0114-KDIP1-3.4012.598.2018.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji za świadczenie złożone oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie powyższej usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu 15 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania za świadczenie złożone nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji wraz z dodatkowymi usługami w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji, na którą składać się może usługa organizacji dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań - jest nieprawidłowe;
 • uznania za świadczenie złożone nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji z wyłączeniem dodatkowych usług w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji, z wyłączeniem dodatkowych usług w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji za świadczenie złożone oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie powyższej usługi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży pojazdów ciężarowych, części oraz akcesoriów do pojazdów ciężarowych, a także dodatkowych usług wspierających użytkowanie pojazdów.

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”), będącej jednym z czołowych producentów samochodów osobowych i ciężarowych na świecie i liderem rynku samochodów klasy premium. W ramach realizacji założeń biznesowych Grupy, planowane jest wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, zgodnie z którą na poziomie globalnym działalność Grupy zostanie rozdzielona na trzy dywizje, w tym dywizję samochodów osobowych i dostawczych oraz dywizję samochodów ciężarowych i autobusów. W Polsce powyższe plany Grupy mają zostać zrealizowane poprzez wydzielenie części biznesu w postaci dywizji zajmującej się dystrybucją samochodów ciężarowych do Wnioskodawcy. W wyniku takiego podziału, Wnioskodawca będzie koordynatorem sieci dealerskich samochodów ciężarowych Grupy w Polsce. Spółka będzie prowadzić dystrybucję samochodów ciężarowych na polskim rynku poprzez autoryzowanych dealerów.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami opartymi na polityce Grupy, w ramach prowadzonej działalności Spółka, dla potrzeb prowadzonych akcji marketingowych, będzie korzystała z usług podmiotów trzecich, głównie agencji marketingowych lub eventowych oraz firm szkoleniowych (dalej: „Organizator”), w zakresie organizacji różnego rodzaju spotkań o charakterze marketingowym lub szkoleniowym, a także konferencji przeznaczonych dla pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz dziennikarzy (dalej: „Wydarzenia”).

Wydarzenia będą adresowane przede wszystkim do dealerów pojazdów ciężarowych, podmiotów posiadających lub zarządzających flotą pojazdów ciężarowych, kierowców pojazdów ciężarowych, a także np. producentów zabudów ciężarówek, którzy są obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami Spółki, jak również do osób z branży motoryzacyjnej, np. dziennikarzy (dalej: „Kontrahenci”), oraz pracowników Spółki.

Wydarzenia będą nakierowane na intensyfikację sprzedaży poprzez rozpowszechnianie informacji o oferowanych przez Spółkę pojazdach ciężarowych (np. prezentacje nowych systemów bezpieczeństwa, zapoznanie z nowym pojazdem w trudnym terenie, informacje o parametrach technicznych pojazdów, zastosowanych rozwiązaniach technologicznych, wynikach testów bezpieczeństwa) oraz okołoproduktowej ofercie Wnioskodawcy (informacje o dodatkowych usługach wspierających użytkowanie pojazdu, kontraktach serwisowych); budowanie relacji z Kontrahentami (działania lojalnościowe) oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki, pod którą działa Wnioskodawca. Wydarzenia będą realizowane głównie na terenie kraju, ale może się też zdarzyć, że Kontrahenci zostaną zaproszeni do zwiedzania jednej z zagranicznych fabryk Grupy, do której należy Wnioskodawca, np. w Niemczech, Portugalii czy Turcji.

W ramach świadczonych usług Organizator będzie odpowiedzialny za pełne przygotowanie zleconego Wydarzenia. W zależności od charakteru i zakresu konkretnego Wydarzenia, do zadań Organizatora może należeć m in.:

 • Wynajęcie sali konferencyjnej lub innego miejsca właściwego do przeprowadzenia Wydarzenia,
 • Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (np. urządzenia multimedialne) i materiałów szkoleniowych,
 • Zapewnienie wyżywienia lub obsługi cateringowej,
 • Zapewnienie noclegu dla uczestników Wydarzenia,
 • Zapewnienie transportu uczestników Wydarzenia, prezentowanych pojazdów,
 • Zapewnienie ubezpieczenia uczestników Wydarzenia,
 • Zapewnienie brandingu (gadżety, oznaczenie logotypem przestrzeni etc.),
 • Zapewnienie osób prowadzących Wydarzenie (wykładowców, ekspertów, trenerów); przy czym w zależności od charakteru danego Wydarzenia może się zdarzyć, że to Spółka samodzielnie opracuje program merytoryczny i we własnym zakresie zapewni osoby, której będą go realizowały;
 • Zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy).

Przedstawiona powyżej lista ma charakter otwarty i w zależności od sytuacji na usługę organizacji danego Wydarzenia (dalej: „Usługa”) mogą składać się wszystkie lub tylko wybrane elementy, np. w przypadku organizacji spotkania u dealera będzie to jedynie zapewnienie wyżywienia i odpowiedniej prezentacji produktu, w przypadku organizacji wyjazdu do fabryki w skład usługi wejdzie także zapewnienie transportu, noclegów oraz zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników. Podkreślenia wymaga fakt, iż Wnioskodawca każdorazowo zainteresowany będzie nabyciem kompleksowych usług organizacji danego Wydarzenia, tj. zapewnieniem przez wyspecjalizowany, niepowiązany podmiot zewnętrzny usług wspierających od strony techniczno-organizacyjnej Wydarzenia organizowanego przez Spółkę, przy zachowaniu najwyższych, aktualnie przyjętych standardów dla tego typu imprez. Spółka nie jest jednak zainteresowana zakupem wyżej wymienionych przykładowych elementów Usługi oddzielnie, jedynie bowiem w ramach kompleksowej usługi organizacji Wydarzenia tworzą one dla Wnioskodawcy pożądane świadczenie, tzn. świadczenie, którego nabyciem Spółka jest zainteresowana. Wnioskodawca pragnie wskazać, że nabywane Usługi będą służyć wyłącznie działalności gospodarczej Spółki (działalność podlegająca opodatkowaniu VAT).

Organizator będzie wystawiał Spółce faktury dokumentujące wynagrodzenie za Usługę, na których nie będzie rozbicia na poszczególne jej elementy. Faktury te będą zawierały jedną pozycję dot. organizacji Wydarzenia, wraz z łączną kwotą wynagrodzenia za całą usługę. Z uwagi na wewnętrzne uwarunkowania Grupy (na potrzeby akceptacji przez Dział Zakupów), Organizator będzie informował Wnioskodawcę, jakie będą poszczególne elementy składowe (kalkulacyjne) całej wykonanej Usługi kompleksowej organizacji danego Wydarzenia. Informacja o elementach składowych będzie miała znaczenie wyłącznie biznesowe, tzn. będzie wykorzystywana podczas negocjacji przez Dział Zakupów Wnioskodawcy oraz w procesie podejmowania decyzji przy otrzymaniu kilku zbliżonych atrakcyjnością ofert, ponieważ z punktu widzenia Spółki kluczowa jest możliwość nabycia świadczenia głównego w określonym standardzie, zgodnego z oczekiwaniami Spółki i w jak najkorzystniejszej cenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Usługa związana z organizacją Wydarzeń świadczona przez Organizatora na rzecz Spółki będzie stanowić jedno świadczenie złożone, tzw. usługę kompleksową oraz czy w związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Usługi?

Zdaniem Wnioskodawcy, Usługa związana z organizacją Wydarzeń świadczona przez Organizatora na rzecz Spółki będzie stanowić jedno świadczenie złożone, tzw. usługę kompleksową, a w związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Usługi.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Kompleksowy charakter Usługi nabywanej przez Spółkę

W ocenie Wnioskodawcy, kwestią niezbędną dla uznania, czy Spółce będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Usługi organizacji Wydarzeń jest przeanalizowanie, czy Usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie, które dla potrzeb VAT powinno być traktowane łącznie, czy też składa się z kilku samodzielnych i niezależnych świadczeń. W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie wskazać, że pojęcie świadczeń kompleksowych nie znalazło jak dotąd bezpośredniej regulacji w przepisach dotyczących podatku VAT. Problematyka świadczeń kompleksowych była natomiast niejednokrotnie wielowątkowo analizowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „Trybunał” lub „TSUE”).

W kluczowym z punktu widzenia świadczeń kompleksowych wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 pomiędzy Card Protection Plan Ltd (dalej: „CPP”) a Commissioners of Customs and Excise, TSUE stwierdził w szczególności, iż: „29. (...) Z artykułu 2(1) VI Dyrektywy wynika, iż każde świadczenie usług musi być zasadniczo uznawane za odrębne i niezależne i, po drugie, świadczenie obejmujące jedną usługę z ekonomicznego punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, by nie zakłócić funkcjonowania systemu VAT; należy określić zasadnicze cechy transakcji w celu ustalenia, czy podatnik świadczy na rzecz klienta, który jest typowym klientem, kilka odrębnych usług zasadniczych czy też jedną usługę.” Podobnie wypowiedział się Trybunał wydając w dniu 27 września 2012 r. orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse czy w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11, BGŻ Leasing sp. z o.o. oraz w wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.

Przede wszystkim w przywołanych orzeczeniach TSUE zwrócił uwagę na fakt, że dla potrzeb oceny określonego działania, jako świadczenia jednolitego i kompleksowego najistotniejsze jest jego zbadanie (i) z ekonomicznego punktu widzenia oraz (ii) z perspektywy nabywcy.

Podatek VAT jest podatkiem o charakterze ekonomicznym i treść stosunku prawnego ma przy nim znaczenie drugorzędne. W konsekwencji, istotne jest, czy z perspektywy ekonomicznej określone świadczenie jest jednolite, czy też można je w sposób naturalny podzielić, a który to podział nie doprowadzi do uszczerbku dla tych wyodrębnionych elementów.

W odniesieniu do kwestii drugiej (analiza transakcji z punktu widzenia klienta/ konsumenta/kontrahenta), nieodzowna jest analiza gospodarczego celu dokonania transakcji po stronie nabywcy. W praktyce oznacza to, że jeżeli z punktu widzenia odbiorcy określonego świadczenia istnieje jeden istotny przedmiot świadczenia, a pozostałe mają charakter wtórny lub pomocniczy, wówczas mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym, którego podział prowadziłby do sztuczności i wypaczałby ekonomiczny i faktyczny cel dokonywania transakcji.

A zatem, biorąc pod uwagę powyższe wytyczne TSUE, w ocenie Wnioskodawcy, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności wykonywane w ramach usługi polegającej na organizacji Wydarzeń na rzecz Spółki, powinny być traktowane jako jedna kompleksowa usługa. W szczególności, z perspektywy Wnioskodawcy, tylko łączne wykonanie przez Organizatora wszystkich czynności wchodzących w skład Usługi przedstawia dla Wnioskodawcy rzeczywistą wartość użytkową.

Spółka będzie nabywała ww. Usługę od Organizatora, tj. podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie świadczenia tego rodzaju usług. Zatem Usługa - w aspekcie gospodarczym - obiektywnie będzie tworzyć jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Co więcej, Spółka jest zainteresowana nabyciem kompleksowej usługi, która będzie obejmowała przykładowo (i) wynajęcie sali konferencyjnej lub innego miejsca właściwego do przeprowadzenia wydarzenia, jak również (ii) zapewnienie wyżywienia lub obsługi cateringowej/gastronomicznej czy też (iii) zapewnienie noclegu dla uczestników Wydarzenia (iv) zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników Wydarzenia.

A zatem z perspektywy realizowanych zadań, do których Wnioskodawca będzie nabywała usługi, nie jest ona zainteresowana wyłącznie nabyciem usługi polegającej na wynajęciu sali konferencyjnej, czy też nabyciu wyłącznie usługi gastronomicznej dla Kontrahentów. Z perspektywy Wnioskodawcy każda z ww. usług dostarczona oddzielnie nie spełni oczekiwań Spółki, ponieważ nie pozwoli zrealizować jej celu gospodarczego. Tym samym, zgodnie z przytoczonymi tezami orzeczenia TSUE w sprawie CPP, z punktu widzenia klienta (w tym przypadku Wnioskodawcy) w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednym istotnym przedmiotem świadczenia, tj. kompleksową usługą, której celem jest dostarczenie kompletnego świadczenia polegającego na organizacji Wydarzenia. Wspomniane świadczenie ma złożony charakter (składa się z szeregu czynności), jednak ich podział prowadziłby do sztuczności i wypaczałby ekonomiczny i faktyczny cel, w jakim Spółka będzie korzystać z Usługi świadczonej przez Organizatora.

Powyższe stanowisko jest aprobowane również przez organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP1- 3.4012.268.2018.1.ISK z dnia 7 czerwca 2018 r. wskazał, że: „usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Na podstawie przywołanych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że nabywane usługi organizacji konferencji/szkoleń stanowią świadczenie kompleksowe, w ramach którego Wnioskodawca nabywa m.in. wynajem sali konferencyjnej, usługi noclegowe, gastronomiczne, audiowizualne, techniczne jako elementy składowe, które nie są istotą zakupionego świadczenia a mają charakter pomocniczy i z pozostałymi usługami składowymi tworzą całość.” Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty należy uznać, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą świadczoną na rzecz Spółki. W związku z tym, konsekwencje na gruncie VAT wynikające ze świadczenia Usługi powinny być analizowane wyłącznie w odniesieniu do całości nabywanej Usługi.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez Organizatora

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - mocą art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Tym samym należy uznać, że warunkiem umożliwiającym Wnioskodawcy skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Usługi od Organizatora jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą podatnika VAT można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą odsprzedaży (np. towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy dokonywanej przez podatnika. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi VAT wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością gospodarczą podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika i mają pośredni związek z działalnością gospodarczą. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa podatnika, konieczne jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez danego podatnika.

Jak zostało to przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka zamierza nabywać Usługi polegające na organizacji Wydarzeń od Organizatorów. Celem organizacji Wydarzeń będzie intensyfikacja sprzedaży pojazdów ciężarowych oraz usług okołoproduktowych oferowanych przez Spółkę poprzez rozpowszechnienie informacji o ofercie Wnioskodawcy (w tym np. parametrach technicznych pojazdów, zastosowanych rozwiązaniach technologicznych, wynikach testów bezpieczeństwa etc.), budowanie lojalności Kontrahentów, wzmacnianie wizerunku marki, pod którą działa Wnioskodawca.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż nabycie Usługi ma pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi VAT dokonywanymi przez Spółkę. Tym samym, zgodnie z ogólną zasadą zdefiniowaną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do dokonania odliczenia VAT od tych Usług.

W szczególności, powyższe prawo nie będzie ograniczone przez regulacje zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Regulacja ta ma charakter wyjątkowy, bowiem wprowadza ograniczenie względem zasadniczego, przysługującego podatnikom prawa do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to jest podstawowym prawem podatnika oraz fundamentalnym elementem systemu VAT, który umożliwia zachowanie zasady neutralności tego podatku. W związku z powyższym - a także biorąc pod uwagę systematykę ustawy o VAT i umiejscowienie w niej powołanego przepisu - należy uznać go za przepis szczególny. Co za tym idzie, szczególny charakter powyższego przepisu musi wpływać także na sposób jego interpretacji. Zgodnie z ogólnymi regułami w tym względzie, musi on być wykładany ściśle. Nie jest przede wszystkim dopuszczalna jego rozszerzająca wykładnia prowadząca do poszerzania zakresu wyłączeń z prawa do odliczenia, a tym samym ograniczająca zakres uprawnień podatników.

W tym kontekście, w ocenie Wnioskodawcy fakt, iż na Usługi będą składać się i będą elementem kalkulacyjnym usługi, w stosunku od których, co do zasady, nie przysługiwałoby Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyby były nabywane odrębnie, nie wpływa na możliwość pełnego odliczenia VAT od nabywanych Usług, których są one elementem. Skoro więc ustawodawca nie wyłączył prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług organizacji spotkań o charakterze marketingowym lub szkoleniowym, to zastosowanie regulacji art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT do Usług dokumentowanych fakturami, które w opisie wykonanej usługi nie będą zawierały rozbicia na jej poszczególne elementy, prowadziłoby do nieuzasadnionego rozszerzonego zastosowania tego wyłączenia oraz sztucznego podziału jednolitego, z punktu widzenia gospodarczego, świadczenia.

W wydawanych w ostatnich latach indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego Dyrektorzy Izb Skarbowych oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (wydający interpretacje w imieniu Ministra Finansów) jednolicie potwierdzali, że wydatki na organizację spotkań/konferencji/szkoleń, w skład których wchodzą również świadczenia o charakterze noclegowym i gastronomicznym, dają pełne prawo do odliczenia podatku VAT.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 czerwca 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1- 3.4012.268.2018.1.ISK, zgodnie z którą „w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa konferencyjna, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne, czy też noclegowe. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości wynikającego z faktur dokumentujących nabycie kompleksowej usługi organizacji konferencji, szkolenia lub innych eventów, w takim zakresie w jakim dotyczy ona opodatkowanej działalności Wnioskodawcy.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.52.2018.1.KOM: „Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa hotelowa/konferencyjna, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne, czy też noclegowe. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości wynikającego z faktur dokumentujących nabycie kompleksowej usługi hotelowej/konferencyjnej służącej organizacji szkolenia/konferencji, w takim zakresie w jakim dotyczy ona opodatkowanej działalności Wnioskodawcy.

Podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2017 r., sygn. 0114-KDIP4.4012.244.2017.1.AKO: „Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle powołanego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych - co do zasady - nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji Szkolenia, Konferencji czy Spotkania integracyjnego, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe.” Do analogicznych konkluzji prowadzą również wnioski z indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w następujących sprawach:

 • 0114-KDIP4.4012.541.2017.1.KR z dnia 24 listopada 2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • 1462-IPPP3.4512.774.2016.1.PC z dnia 13 stycznia 2017 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • ILPP5/4512-1-298/15-4/PG z dnia 14 marca 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, ugruntowaną linię interpretacyjną w przywołanych powyżej indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego oraz przywołane orzecznictwo TSUE jak i przedstawione we wniosku okoliczności, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania ograniczenie odliczenia VAT naliczonego przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, a Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabywanych Usług na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy ustawy o VAT, jak również stanowisko TSUE i polskich organów podatkowych Usługa związana z organizacją Wydarzeń świadczona przez Organizatora na rzecz Spółki będzie stanowić jedno świadczenie złożone, tzw. usługę kompleksową, a w związku z tym Spółce będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie uznania za świadczenie złożone nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji wraz z dodatkowymi usługami w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji, na którą składać się może usługa organizacji dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań;
 • prawidłowe w zakresie uznania za świadczenie złożone nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji z wyłączeniem dodatkowych usług w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji, z wyłączeniem dodatkowych usług w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych zapisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy tj. wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym prawo to nie przysługuje – nawet gdy określone wcześniej warunki są spełnione – w sytuacji wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Istnienie związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność w zakresie sprzedaży pojazdów ciężarowych, części oraz akcesoriów do pojazdów ciężarowych, a także dodatkowych usług wspierających użytkowanie pojazdów.

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, będącej jednym z czołowych producentów samochodów osobowych i ciężarowych na świecie i liderem rynku samochodów klasy premium. W ramach realizacji założeń biznesowych Grupy, planowane jest wdrożenie nowej struktury organizacyjnej. W wyniku planowanego podziału, Wnioskodawca będzie koordynatorem sieci dealerskich samochodów ciężarowych Grupy w Polsce. Spółka będzie prowadzić dystrybucję samochodów ciężarowych na polskim rynku poprzez autoryzowanych dealerów.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami opartymi na polityce Grupy, w ramach prowadzonej działalności Spółka, dla potrzeb prowadzonych akcji marketingowych, będzie korzystała z usług podmiotów trzecich, głównie agencji marketingowych lub eventowych oraz firm szkoleniowych, w zakresie organizacji różnego rodzaju spotkań o charakterze marketingowym lub szkoleniowym, a także konferencji przeznaczonych dla pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz dziennikarzy.

Wydarzenia będą nakierowane na intensyfikację sprzedaży poprzez rozpowszechnianie informacji o oferowanych przez Spółkę pojazdach ciężarowych (np. prezentacje nowych systemów bezpieczeństwa, zapoznanie z nowym pojazdem w trudnym terenie, informacje o parametrach technicznych pojazdów, zastosowanych rozwiązaniach technologicznych, wynikach testów bezpieczeństwa) oraz okołoproduktowej ofercie Wnioskodawcy (informacje o dodatkowych usługach wspierających użytkowanie pojazdu, kontraktach serwisowych); budowanie relacji z Kontrahentami (działania lojalnościowe) oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki, pod którą działa Wnioskodawcy. Wydarzenia będą realizowane głównie na terenie kraju, ale może się też zdarzyć, że Kontrahenci zostaną zaproszeni do zwiedzania jednej z zagranicznych fabryk Grupy, do której należy Wnioskodawca, np. w Niemczech, Portugalii czy Turcji.

W ramach świadczonych usług Organizator będzie odpowiedzialny za pełne przygotowanie zleconego Wydarzenia. W zależności od charakteru i zakresu konkretnego Wydarzenia, do zadań Organizatora może należeć m in.:

 • Wynajęcie sali konferencyjnej lub innego miejsca właściwego do przeprowadzenia Wydarzenia,
 • Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (np. urządzenia multimedialne) i materiałów szkoleniowych,
 • Zapewnienie wyżywienia lub obsługi cateringowej,
 • Zapewnienie noclegu dla uczestników Wydarzenia,
 • Zapewnienie transportu uczestników Wydarzenia, prezentowanych pojazdów,
 • Zapewnienie ubezpieczenia uczestników Wydarzenia,
 • Zapewnienie brandingu (gadżety, oznaczenie logotypem przestrzeni etc.),
 • Zapewnienie osób prowadzących Wydarzenie (wykładowców, ekspertów, trenerów); przy czym w zależności od charakteru danego Wydarzenia może się zdarzyć, że to Spółka samodzielnie opracuje program merytoryczny i we własnym zakresie zapewni osoby, której będą go realizowały;
 • Zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy).

Przedstawiona powyżej lista ma charakter otwarty i w zależności od sytuacji na usługę organizacji danego Wydarzenia mogą składać się wszystkie lub tylko wybrane elementy, Podkreślenia wymaga fakt, iż Wnioskodawca każdorazowo zainteresowany będzie nabyciem kompleksowych usług organizacji danego Wydarzenia, tj. zapewnieniem przez wyspecjalizowany, niepowiązany podmiot zewnętrzny usług wspierających od strony techniczno-organizacyjnej Wydarzenia organizowane przez Spółkę, przy zachowaniu najwyższych, aktualnie przyjętych standardów dla tego typu imprez. Organizator będzie wystawiał Spółce faktury dokumentujące wynagrodzenie za Usługę, na których nie będzie rozbicia na poszczególne jej elementy.

Nabywane Usługi będą służyć wyłącznie działalności gospodarczej Spółki (działalność podlegająca opodatkowaniu VAT).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy usługa związana z organizacją Wydarzeń świadczona przez Organizatora będzie stanowić jedno świadczenie złożone (tzw. usługę kompleksową) oraz czy w związku z tym będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Usługi.

Na wstępie należy wskazać że, zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe znajduje wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wskazuje się na konieczność traktowania, dla celów podatkowych, złożonego działania podatnika, jako jednolitej całości bez sztucznych podziałów. W orzeczeniu z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-349/96), Trybunał rozstrzygnął, że przy świadczeniu usług obejmujących kilka części składowych należy stosować te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz środek do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podobnie wypowiedział się Trybunał wydając w dniu 27 września 2012 r. orzeczenie w trybie prejudycjalnym w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse.

Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym na usługę nazwaną „Wydarzeniem” składają się m.in. czynności: wynajęcie sali konferencyjnej lub innego miejsca właściwego do przeprowadzenia Wydarzenia, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (np. urządzenia multimedialne) i materiałów szkoleniowych, zapewnienie wyżywienia lub obsługi cateringowej, zapewnienie noclegu dla uczestników Wydarzenia, zapewnienie transportu uczestników Wydarzenia, zapewnienie ubezpieczenia uczestników Wydarzenia, zapewnienie brandingu (gadżety, oznaczenie logotypem przestrzeni etc.), zapewnienie osób prowadzących Wydarzenie (wykładowców, ekspertów, trenerów) czy zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy).

Mając na uwadze powyższą analizę i okoliczności sprawy, należy uznać, iż w przypadku organizacji Wydarzeń mających na celu organizację spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencyjnym, w skład których będą wchodzić usługi dodatkowe w postaci dodatkowych atrakcji dla uczestników (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy), należy wskazać, że usługi te nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego świadczenia usługi polegającej na organizacji spotkań o charakterze marketingowym, konferencyjnym lub szkoleniowym. W konsekwencji nie sposób uznać ich za konieczne, do przygotowania spotkania marketingowego, konferencji lub szkolenia w taki sposób, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość i ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Nie można również uznać, że np. występy artystyczne są zdeterminowane przez usługę główną (usługę przygotowania spotkania marketingowego/konferencji/szkolenia) oraz, że nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez tych dodatkowych usług. Powyższe okoliczności wskazują, że ww. świadczenia dodatkowe w postaci dodatkowych atrakcji dla uczestników oferowane w związku z organizacją spotkań marketingowych, konferencji lub szkolenia, nie stanowią środka do lepszego wykonania tych usług.

Tym samym wymienione przez Wnioskodawcę elementy usługi organizacji Wydarzeń w zakresie spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencyjnym, będą stanowiły części składowe świadczenia kompleksowego, z wyłączeniem usług dodatkowych w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy), które powinny być wykazane na fakturze jako odrębne świadczenie według właściwej stawki podatku VAT.

W świetle powyższych okoliczności nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nabywana usługa organizacji Wydarzeń w zakresie spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencyjnym, w skład której wchodzi również usługa zapewnienia dodatkowych atrakcji dla uczestników stanowi usługę kompleksową.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania za świadczenie złożone nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji wraz z dodatkowymi usługami w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników należało uznać za nieprawidłowe, a w zakresie uznania za świadczenie złożone nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji z wyłączeniem dodatkowych usług w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie Usługi organizacji Wydarzenia należy podkreślić, że jak zostało wskazane powyżej warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a także niewystąpienie przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

W świetle powołanego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji Wydarzeń mających na celu organizację spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencyjnym, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe.

W konsekwencji, na podstawie przywołanych uregulowań i dokonanej analizy, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabywane kompleksowe usługi organizacji Wydarzeń w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji z wyłączeniem dodatkowych usług w postaci zorganizowania dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkania, będą służyć wyłącznie opodatkowanej działalności gospodarczej Spółki, to będzie Wnioskodawcy przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia tych usług, na podstawie art. 86 ustawy.

W odniesieniu natomiast do usług organizacji dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań należy wskazać, że świadczenia te nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę, a jedynie służą celom osobistym, prywatnym uczestników. Zakup przedmiotowych usług, nie ma związku z wykonanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, będącej jednym z czołowych producentów samochodów osobowych i ciężarowych na świecie i liderem samochodów klasy premium. W ramach wdrożenia nowej struktury organizacyjnej Wnioskodawca będzie koordynatorem sieci dealerskich samochodów ciężarowych Grupy w Polsce i będzie prowadzić ich dystrybucję na polskim rynku. Zakupywane od Organizatorów Wydarzenia będą nakierowane na intensyfikację sprzedaży poprzez rozpowszechnianie informacji o oferowanych przez Spółkę pojazdach ciężarowych oraz okołoproduktowej ofercie Wnioskodawcy, budowanie relacji z Kontrahentami oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki, pod którą działa Wnioskodawca.

Zatem skoro wydatki poniesione na nabycie świadczeń polegających na organizacji dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań dotyczą rozrywek podczas czasu wolnego w trakcie organizowanych szkoleń, konferencji czy spotkań marketingowych nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zawiązku z nabyciem świadczeń polegających na organizacji dodatkowych atrakcji dla uczestników ww. wydarzeń.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji, na którą składać się może usługa organizacji dodatkowych atrakcji dla uczestników spotkań (np. występy zespołów artystycznych, zajęcia sportowo-integracyjne, bilety wstępu na inne imprezy), a także za prawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji, na którą składać się mogą: wynajęcie sali konferencyjnej lub innego miejsca właściwego do przeprowadzenia Wydarzenia, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (np. urządzenia multimedialne) i materiałów szkoleniowych; zapewnienie wyżywienia lub obsługi cateringowej, zapewnienie noclegu dla uczestników Wydarzenia; zapewnienie transportu uczestników Wydarzenia, prezentowanych pojazdów, zapewnienie ubezpieczenia uczestników Wydarzenia, zapewnienie brandingu (gadżety, oznaczenie logotypem przestrzeni etc.); zapewnienie osób prowadzących Wydarzenie (wykładowców, ekspertów, trenerów); przy czym w zależności od charakteru danego Wydarzenia może się zdarzyć, że to Spółka samodzielnie opracuje program merytoryczny i we własnym zakresie zapewni osoby, której będą go realizowały.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.