0115-KDIT1-2.4012.188.2017.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu 5 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 5 czerwca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina R. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „...” współfinansowanego ze środków RPOW... na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie - 5.1 - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach projektu Gmina wykona instalację zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na działkach prywatnych w 19 miejscowościach na terenie Gminy. Zostaną zainstalowane kolektory słoneczne próżniowe w ilości 70 kompletów oraz kolektory słoneczne płaskie 6 kompletów. Na wszystkich budynkach mieszkalnych, na których planowane jest rozmieszczenie kompletów instalacji solarnych do uzyskania wody użytkowej zużywa się paliwa konwencjonalne, tj. węgiel, drewno, energię elektryczną. Instalacja kolektorów słonecznych zredukuje zużycie paliw konwencjonalnych, szczególnie w okresie letnim, zmniejszy poziom zanieczyszczenia powietrza. Realizacja inwestycji nie wpłynie na zamianę zagospodarowania przestrzennego. Termin realizacji montażu kolektorów słonecznych: 1 maja 2018 r. – 31 lipca 2018 r. Finansowanie projektu: Środki RPOW... - 85% kosztów kwalifikowanych, wpłaty mieszkańców - 15% kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Gmina w celu realizacji projektu będzie współpracować z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w projekcie, czyli właścicielami nieruchomości gdzie będą montowane kolektory słoneczne. W celu realizacji tej współpracy zostaną zawarte pisemne umowy cywilnoprawne, które określą zobowiązania stron. Mieszkańcy zobowiązani zostaną do wniesienia wkładu własnego (15% kosztów kwalifikowanych) do przedmiotowej inwestycji w ciągu 1 m-ca. Po zakończeniu prac instalacyjnych sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu kolektora słonecznego pozostaną własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. minimum 5 lat. Przeniesienie własności nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w zamian za udział wniesiony przez właściciela w formie pieniężnej oraz za użyczenie części nieruchomości dla realizacji projektu.

Gmina na podstawie zawartych umów zabezpieczy realizację celów projektu, tj. wyłoni wykonawcę prac, nadzór inwestorski, ustali harmonogram realizacji prac, nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe i dokona rozliczenia finansowego projektu. Gmina regulować będzie zobowiązania wobec wykonawców.

Gmina będzie ponosiła wydatki za wykonanie zadania na podstawie faktur wystawionych na Gminę. Wszystkie towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu, w tym dotyczące zakupu i montażu zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług. Czynności opodatkowane to wykonane usługi, za które pobierane będą opłaty od mieszkańców Gminy uczestniczących w projekcie. Świadczenie dokonywane przez Gminę na rzecz mieszkańców w oparciu o umowę cywilnoprawną na wykonanie instalacji i montażu ma charakter usługi. Gmina wpłaty od mieszkańców na poczet współfinansowania montażu zestawów solarnych wykaże w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach i odprowadzi z tego tytułu należny podatek VAT. Jako podstawa opodatkowania zostanie przyjęta kwota wpłacona przez mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu zestawów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ramach projektu od całości poniesionych wydatków (niezależnie od źródła finansowania)?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz innych wydatków z nimi związanych (nadzór inwestorski, promocja, itp.) zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT. Gmina świadczyć będzie usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Na podstawie zawartych cywilnoprawnych umów mieszkańcy zobowiązani będą do współfinansowania realizacji inwestycji, ich partycypacja w kosztach będzie miała charakter zobowiązaniowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, ponieważ towary i usługi, które zostaną nabyte w związku z inwestycją - jak wynika z treści wniosku - będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.