0115-KDIT1-1.4012.312.2018.1.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Gmina S w odniesieniu do projektu „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących tej inwestycji, jeśli tak to w jakim %?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2018 r. (data wpływu 18 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina S jest właścicielem budynku, w którym swoją siedzibę ma zarówno Gminny Ośrodek Kultury, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. Gmina ma zamiar rozbudować przedmiotowy budynek. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. GOK ma odrębną od Gminy osobowość prawną i odrębny od Gminy status na gruncie podatku od towarów i usług. OSP nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatki dotyczące OSP stanowią wydatek niekwalifikowany. Gmina nie czerpie żadnych dochodów z działalności OSP. Budynek objęty projektem udostępniony jest dla GOK i OSP nieodpłatnie w związku z wykonywaniem zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony przeciwpożarowej.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6: Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1: Infrastruktura kultury. W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje prace polegające na rozbudowie budynku GOK wraz z remizą OSP. Dobudowane zostaną dwa dwukondygnacyjne skrzydła: północne i południowo-zachodnie. Wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku zostanie dobudowane parterowe pomieszczenie ekspozycyjne. W budynku będą dwie strefy pożarowe z salą widowiskowo-konferencyjną. Gmina poniesie z tego tytułu wydatki, które dokumentowane będą fakturami VAT wystawionymi przez wykonawcę robót budowlanych.

Celem inwestycji jest zmodernizowanie budynku, co przyczyni się do zwiększenia ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury. Gmina po zakończeniu zadania inwestycyjnego zamierza nadal nieodpłatnie udostępniać budynek na rzecz GOK oraz OSP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina S odniesieniu do projektu „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących tej inwestycji, jeśli tak to w jakim %?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania „...”. Gmina udostępnia i nadal będzie udostępniać nieodpłatnie budynek dla GOK i dla OSP, nie będzie czerpać z tego tytułu żadnych zysków. Gmina realizuje zadania własne w zakresie kultury oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami.

Z opisu przedmiotowej sprawy wynika, iż Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych, nie będzie osiągać dochodów z tytułu najmu budynku, dlatego też nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur wystawionych na Wnioskodawcę dotyczących rozbudowy budynku w którym siedzibę ma GOK oraz OSP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.