0114-KDIP1-2.4012.441.2018.1.RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu 16 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „Plac Rekreacji (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania „Plac Rekreacji (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna zwana dalej Wnioskodawcą nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz swojego statutu. Stowarzyszenie jest członkiem związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. Działalność O.S.P. opiera się na pracy społecznej jej członków. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

O.S.P. w dniu 26 czerwca 2018 r. zawarło ze stowarzyszeniem LGD umowę o udzielenie Grantu w ramach projektu grantowego. Umowa została zawarta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378). w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

LGD udziela Wnioskodawcy grantu w celu sfinansowania zadania „Plac Rekreacji (...)” tj. wymiana elementów ogrodzenia, utwardzenia powierzchni kostką brukową oraz montaż elementów małej architektury (kosz na śmieci, grill kamienny, stolik szachowy z ławką).

Realizacja ww. zadania ma na celu rozszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez przebudowę terenu przed świetlicą wiejską.

Z uwagi na ww. umowę na mocy której O.S.P. będzie finansować wydatki o których mowa powyżej, Stowarzyszenie LGD udzielające dofinansowania poprosiło o przedstawienie interpretacji KIS w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego przez O.S.P. w związku z wydatkowaniem środków na realizację zadania „Plac Rekreacji (...)” celem właściwego zakwalifikowania przedmiotowych środków w zakresie możliwości odzyskania wsparcia z PROW.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie obecnym Wnioskodawcy – O.S.P. przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z ponoszeniem kosztów brutto dotyczących realizacji zadania „Plac Rekreacji (...)” tj. wymiany elementów ogrodzenia, utwardzenia powierzchni kostką brukową oraz montaż elementów małej architektury (kosz na śmieci, grill kamienny, stolik szachowy z ławką)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie obecnym (a także przyszłym wynikającym ze statutu stowarzyszenia) brak jest podstaw prawnych do odzyskania podatku VAT w związku z ponoszeniem kosztów dotyczących realizacji zadania „Plac Rekreacji (...)” tj. wymiany elementów ogrodzenia, utwardzenia powierzchni kostką brukową oraz montażu elementów małej architektury (kosz na śmieci, grill kamienny, stolik szachowy z ławką).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie
w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Treść cytowanego wyżej przepisu wskazuje iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie czynnym podatnikom podatku VAT, a prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. O.S.P. nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej co oznacza, że nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego (odzyskania Podatku VAT).

W związku z tym wszystkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania „Plac Rekreacji (...)” przez O.S.P. w tym podatek VAT są wydatkami kwalifikowanymi dofinansowania w ramach umowy o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego ze środków PROW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W świetle tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnice kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy). Wnioskodawca jest stowarzyszeniem które jest członkiem związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. Działalność O.S.P. opiera się na pracy społecznej jej członków. O.S.P. w dniu 26 czerwca 2018 r. zawarło ze stowarzyszeniem LGD umowę o udzielenie Grantu w ramach projektu grantowego. Umowa została zawarta w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. LGD udziela Wnioskodawcy grantu w celu sfinansowania zadania „Plac Rekreacji (...)” tj. wymiana elementów ogrodzenia, utwardzenia powierzchni kostką brukową oraz montaż elementów małej architektury (kosz na śmieci, grill kamienny, stolik szachowy z ławką). Realizacja ww. zadania ma na celu rozszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez przebudowę terenu przed świetlicą wiejską.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania „Plac Rekreacji w (...)”.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku, nie prowadzi działalności gospodarczej a realizacja przedmiotowego zadania ma na celu rozszerzenie oferty rekreacyjnej poprzez rozbudowę terenu przed świetlicą wiejską. Zatem w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku w związku z realizacją zadania (w ramach którego dojdzie do wymiany elementów ogrodzenia, utwardzenia powierzchni kostką brukową oraz montażu koszów na śmieci, grilla kamiennego oraz stolika szachowego z ławką) nie będą spełnione.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania „Plac Rekreacji (...)” jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu podatku VAT zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.