0115-KDIT1-1.4012.106.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia, na zasadach określonych w 90 ustawy, podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług w ramach realizacji projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług w ramach realizacji projektu „...”.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uzdrowisko ... S.A. wykonuje czynności zarówno opodatkowane, jak i zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uzdrowisko jest wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem ... prowadzonym przez Wojewodę .... Usługi z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii świadczone są również poza kontraktami z NFZ i ZUS. Dodatkowo świadczone są również usługi z zakresu stomatologii. Usługi te, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług, są zwolnione z podatku VAT. Dodatkowo Spółka świadczy również usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Są to m.in. usługi zakwaterowania, usługi wyżywienia, usługi parkingowe, wstępu na basen, wstępu na salę fitness, wynajmu pomieszczeń. Stosunek sprzedaży zwolnionej do sprzedaży całkowitej dla roku 2016 stanowił 94% (na podstawie obrotu za 2015 r.), dla roku 2017 92% (na podstawie obrotu za 2016 r.). W związku z tym, że nabywane towary i usługi służą wykonywaniu czynności zarówno tych, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak i tych czynności, przy których Spółka nie ma takiego prawa, odliczenie podatku przysługuje jedynie w tej części, w której zakup służy czynnościom opodatkowanym. Spółka stosuje zapisy art. 90 ustawy o VAT. Dla potrzeb określenia kwoty podatku VAT naliczonego możliwego do odliczenia Spółka kwalifikuje nabywane towary i usługi na te, które służą w całości czynnościom opodatkowanym, na te które służą w całości czynnościom zwolnionym, oraz na te, co do których nie można jednoznacznie określić, w jakiej części służą czynnościom opodatkowanym, a w jakiej części służą czynnościom zwolnionym. Do oznaczenia części podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z ostatniej grupy, czyli zakupu towarów i usług dot. zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej, Spółka określa współczynnik proporcji na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. Współczynnik proporcji stosowany jest zarówno do nabycia towarów i usług zaliczanych w Spółce do środków trwałych, jak i do nabycia towarów i usług pozostałych.

W dniu ... 2017 r. Uzdrowisko podpisało umowę nr ... z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie budowy ... w ramach programu operacyjnego ..., działanie 2.1. Nazwa projektu „...”. W ramach podpisanej umowy Spółka mogła rozliczyć wydatki kwalifikowane ponoszone w okresie 14 maja 2016 r. - 31 grudnia 2017 r. Były to wydatki związane z budową nieruchomości, takie jak m.in. roboty budowalne oraz zakup urządzeń do wyposażenia ..., takie jak wanny do hydroterapii, bieżnia, ergonometr, stoły rehabilitacyjne itp.

W związku z tym, że budynek wraz z wyposażeniem, zgodnie z założeniami Spółki, będzie służył zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i zwolnionym, Spółka odliczyła od nabytych towarów i usług VAT proporcjonalnie, stosując dla 2016 r. współczynnik 6% kwoty podatku VAT podlegającego odliczeniu i dla 2017 r. 8%. Pozostała nieodliczona kwota podatku zwiększyła wartość nabytych środków trwałych.

W ... 2017 r. Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło kontrolę w zakresie realizacji Projektu Nr ... w ramach Programu Operacyjnego ..., lata 2014-2020, Działanie 2.1 – ..., Umowa o dofinansowanie nr ..., nazwa projektu „...”.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Spółka została zobowiązana do wystąpienia do odpowiednich organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości odliczania podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo rozliczyła podatek naliczony od nabytych towarów i usług w ramach realizowanego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w dniu ... 2017 r. podpisał umowę nr ... z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie budowy ... w ramach programu operacyjnego ..., działanie 2.1. Nazwa projektu „...”. W ramach podpisanej umowy Spółka mogła rozliczyć wydatki kwalifikowane ponoszone w okresie 14 maja 2016 r. - 31 grudnia 2017 r. Były to wydatki związane z budową nieruchomości, takie jak m.in. roboty budowalne oraz zakup urządzeń do wyposażenia ..., takie jak wanny do hydroterapii, bieżnia, ergonometr, stoły rehabilitacyjne itp.

Budynek wraz z wyposażeniem służy zarówno czynnościom opodatkowanym, jak i zwolnionym. Są świadczone tam przede wszystkim usługi z zakresu rehabilitacji oraz fizjoterapii, ale również z budynku, wraz ze znajdującym się tam sprzętem, mogą korzystać m.in. goście hotelowi w ramach usług fitness. Dodatkowo w budynku znajduje się recepcja dla przylegającej do budynku części hotelowej oraz stołówka, z której korzystają zarówno goście skierowani na pobyty finansowane przez NFZ, jak i goście komercyjni hotelowi.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, miała prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych towarów i usług proporcjonalnie, stosując dla 2016 r. współczynnik 6% kwoty podatku VAT podlegającego odliczeniu i dla 2017 r. 8%. Pozostała nieodliczona kwota podatku zwiększyła wartość nabytych środków trwałych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Regulacja zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że kwestie odliczenia podatku naliczonego, w przypadku prowadzenia przez podatnika w ramach działalności gospodarczej zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej od podatku, ustawodawca uregulował w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl ust. 2 tego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Według ust. 3 tegoż artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy).

Stosownie do ust. 5 ww. artykułu, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

W myśl ust. 8 tegoż artykułu, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna – o czym stanowi ust. 9 ww. artykułu.

Według ust. 9a przywołanego. artykułu, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza opisu sprawy w kontekście przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że o ile rzeczywiście – na co wskazuje treść wniosku – dokonane w ramach projektu, o którym w nim mowa, zakupy miały służyć i służą zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej, Spółce – jak słusznie stwierdziła – przysługiwało prawo do odliczenia części podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Skoro – jak wskazała Spółka – stosunek sprzedaży zwolnionej do sprzedaży całkowitej dla 2016 r. (na podstawie obrotu za 2015 r.) wyniósł 94%, a dla 2017 r. (na podstawie obrotu za 2016 r.) 92%, to – przy założeniu, że wskaźniki te zostały prawidłowo wyliczone – Spółce przysługiwało w związku z zakupami dotyczącymi realizacji projektu, o którym mowa we wniosku, prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości odpowiednio 6% i 8%.

Wskazać również należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu sprawy, z którego wynika m.in. że dokonane zakupy (w tym urządzenia do wyposażenia ...), miały służyć/służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i zwolnionej od tego podatku, a wskaźnik sprzedaży zwolnionej do sprzedaży całkowitej dla 2016 r. (na podstawie obrotu za 2015 r.) wynosił 94%, a dla 2017 r. (na podstawie obrotu za 2016 r.) 92%, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia/Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.