zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193). Rozporządzenie to określa w przypadku niektórych podatników sposób określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 cyt. rozporządzenia). W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla:

 • urzędu obsługującego jednostki samorządu terytorialnego (tj. urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego oraz urzędu marszałkowskiego),
 • samorządowej jednostki budżetowej,
 • samorządowego zakładu budżetowego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie ustalony całościowy sposób określenia proporcji dla jednostek samorządu terytorialnego jako osoby prawnej, tylko będą ustalone odrębne sposoby określenia proporcji dla wymienionych wyżej jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Rozporządzenie wprowadza wzory, według których będą wyznaczone sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć.

Zaproponowane metody mają charakter obrotowy, polegający na ustaleniu udziałów z tytułu działalności gospodarczej w całkowitym obrocie z tytułu działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza sferą VAT.

Jak już wspomniano wcześniej, wśród wymienionych w rozporządzeniu podmiotów Minister Finansów wskazał m. in. jednostki budżetowe. Przez jednostkę budżetową, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia, rozumie się utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę budżetową. W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Stosownie do przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony według wzoru:

X= A x 100/DUJST

gdzie poszczególne symbole oznaczają

X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej.

A - roczny obrót z działalność gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej.

DUJST - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.

Powołany wyżej przepis art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza z wyjątkiem wykorzystywania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia, czy działalność lub transakcje stanowią, cele inne niż związane z działalnością gospodarczą znaczenie ma czy mieszczą się one w przedmiocie działalności danej jednostki.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy, przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Ponadto należy zauważyć, że na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadać nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadać, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany nieruchomości, wynajmu dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego. Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

Ponadto należy zauważyć, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to - na mocy art. 90 ust. 2 - podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką cześć kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w cyt. wyżej ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczy całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostaw towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

 1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
 2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku (art. 90 ust. 9a ustawy).

Na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust 2-8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%,
 2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku zakupów towarów i usług, dotyczących realizacji ww. projektu w ramach Osi Priorytetowej 2, XX., Działanie 2. 1 XX., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, których efekty będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, czynnościom zwolnionym od tego podatku oraz czynnościom niepodlegającym podatkowi podatku od towarów i usług, tj. od zakupów między innymi serwera i urządzeń do wyposażenia serwerowni, zestawów komputerowych z systemem operacyjnym dla pracowników wykonujących związane z działalnością opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, wdrożenie systemu zarządzania budżetem Gminy, modernizacja systemu dziedzinowego - Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h, a następnie przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT. W przypadku zakupów towarów i usług w związku z realizacją projektu, np. uruchomienie usług z zakresu prowadzenia spraw podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, których efekty będą służyć czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, to jest czynnościom, których Gmina dokonuje jako organ władzy publicznej - Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.