0115-KDIT1-1.4012.425.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Gminie przysługuje odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji na podstawie art. 86 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „S.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina xx jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym od lutego 2010 r. - wcześniej podatkiem był Urząd Gminy w xx. Obecnie Gmina xx jest skonsolidowana ze swoimi jednostkami budżetowymi i składa jedną skonsolidowaną deklarację podatku od towarów i usług - VAT 7. Są to następujące jednostki budżetowe:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej xx,
 • Zespół Szkół w xx,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w xx,
 • Szkoła Podstawowa w xx,
 • Szkoła Podstawowa w xx,
 • Zespół Szkół w xx.

Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z tych zadań jest wykonywana przez Gminę w ramach systemu publicznoprawnego. Wybrane działania przeprowadzane są przez Gminę na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom VAT. W ramach tych czynności Gmina dokonuje zarówno transakcji opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek, jak również podlegających opodatkowaniu VAT, lecz zwolnionych od podatku.

Innymi słowy Gmina wykonuje:

 1. Zadania o charakterze publicznoprawnym, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów (np. związane z budową infrastruktury drogowej),
 2. Zadania w ramach systemu publicznego, uznawane przez Gminę jako niepodlegające regulacjom VAT, z tytułu których Gmina uzyskuje określone wpływy (np. opłata za wydanie decyzji administracyjnej),
 3. Czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, uznawane przez Gminę jako podlegające regulacjom VAT, z których Gmina otrzymuję wynagrodzenie (np. sprzedaż działek, wynajem lokali użytkowych),
 4. Czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, zwolnionych od VAT, z tytułu których Gmina otrzymuje wynagrodzenie (np. wynajem lokali na cele mieszkaniowe lub sprzedaż określonych nieruchomości).

Gmina xx zawarła w dniu xx grudnia 20xx r. umowę o dofinansowanie inwestycji pt.: „S.” zwana w dalszej części wniosku „Inwestycją”.

Inwestycja realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. W wyniku realizacji Inwestycji zostanie osiągnięty następujący cel: „R.”. W ramach Inwestycji powstanie całoroczna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna do organizacji i uczestnictwa w masowych imprezach, do odpoczynku i rekreacji, która umożliwi użytkownikom realizację licznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Inwestycja obejmuje między innymi wykonanie sceny wraz z placem imprez masowych wyposażonym w ławki i kosze na śmieci, z nasadzeniem drzew i krzewów. Wybudowany zostanie parking na 10 miejsc postojowych oraz ciągi piesze o długości ok 100 m2. W okresie trwałości projektu inwestycja nie będzie przekazywana do innego podmiotu, a Gmina xx nie będzie czerpała dochodu w związku z realizacją inwestycji. Inwestycja będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników a działalność Gminy xx polegająca na realizacji Inwestycji nie będzie miała charakteru komercyjnego. Realizowana Inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT Gminy. Obecnie został wyłoniony wykonawca robót. Całkowity koszt Inwestycji wynosi xx zł, w tym wysokość dotacji wynosi xx zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na xx października 20xx r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie xx przysługuje odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji pt.: „S.” na podstawie art. 86 ustawy o VAT?

Zdaniem Gminy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją inwestycji pt.: „S.”.

Mała architektura i scena, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji będą spełniały funkcję infrastruktury ogólnodostępnej i bezpłatnej tzn. takiej która zaspokoi zbiorowe potrzeby wspólnoty, a korzystanie z niej nie wiąże się z żadnymi opłatami. Za utrzymanie inwestycji po realizacji (ponoszenie kosztów eksploatacyjnych wytworzonego majątku) będzie odpowiedzialna Gmina xx.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze powyższe przepisy, w opinii Gminy xx w odniesieniu do wydatków na wybudowanie Inwestycji, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż nie jest spełniona żadna przesłanka warunkująca powstanie prawa do odliczenia. Po pierwsze Gmina realizując, poprzez wykorzystanie Inwestycji, zadania o charakterze publicznoprawnym we wskazanym zakresie ustawowym nie będzie działać w roli podatnika VAT, lecz będzie wykonywać swoje zadania jako organ władzy publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Przepis ten wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w oparciu o powołane przepisy prawa prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Nie zostały bowiem spełnione warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż jak wskazano, towary i usługi nabywane w ramach projektu pn. „S.” nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.